EKONOMICKÁ

V ediční řadě ekonomické literatury vyšly následující tituly:

Richard Hindls, Stanislava Hronová, Jan Seger, Jakub Fischer     

STATISTIKA PRO EKONOMY, 8. vydání

 

 Již osmé vydání prakticky orientované knihy, která přivádí čtenáře do prostředí nejrůznějších hospodářských údajů a podává přehled metod a možností, jak efektivně zvládnout orientaci v těchto datech ku prospěchu firmy i k pochopení širších ekonomických souvislostí. Seznamuje s vyhodnocováním dat z marketingových výzkumů, s měřením inflace, s využíváním statistických metod v auditingu a účetnictví i s analýzou vývoje hospodářských ukazatelů.

Z obsahu: Úvod do popisné statistiky; Úvod do počtu pravděpodobnosti; Zpracování dat z výběrových zjišťování; Regresní a korelační analýza; Analýza časových řad; Statistické srovnávání ekonomických jevů.

Formát B5, pevná vazba, 420 stran, 448 Kč ISBN 978-80-86946-43-6  VAŠE CENA: 408.–

Pro objednání nám pošlete e-mail .

 

!! NOVINKY !!  

 

 

 

 

jedinečnost obce v regionu

 

 

 

 

co se skrývá za značkou

 

INFORMATIKA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE

 

 

 

 

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

 

 

  !! NOVINKY !!

Jan Koudelka

Segmentujeme spotřební trhy

 

 Kniha, která vám pomůže poznat na jaké zákazníky se orientovat. Naučíte se poznat váš trh a zvolit právě ten zákaznický segment, který vám přinese největší užitek a zisk; poznáte charakteristiky spotřebitelů, jejich životní styly a osobnostní typy, dokážete sami získávat informace o vašich trzích a volit nejúčinnější marketingovou strategii vaší firmy.

Formát B5, 148 stran, 178 Kč ISBN 80-86419-76-2  VAŠE CENA: 158.-

Luboš Marek a kol.

Statistika pro ekonomy - Aplikace                      Druhé vydání !!

Druhé, výrazně doplněné vydání knihy obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti pravděpodobnosti a statistiky (popis statistického souboru, pravděpodobnost, testování hypotéz, kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly). Součástí knihy je vložené DVD, které obsahuje výukovou verzi programu SAS a datové soubory, použité v příkladech. V obsažených příkladech jsou ukázky řešení v programu SAS a jeho nadstavbě Enterprise Guide. Uživatel si tedy může oba programy nainstalovat ve vlastním počítači a prakticky si řešení příkladů vyzkoušet. V příloze knihy jsou též popsány základy ovládání programů SAS a Enterprise Guide.

Formát B5, 488 stran, cena 488 Kč ISBN 978-80-86946-40-5  VAŠE CENA: 448.–

.JOSEF JABLONSKÝ

 

OPERAČNÍ VÝZKUM            Dotisk 2. vydání

V krátké době již druhé vydání knihy, zaměřené na aplikaci kvantitativních metod při analýze rozhodovacích problémů v ekonomickém prostředí. Značný prostor je věnován optimalizačním metodám a modelům s možnými aplikacemi při rozhodování o výrobním programu, plánování reklamy, řešení alokačních úloh, optimalizaci distribučních procesů atd. Další kapitoly seznamují s aplikacemi teorie grafů, s řízením projektů, s modely řízení zásob, optimalizací obslužných procesů a modely obnovy.     Formát B5, 324 stran, 378 Kč ISBN 80-86419-42-8  VAŠE CENA: 348.- Kč

Luboš Smrčka

OSOBNÍ A RODINNÉ FINANCE

Svět rodinných financí – jak spořit a rozmnožovat majetek

Autor se v knize věnuje širokému spektru situací, do nichž se jedinec nebo rodina dostanou a nevědí, jakou cestu zvolit aby to byla ta nejlepší. Jednotlivé kapitoly vedou čtenáře od základů (Smysl a povaha osobního vlastnictví; Hlavní nepřátelé bohatství: inflace, rizika a likvidita; Finanční, kapitálové a peněžní trhy) přes jednotlivé oblasti nakládání s finančními prostředky (Spoření; Zadlužení rodin, půjčky; Investice, jejich formy, výhody a nevýhody; Bydlení – náklad nebo investice?) až po kapitolu Hraní a sázení jako forma investice a závěrečné kapitoly Daně; Pojištění; Exekuce a Bankrot. Dvě poslední kapitoly jsou velmi cenné, neboť poskytují rady jak se těmto situacím vyhnout či jak jim předcházet.

