Radim Vlček

 

STRATEGIE HODNOTOVÝCH INOVACÍ

Tvorba, rozvoj a měřitelnost inovací

 

  OBSAH

1.  Úvod  ................................................................................................................... 9
 2.  Inovace  ............................................................................................................... 11
  2.1  Co jsou inovace  ................................................................................................. 11
 2.2  Typy a druhy inovací ......................................................................................... 14
  3.  Inovační proces .................................................................................................. 21
   3.1  Vybraná pojetí inovačního procesu ................................................................... 21
  3.1.1  Lineární model inovačního procesu  ....................................................... 21
 3.1.2  Modely „řetězového propojení“  ............................................................. 22
  3.2  Nové pojetí inovačního procesu ........................................................................ 23
  3.2.1  Potřeby jako součást inovačního procesu ............................................... 23
 3.2.2  Charakteristika novosti uváděného pojetí inovačního procesu ............... 24
  3.3  Dvě základní hodnotové kategorie nového pojetí inovačního procesu  ............. 27
  3.3.1  Hodnota pro zákazníka ........................................................................... 27
 3.3.2  Hodnotové inovace  ................................................................................. 29
  4.  Potřeby jako podněty a informace pro inovace  .............................................. 31
  4.1  Co je potřeba  ..................................................................................................... 31
  4.2  Vybrané druhy potřeb  ....................................................................................... 32
  4.2.1  Hledisko konkrétnosti formulace potřeb  ................................................ 32
 4.2.2  Hledisko charakteru a cíle komplexních hodnotových inovací  .............. 33
  4.3  Charakter a náročnost potřeby  .......................................................................... 35
  4.3.1  Charakter potřeby  ................................................................................... 35
 4.3.2  Náročnost potřeby  .................................................................................. 36
  4.4  Kontext potřeby ................................................................................................. 37
  4.4.1  Dějový kontext potřeby s kondicí firmy  ................................................. 38
 4.4.2  Dějový kontext potřeby s firemní politikou konkurenčního boje ........... 38
 4.4.3  Dějový kontext potřeby se znalostní vyspělostí a intelektuálním
kapitálem firmy  ...................................................................................... 39
 4.4.4  Dějový kontext potřeby s proinovačním klimatem firmy ....................... 39
  5.  Funkční přístup transformující potřeby ve funkce ........................................ 41
  5.1  Proč funkční a hodnotový přístup  ..................................................................... 41
  5.2  Fenomén funkce ................................................................................................ 41
  5.2.1  Co je funkce v managementu hodnotových inovací ............................... 41
 5.2.2  Dvě role funkce  ...................................................................................... 42
  5.2.3  Kategorie související s funkcí  ................................................................ 43
   5.3  Zásady definování funkcí  .................................................................................. 44
  5.3.1  Strohost definice  ..................................................................................... 44
 5.3.2  Obecnost definice  ................................................................................... 45
 5.3.3  Úplnost definice ...................................................................................... 46
  5.4  Druhy funkcí  ..................................................................................................... 46
  5.4.1  Zákaznické hledisko členění funkcí  ....................................................... 47
 5.4.2  Hierarchické hledisko členění funkcí  ..................................................... 49
 5.4.3  Věcné hledisko členění funkcí  ................................................................ 51
 5.4.4  Vytváření modelů funkcí  ........................................................................ 54
  5.5  Funkční přístup  ................................................................................................. 55
  5.5.1  Co je funkční přístup  .............................................................................. 55
 5.5.2  Dodatková funkční analýza  .................................................................... 56
 5.5.3  Tvořivá role funkčního přístupu  ............................................................. 62
  6.  Objekty hodnotových inovací  .......................................................................... 65
  6.1  Objekty vnímané jako soubory funkcí  .............................................................. 65
  6.2  Dva pohledy na objekty hodnotových inovací  ................................................. 66
  6.2.1  Procesní hledisko členění podniku
jako objektu hodnotových inovací  ........................................................ 66
 6.2.2  Objektově procesní hledisko členění podniku
jako objektu hodnotových inovací  ........................................................ 67
 6.3  Výrobní prvky jako prvotní elementární objekty hodnotových inovací  ........... 68
  6.4  Objektově procesní hledisko členění podniku
  s akcentem stavebních a technických prvků ..................................................... 69
 6.4.1  Projekt komplexní hodnotové inovace