Formát B5, laminovaná vazba, 260 stran, 298 Kč ISBN 978-80-86946-41-2  VAŠE CENA: 278.–

Jiří Janata

POJIŠTĚNÍ A MANAGEMENT RIZIK V MAKLÉŘSKÉM OBCHODĚ

Kniha se zabývá pojistnými trhy, jejich charakteristikami a vývojem, výběrem pojišťovacího makléře, alternativními způsoby pojištění a tvorbou rizikové zprávy a pojistného programu. Závěrečné kapitoly přinášejí rozbory rizik ve vybraných oblastech (energetika, chemický průmysl, papír a celulóza, železniční a silniční doprava. Knihu doprovází řada fotografií.

Formát B5, pevná vazba, 196 stran, 288 Kč ISBN 978-80-86946-66-5  VAŠE CENA: 268.–

Petr Fiala

 

SÍŤOVÁ EKONOMIKA

Síťová ekonomika je označení pro dnešní globální vztahy mezi ekonomickými subjekty, charakteristické výrazným propojením. Z obsahu: Modely teorie grafů a sítí; Modely expertních odhadů; Modely teorie her; Výběr partnerů v síťové ekonomice; Koordinace dodavatelských sítí atd.

Formát B5, pevná vazba, 228 stran, 298 Kč  ISBN 978-80-86946-69-6  VAŠE CENA: 268.-

Zdeněk Souček

ZVÍTĚZÍME I V GLOBÁLNÍ EKONOMICE

Kniha významného teoretika i praktika managementu je zobecněním jeho dlouholetých zkušeností do 21 zásad, kterými by se současní manažeři měli řídit. Součástí každé ze zásad jsou i nástroje, kterými lze dosáhnout úspěchu. Kniha je napsána manažerským stylem, množství příkladů bude mnohé čtenáře inspirovat.

Formát B5, pevná vazba, 360 stran, 388 Kč ISBN  978-80-86946-73-3  VAŠE CENA: 358.-

Luboš Smrčka

RODINNÝ ROZPOČET A SPOLEČNOST SPOTŘEBY

(staronový pohled na osobní finance a bohatství)

Kniha, určená širokému spektru čtenářů, přináší mnoho cenných rad jak odpovědně a efektivně zacházet s rodinnými financemi, jak sestavit rodinný rozpočet, jak se vyhnout nebezpečným dluhům a jak se chovat v dnešním nejistém tržním prostředí.

Formát B5, pevná vazba, 314 stran, 338 Kč  ISBN 978-80-86946-78-8  VAŠE CENA: 308.–

JAROSLAV A. JIRÁSEK

AGENDA PŘÍŠTÍCH LET (Quo vadis, management?)

Řízení podniků vstupuje do nového období. Myšlenkově bohatá kniha přináší souhrn poznatků z oblasti strategického řízení a jeho vývoje. Jednotlivé kapitoly obsahují inspirující informace pro všechny přemýšlivé manažery (Podnik jako systém; Strategické řízení; Znalosti a informace; Lidé v podniku; Velká transformace).

Formát B5, pevná vazba, 188 stran, 268 Kč  ISBN 80-86946-04-5  VAŠE CENA: 248.–

Eva Klvačová, Jiří Malý, Karel Mráček, Ivana Dostálová

FENOMÉN DOBÝVÁNÍ RENTY A JEHO VLIV NA ČESKÉ VEŘEJNÉ FINANCE

Kniha o tom, co je dobré a co nedobré při dobývání renty zájmovými skupinami prostřednictvím státních zásahů na úkor jiných zájmových skupin. Z obsahu: Podnikatelské prostředí a tlak na jeho reformy; Hodnocení konkurenceschopnosti zemí; Daňové systémy na politickém kolbišti; Mandatorní sociální výdaje státu jako oběť dobývání renty; privatizace penzijních systémů: přínos jen pro někoho?; Investiční pobídky: dobývání renty na pokračování.

Formát B5, pevná vazba, 272 stran, 338 Kč ISBN 978-80-86946-75-7  VAŠE CENA: 318.–

Josef Arlt, Markéta Arltová

EKONOMICKÉ ČASOVÉ ŘADY                                                     

Kniha přináší řadu nových metod a přístupů v oblasti ekonomických časových řad. Kromě základních lineárních modelů stacionárních, nestacionárních a sezónních časových řad formuluje i modely třídy VAR, VMA a VARMA pro modelování stacionárních vícerozměrných časových řad.

Formát B5, pevná vazba, 292 stran, cena 368 Kč  ISBN 978-80-86946-85-6  VAŠE CENA: 328.–

Hana Řezanková, Dušan Húsek, Václav Snášel

 

SHLUKOVÁ ANALÝZA DAT   (2. rozšířené vydání)

Kniha seznamuje čtenáře se skupinou metod, určených pro průzkumovou analýzu dat. Tyto metody se snaží nalézt v datech určité struktury a prezentovat je jako skupiny (shluky) podobných objektů. Data mohou pocházet z oblasti přírodních či společenských věd, mohou být také převzata z databází, určených pro jiné účely a výsledky lze využít jak ve vědecké činnosti, tak v marketingu či v řízení firem.

 

Formát B5, pevná vazba, 220 stran, 278 Kč ISBN 978-80-86946-81-8  VAŠE CENA: 258.–

Václava Pánková

NELINEÁRNÍ OPTIMALIZACE PRO EKONOMY          Druhé rozšířené vydání

Kniha je určena čtenářům, kteří mají základní vědomosti z matematiky a lineárních optimalizačních metod, z mikroekonomické teorie a ekonometrie, tedy pracovníkům, zajišťujícím organizaci výroby, marketingovou strategii a finanční investice.

Formát A5, 176 stran, cena 188 Kč ISBN  978-80-86946-95-5  VAŠE CENA: 158.–

Vlastimil K. Vyskočil

FACILITY MANAGEMENT procesy a řízení podpůrných činností

Kniha přináší aktuální informace o formách úspěšné aplikace Facility managementu v praxi, řadu příkladů úspěšných řešení i návody, jak při realizaci procesů Facility managementu postupovat. Je určena manažerům, hledajícím cesty ke zvýšení konkurenční schopnosti firmy prostřednictvím snižování režijních nákladů, dále pak firmám, zabývajícím se Facility managementem v praxi.

Formát B5, pevná vazba, 176 stran, 238 Kč ISBN 978-80-86946-97-9  VAŠE CENA: 208.–

Dušan Pavlů

 

VELETRHY A VÝSTAVY

(kultura, komunikace, multimedialita, marketing)

 

Kniha analyzuje veletrhy a výstavy v minulosti a současnosti, akcentuje komunikační roli veletrhů a jejich změnu z míst kontraktů v místa kontaktů. Jednotlivé kapitoly přinášejí praktické informace všem, kterých se veletrhy a výstavy týkají – ať už vystavujícím či organizátorům (Veletrh jako multimédium, Veletrh v konkurenčním prostředí, Tvůrčí příprava veletržního vystoupení, Doprovodný program, Veletrh jako produkt a jeho propagace, Způsoby měření efektivnosti veletržních vystoupení atd.).

Formát B5, pevná vazba, 380 stran, 448 Kč  ISBN  978-80-86946-38-2 VAŠE CENA: 418.–

Arnošt Böhm

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ     

 

Kniha pojednává o pojištění zahraničních exportních úvěrů a pohledávek vůbec (Hlavní principy a postupy pojišťování a financování vývozu se státní podporou, výčet úvěrových pojišťoven, systém pojištění krátkodobých pohledávek proti komerčním rizikům v ČR, informace o nabízených pojistných produktech). Přílohy, tabulky, slovníček pojmů.

Formát B5, 152 stran, 188 Kč ISBN 978-80-7431-004-1  VAŠE CENA: 168.–

Hana Řezanková

ANALÝZA DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ (třetí vydání)   

 

V krátké době třetí vydání knihy si opět klade za cíl usnadnit odborníkům vyhodnocování dotazníkových šetření pomocí statistických metod. Na přikladu konkrétního dotazníku se čtenář seznámí s jeho přípravou, popisem datového souboru, vyhodnocením odpovědí a zjišťováním vztahů mezi odpověďmi.

Formát B5, pevná vazba, 224 stran, 278 Kč  ISBN 978-80-7431-062-1 VAŠE CENA: 248.–

Eva Ducháčková, Jaroslav Daňhel

TEORIE POJISTNÝCH TRHŮ                                                      

Současné období znamená další posílení významu stabilizujících institucí, zejména komerčního pojišťovnictví. Kniha významných odborníků přináší aktuální pohled na pojištění a jeho problematiku (Přístupy ke kategorizaci pojištění, Ekonomika pojišťovnictví,Vnitřní stabilizátory pojišťovnictví, Neživotní pojištění, Pojištění odpovědnosti za škody, Řešení životních rizik pojistnými produkty, Vývojové tendence na pojistných trzích). Analýza jednotlivých problémů je prováděna se snahou o aplikaci na současné české prostředí.