generelu závodu (rámcový projekt)  ....................................................... 69
 6.4.2  Projekt komplexní hodnotové inovace jednotlivých objektů
(detailní projekt)  .................................................................................... 71
 6.4.3  Projekt komplexní hodnotové inovace části výrobního
procesu (dílčí projekt) ............................................................................ 71
 6.4.4  Metodika zpracování komplexních hodnotových inovací rámcových,
detailních a dílčích projektů  .................................................................. 72
  6.5  Inovační sítě  ...................................................................................................... 73
  6.5.1  Dvě podoby inovačních sítí  .................................................................... 73
 6.5.2  Přednosti a možné nevýhody inovačních sítí  ......................................... 73
 7.  Tvůrčí aktivita v inovačním procesu  ............................................................... 75
  7.1  Obsah tvůrčí aktivity ......................................................................................... 75
  7.2  Podoby tvůrčí aktivity ....................................................................................... 77
 7.3  Zdroje tvůrčí aktivity  ........................................................................................ 78
  7.4  Vybrané metody tvůrčího myšlení  .................................................................... 83
  7.4.1  Výčet metod intuitivního a systematického tvůrčího myšlení ................ 83
 7.4.2  Metoda funkčního modelování produktů  ............................................... 85
 7.4.3  Matice funkčního uplatnění objektu ....................................................... 90
 7.4.4  Metoda QFD ........................................................................................... 94
  8.  Hodnotový dvojefekt hodnotových inovací ................................................... 103
  8.1  Co je hodnotový dvojefekt  .............................................................................. 103
  8.2  Hodnota pro zákazníka  ................................................................................... 104
  8.2.1  Teorie hodnoty a hodnotový přístup ..................................................... 104
 8.2.2  Metody stanovení hodnoty významu funkcí  ........................................ 108
 8.2.3  Metody kvantifikace velikosti funkčnosti ............................................. 112
  8.2.4  Metody stanovení celkových nákladů a nákladů na funkce  ................. 117
  8.2.4.1  Celkové náklady  .................................................................... 117
 8.2.4.2  Náklady na funkce  ................................................................. 119
 8.2.5  Metody kvantifikace hodnoty pro zákazníka ........................................ 121
 8.3  Hodnota podniku ............................................................................................. 123
 8.4  Komerční úspěšnost a maximální hodnota pro zákazníka  .............................. 125
 8.5  Elementární hodnotové modely cen a efektu výrobce  .................................... 126
  9.  Strategie managementu hodnotových inovací  .............................................. 135
  9.1  Co je strategie managementu hodnotových inovací  ....................................... 135
 9.2  Ucelený komplex strategií managementu hodnotových inovací ..................... 136
  9.3  Skupiny dílčích strategií managementu hodnotových inovací ........................ 137
  9.3.1  Strategické určení druhu hodnotové inovace ........................................ 137
  9.3.2  Strategie stanovení podnětné hodnotové inovace ................................. 139
  9.3.2.1  Strategie inovační dominanty  ................................................ 140
 9.3.2.2  Strategie odstraňování neefektivností  .................................... 146
 9.3.2.3  Souhrnná strategie hodnotových inovací ............................... 149
  9.3.3  Strategie uplatňování odlišné složitosti hodnotových inovací .............. 149
  9.3.3.1  Strategie jednoduchých hodnotových inovací  ....................... 150
 9.3.3.2  Strategie složitých hodnotových inovací  ............................... 152
  9.3.4  Strategie volby konkurenčního boje  ..................................................... 155
  9.3.4.1  Strategie maximalizace stávající hodnoty pro zákazníka
(strategie rudého oceánu) ....................................................... 156
 9.3.4.2  Strategie maximalizace nové hodnoty pro zákazníka
(strategie modrého oceánu)  ................................................... 162
  10.  Fáze nového pojetí inovačního procesu ....................................................... 167
  10.1  1. fáze – Potřeby  ........................................................................................... 167
 10.2  2. fáze – Tvůrčí aktivita  ................................................................................ 172
 10.3  3. fáze – Inovace  ........................................................................................... 174
 10.4  4. fáze – Efekty  ............................................................................................. 177
 10.5  Vybraná pravidla komplexně prováděných hodnotových inovací  ................ 178
  11.  Závěr  ............................................................................................................. 181
  Abstract ............................................................................................................. 185
  Seznam obrázků  ..................................................................................................... 186
  Seznam tabulek  ...................................................................................................... 187
  Literatura  ............................................................................................................. 189
  Rejstřík  ............................................................................................................. 193