Formát B5, pevná lamin. vazba, 224 stran, 288 Kč ISBN 978-80-7431-015-7 VAŠE CENA: 258.–

Růžena Petříková a kol.

MODERNÍ MANAGEMENT ZNALOSTÍ                                                

(principy, procesy, příklady dobré praxe)

 

Jednou z významných podmínek úspěšnosti firmy je úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců. Kniha se zabývá prvky a procesy řízení znalostí (znalostního managementu, knowledge managementu) a systematicky vede čtenáře ke komplexnímu poznání této ne vždy jednoduché problematiky. Cennou součástí knihy jsou praktické příklady, které čtenáři umožní lépe zásady znalostního managementu realizovat v praxi.

Formát B5, 324 stran, 388 Kč ISBN 978-80-7431-011-9  VAŠE CENA: 348.–

Petr Doucek (editor)

INFORMAČNÍ MANAGEMENT                                                              

 

Kniha přináší nejnovější informace z oblasti metodologie, systémových přístupů, metod a postupů moderního managementu v aplikaci na informatiku a řízení informačních technologií. V manažerské praxi pomůže pracovat s informačními technologiemi rychleji, lépe a jednodušeji a poradí jak využívat informační technologie v řízení a při prosazování inovačních procesů v podnicích.

Formát B5, pevná vazba, 252 stran, 298 Kč ISBN 978-80-7431-010-2  VAŠE CENA: 258.–

Petr Fiala

 

DYNAMICKÉ DODAVATELSKÉ SÍTĚ                                                  

 

Management dodavatelských řetězců je celosvětově považován za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a je bouřlivě vyvíjející se disciplínou. V současnosti je zvláště věnována pozornost síťovým vazbám, propojujícím všechny účastníky od počátečních dodavatelů surovin až po prodej koncovým zákazníkům. Kniha je určena manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům ekonomických a technických vysokých škol.

Formát B5, 172 stran, 238 Kč  ISBN 978-80-7431-023-2             VAŠE CENA: 208.–

Ingeborg Němcová a kolektiv                                                               

 

EKONOMICKÁ GOVERNANCE V HOSPODÁŘSKY VYSPĚLÝCH STÁTECH

v kontextu mezinárodních vztahů

 

Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické governance v blízké budoucnosti.

Formát B5, 132 stran, 198 Kč ISBN  978-80-7431-020-1 VAŠE CENA: 178.–

Martina Jiránková                                                                               

NÁRODNÍ STÁTY V GLOBÁLNÍCH EKONOMICKÝCH PROCESECH

 

Názory na „nové“ postavení národních států v období současné globalizace se velmi liší. Odlišné přístupy nacházejí svůj odraz ve formování různých národních systémů kapitalismu. Kniha analyzuje jednotlivé přístupy a přináší mnoho zajímavých pohledů na ekonomická pojetí národních států v současnosti.

 

Formát B5, 124 stran, 168 Kč ISBN  978-80-7431-025-6   2             VAŠE CENA: 148.–

Arnošt Böhm, Karina Mužáková

POJIŠŤOVNICTVÍ A REGULACE FINANČNÍCH TRHŮ             NOVINKA!!

 

Problematika regulace finančních trhů a pojišťovnictví jako jejich součásti je stále předmětem ostrých diskusí. Kniha analyzuje vývoj, dosavadní stav a tendence finančních trhů a pojišťovnictví v ČR a přináší mnoho cenných informací vzhledem k novým skutečnostem v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii a s tendencemi EU dále tuto oblast regulovat.

Formát B5, 184 stran, 238 Kč ISBN 978-80-7431-035-5         VAŠE CENA: 208.–

Jiří Ciencala a  kol.

PROCESNĚ ŘÍZENÁ ORGANIZACE                                               

Tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů

Procesní řízení (Business Proces Management) je dnes nástupcem klasického liniově-štábního řízení. Kniha přináší návod jak tuto formu řízení uvádět do praxe a jak se vyhnout případným problémům. Z obsahu: Metody a nástroje procesního řízení; Měření, přezkoumání a zlepšování procesů; Procesní řízení v systémech managementu; Řízení lidských zdrojů v procesech.