 


 1. ÚVOD

 Publikace, které se od vás dostává vaší pozornosti, patří k žánru té odborné literatury, ze které si vnímavý čtenář pro sebe vždy odnáší poznání, které mu nezřídka nabízí i nevšední odpovědi na jeho profesní otázky a problémy. Řízení inovační aktivity firem nepatří k triviálním manažerským činnostem řídicích pracovníků jednotlivých stupňů řízení. Zvláště období globální recese let 2007 – 2010 prověřilo i naše podniky z hlediska jejich připravenosti a schopnosti adekvátními inovačními aktivitami hledat a nacházet řešení řady svých podnikatelských problémů. Opakované empirické průzkumy, provedené v souvislosti s výzkumným záměrem fakulty, nazvaným „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ MSM 613 843 9905,           v rámci kterého také vznikl tento knižní počin, potvrdily, že k hlavním slabinám inovační výkonnosti našich firem patří špatné proinovační klima a nedostatek strategicky významných inovací. Jde o takové inovace, které včas reagují na krizí poodhalené nebo již i zřetelně artikulované potřeby a zakládají tak nový rozvoj a růst podnikatelských jednotek. Kromě autorovy spoluřešitelské účasti na řešení zmíněného výzkumného záměru to byla léta jeho výzkumného a pedagogického zaměření a spolupráce s praxí, která formovala jeho odborné názory na hodnotové inovace. Tato odborná aktivita se stala zdrojem autorových teoretických a metodologických poznatků, podpořených praktickými zkušenostmi. V první dekádě jednadvacátého století byla dále rozvinuta metodologie hodnotových inovací, včetně určení jejich rolí z hlediska strategií vedení konkurenčního boje. V rámci řešení výzkumného záměru bylo metodicky zpracováno několik dílčích strategií managementu hodnotových inovací. Naše a zahraniční zkušenosti shodně potvrzují vysoký potenciál efektivnosti hodnotových inovací, a to díky funkčnímu a hodnotovému přístupu, jako dvěma klíčovým metodickým konceptům vytváření hodnotových inovací. Tyto a další nové poznatky z oblasti managementu hodnotových inovací, řešených v posledních letech v rámci výzkumného záměru, přivedly autora k rozhodnutí zpracovat publikaci, která by se měla pokusit           o splnění těchto základních cílů: Identifikovat a charakterizovat klíčové role kategorie „potřeb“ jako primárního podnětu pro hodnotové inovace a zdroje dalších relevantních informací pro navrhování komplexních hodnotových inovací. Navrhnout nové pojetí inovačního procesu firmy s jinými, řetězově propojenými fázemi, včetně nové fáze „potřeby“ a s hodnotovými inovacemi jako jedinými inovačními metodickými nástroji. Organicky propojit dílčí strategie managementu hodnotových inovací v jeden ucelený komplex strategií managementu hodnotových inovací. Strategie hodnotových inovací charakterizovat tzv. hodnotový dvojefekt v podobě maximalizace hodnoty pro zákazníka (efekt subjektu poptávky), generující růst hodnoty firmy (efekt subjektu nabídky). Klíčové metodické části doprovodit ukázkami praktických aplikací. Předkládaná knižní publikace je určena k praktickému využití manažery jednotlivých úrovní řízení a všem ostatním odborníkům, kteří jsou zodpovědni za inovační procesy ve firmě, za její rozvoj a růst. Je také určena jako vhodná učební pomůcka pro studenty vysokých škol ekonomického a technického zaměření.

 

 

Formát B5, pevná vazba, 196 stran, ISBN  978-80-7431-048-5

 

 

Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, cena výtisku je
268.- Kč včetně DPH.

 

 

 

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