Formát B5, 204 stran, 268 Kč ISBN 978-80-7431-044-7 VAŠE CENA: 228.–

Jiří Stýblo

 

MANAGEMENT PODNIKU SVĚTOVÉ TŘÍDY                          

Významný teoretik managementu přináší ve své knize zcela nové pohledy na manažerskou praxi v současných (post)krizových situacích. Zabývá se správnou a důslednou implementací krizového řízení, inovativním hledáním východisek ze současné situace, optimalizací lidských zdrojů a prostřednictvím vzdělávání hledáním jedinečných kompetencí a talentů, vytvářejících konkurenční výhodu podniku.

Formát B5, pevná vazba, 152 stran, 198 Kč ISBN  978-80-7431-033-1 VAŠE CENA: 178.–

Vladimír Bureš

 

SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ PRO MANAŽERY                               NOVINKA!!

Ojedinělá kniha přináší vysvětlení základních východisek systémového myšlení a systémového přístupu (systémové inženýrství, systémová analýza, operační výzkum, teorie grafů, teorie her aj.). Hlavní pozornost je věnována jednotlivým softwarovým aplikacím, umožňujícím modelovat řešené problémy, simulovat dopady manažerských rozhodnutí a tak podporovat strategický rozvoj podniků.

 

Formát B5, 264 stran, 298 Kč ISBN  978-80-7431-037-9  VAŠE CENA: 268.–

Petr Fiala a kolektiv

OPERAČNÍ VÝZKUM – NOVÉ TRENDY                                           NOVINKA!!

 

V knize, určené především manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům, jsou shrnuty nové trendy v operačním výzkumu, zahrnující vybrané nové aplikace, přístupy a metody (Management dodavatelských řetězců a sítí; Okružní a rozvozní problémy; Modely hodnocení efektivnosti; Optimalizace ekonomických vztahů; Lenstrův algoritmus; Simulační metody).

Formát B5, pevná laminovaná vazba, 240 stran, 288 Kč  ISBN 978-80-7431-036-2 

                                                                                                            VAŠE CENA: 248.–

Jindřich Klůfa, Irena Sýkorová

 

MATEMATIKA PRO INFORMATIKY A STATISTIKY                 

Kniha přináší všechna témata, potřebná pro úspěšné zvládnutí matematických základů v oboru informatiky a statistiky. Z obsahu: Základy lineární algebry; Soustavy lineárních rovnic; Maticový počet; Vlastní čísla a vektory matice; Diferenciální počet funkcí jedné a více reálných proměnných.

 

Formát B5, pevná vazba, 284 stran, 298 Kč ISBN 978-80-7431-030-0 VAŠE CENA: 258.–

Vlasta Svatá

AUDIT INFORMAČNÍHO SYSTÉMU                                          

Poprvé u nás vychází kniha, zabývající se komplexním auditem informačního systému. Odpovídá na otázky: Co je audit a jak se liší od ostatních forem kontrol? Jaké jsou jeho vlastnosti? Co musíme znát, abychom se stali auditory IS? Jak vypadá postup auditu IS? Kniha zároveň přináší popis metodik (INTOSAI, COBIT, IT Assurance Guide, Val IT, Risk IT), které může auditor ve své práci využít. Závěr knihy přináší mnoho návodů a příkladů z praxe.

Formát B5, pevná vazba, 228 stran, 288 Kč  ISBN 978-80-7431-034-8 VAŠE CENA: 248.–

Gustav Tomek, Věra Vávrová

MARKETING – OD MYŠLENKY K REALIZACI

Třetí aktualizované a doplněné vydání

Kniha významných marketingových odborníků se zabývá marketingem v komplexním pojetí – od základní teorie po praktickou aplikaci. Jednotlivé kapitoly pojednávají o marketingovém výzkumu, marketingových analýzách, nákupním chování, segmentaci, strategii, produktové, kontraktační, distribuční a komunikační politice, tržních specifikách, kontrole a marketingovém auditu.

Formát B5, 344 stran, 388 Kč ISBN 978-80-7431-042-3  VAŠE CENA: 348.–

Iva Pecáková

STATISTIKA V TERÉNNÍCH PRŮZKUMECH

Druhé doplněné vydání

Praktická analýza údajů z terénních průzkumů je dnes nemyslitelná bez využití výpočetních systémů. Kniha se zabývá pořizováním a především vyhodnocováním dat ve výzkumech trhu a veřejného mínění z pohledu statistika. K jejímu využití potřebuje čtenář základy teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a maticové symboliky.

Formát B5, pevná vazba, 236 stran, 278 Kč ISBN 978-80-7431-039-3  VAŠE CENA: 248.–

Ota Novotný, Jan Pour, Miloš Maryška, Josef Basl

ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKOVÉ INFORMATIKY NOVINKA!!

S vyšší technologickou úrovní se zvyšují i nároky na řízení informačních procesů v podnicích. Jedná se nejen o strategické řízení, ale i o řízení informačních služeb, projektů, personálních zdrojů i o vlastní řízení počítačové infrastruktury a potřebných aplikací včetně řízení její ekonomiky, tedy nákladů na informatiku a hodnocení návratnosti investic do informatiky (řízení ekonomiky IS/ICT). Řada příloh přináší návody konkrétních aplikací jak v těchto činnostech postupovat.

Formát B5, pevná vazba, 276 stran, 348 Kč ISBN 978-80-7431-040-9 VAŠE CENA: 308.–

Josef Basl a kolektiv

INOVACE PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ          NOVINKA!!

Podpora konkurenceschopnosti podniků

 Kniha přináší ucelené shrnutí poznatků, souvisejících se současnou rolí ICT v podnicích, s inovacemi ICT a jejich kategorizací. Prakticky použitelné jsou metodické principy, důležité pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Ty vycházejí z inovací ICT, v nichž hrají zásadní roli lidé a účelnost jejich vzdělávání.

Formát B5, pevná vazba, 164 stran, 258 Kč  ISBN 978-80-7431-045-4  VAŠE CENA: 228.–

Radim Vlček

 

STRATEGIE HODNOTOVÝCH INOVACÍ                                NOVINKA!!

 

Tvorba, rozvoj a měřitelnost inovací

 

Kniha našeho předního odborníka  v oblasti hodnotového managementu přináší aktuální pojetí inovačního procesu firmy, propojuje dílčí strategie managementu hodnotových inovací v ucelený komplex, zdůrazňuje tzv. hodnotový dvojefekt v podobě maximalizace hodnoty pro zákazníka, generující růst hodnoty firmy. Jednotlivé části knihy jsou doprovázeny ukázkami praktických aplikací.

 

Formát B5, pevná vazba, 196 stran, 268 Kč ISBN  978-80-7431-048-5   VAŠE CENA: 238.–

Jiří Malý, Petr Wawrosz, Karel Mráček, Ivana Dostálová 

 

GLOBALIZACE, INTEGRACE A ČESKÉ NÁRODNÍ ZÁJMY

                                                                                                   NOVINKA!!

 Kniha, vydaná ve spolupráci s Institutem evropské integrace, přináší analýzy současných ekonomických a sociálních tendencí světa ve vztahu k České republice, konkurenceschopnosti Evropské unie, vztahy národní měny a přínosy a náklady měnové unie a postavením národního státu v globalizované ekonomice. Aktuální data k červnu 2011 přinášejí velmi zajímavá fakta o kladech a problémech vývojových tendencí světa.

Formát B5, pevná vazba, 248 stran, 298 Kč ISBN  978-80-7431-061-4 VAŠE CENA: 268.–

Jana Geršlová

CO SE SKRÝVÁ ZA ZNAČKOU?                                    NOVINKA!!

Historická encyklopedie podnikatelů

 

Bohatě vypravená kniha přináší 111 příběhů slavných a dodnes platných značek významných firem, příběhů úspěšného podnikání. Klade si za cíl nejen seznámit s často dramatickými osudy firem a jejich zakladatelů, ale i poučit a přinést inspiraci podnikatelům současným i těm, kteří o budoucím podnikání uvažují. Mnoho barevných fotografií, bohatý seznam další studijní literatury.

Formát B5, pevná vazba, 376 stran, 398 Kč ISBN 978-80-7431-041-6 VAŠE CENA: 358.–

Vlastimil K. Vyskočil, František Kuda a kolektiv                 NOVINKA!!

MANAGEMENT PODPŮRNÝCH PROCESŮ - FACILITY MANAGEMENT

 

 Druhé, výrazně rozšířené a upravené vydání knihy se komplexně zabývá procesem řízení podpůrných činností – Facility managementem. Deset kapitol se komplexně zabývá celou problematikou FM. Z obsahu: Osobnost facility manažera; Technicko-ekonomické aspekty správy majetku; Softwarová podpora, CAFM systém; Inteligentní budovy; Krizový management a FM; Dopravní služby z pohledu FM atd.

Formát B5, pevná vazba, 492 stran, 498 Kč ISBN  978-80-7431-046-1 VAŠE CENA: 448.–