EKONOMICKÁ literatura

               ...další tituly

V ediční řadě ekonomické literatury vyšly dále tituly:

Textové pole: Kliknutím na název titulu zobrazíte podrobnější anotaci.

        Pro objednání nám pošlete e-mail s počtem kusů - názvem titulů.

Kontakt:

Doc. František Vardzin, CSc, Prof. Jan Frait, Ing. Matouš Červenka

EKONOMICKÝ ROZVOJ A RŮST

Kniha analyzuje historické i aktuální podmínky, příčiny a důsledky ekonomického rozvoje a růstu, přináší mnoho příkladů z různých zemí a ekonomických uskupení, pojednává o problémech spojeních s ekonomickým rozvojem a růstem, o vývojových cyklech i o způsobech měření zvyšování reálného národního důchodu jako jednoho z ukazatelů růstu.

Formát B5, 324 stran,  388,- Kč  ISBN 80-86419-61-4   VAŠE CENA: 368.-

Ekonomický rozvoj a růst

Josef Jablonský; Martin Dlouhý

 

MODELY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI PRODUKČNÍCH JEDNOTEK

Efektivnost každé jednotky je možné analyzovat různými modely a metodami. Kniha přináší podrobné návody, jak tyto modely aplikovat v praxi; pozornost je věnována především produkčním funkcím, vícekriteriálnímu rozhodování a modelům analýzy obalu dat. Součástí knihy jsou i popis programových systémů pro zpracování hodnocení a případové studie, zaměřené na aplikaci modelů hodnocení efektivnosti v různých oblastech.

Formát B5, 248 Kč, ISBN 80-86419-49-5  VAŠE CENA: 218.–

Modely hodnoceni ef. prod. jednotek

Eva Klvačová, Jiří Malý, Karel Mráček, Ivana Dostálová, Jiří Chlumský,

Státní pomoc, nebo dobývání renty?

Kniha přináší informace o rozsahu a cestách státní pomoci v ČR. Rozsah státní pomoci firmám v ČR bývá často předmětem kritiky mezinárodních institucí. Na druhé straně je kladně hodnocena podpora, které se v ČR dostává zahraničním investorům. Kniha přináší zcela nové a aktuální informace o tendencích zneužívat státní pomoc ve prospěch nátlakových skupin. Cenné jsou tabulky a grafy, ilustrující vliv zájmových skupin na daňový systém, stav veřejných financí a daňovou problematiku. Vynikající informační zdroj pro správce daní i pro daňové poradce.   B5, 198 str, 248 Kč ISBN 80-86946-06-1 VAŠE CENA: 228.–

 

Miroslava Zamykalová

Mezinárodní obchodní jednání

Kniha pro všechny, kteří často jednají se zahraničními partnery nebo pracují v mezinárodních společnostech. Konkrétní rady jak úspěšně jednat v různých světadílech a zemích.  

 Formát A5, 172 stran, laminovaná vazba, 188.- Kč   ISBN 80-86419-28-2  VAŠE CENA: 178.-

Mezinárodní obchodní jednání PROFESSIONAL PUBLISHING

Petr Doucek

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Smyslem a cílem zavádění a řízení projektů informačních systémů je provést účelnou kombinaci technických prostředků, programového vybavení, vnitrofiremních procesů i schopností pracovníků tak, aby tyto systémy efektivně podporovaly hlavní cíle firmy. Kniha, určená jak pracovníkům v oblasti projektového řízení, tak studentům, přináší konkrétní návody jak na to, aby informační systém opravdu pomáhal (řízení projektu IS/ICT, metodika, role jednotlivců v systému, periodizace, reengineering projektů a jejich testování).

Formát B5, 176 stran, 198 Kč ISBN 80-86419-71-1  VAŠE CENA: 168.– Kč

Jaromír Veber, Eva Pincová

MANAGEMENT BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Cílem knihy je reagovat na rostoucí požadavky v oblasti bezpečnosti práce, poskytnout nejen teoretický, ale především praktický návod, jak připravit organizaci na zavedení systému řízení bezpečnosti práce podle normativního doporučení OHSAS 18 001. Na všechny tyto požadavky je čtenář v publikaci upozorněn, kniha je praktickým návodem, jak tyto nároky, spojené se zaváděním systému managementu bezpečnosti, úspěšně splnit. Formát B5, 144 stran, 198.- Kč  ISBN 978-80-86946-46-7  VAŠE CENA: 188.-

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Eva Klvačová, Karel Mráček, Jiří Malý, Ivana Dostálová

DOBÝVÁNÍ RENTY: TEORIE A PRAXE

Kniha vydaná ve spolupráci s Institutem integrace ČR do evropské a světové ekonomiky kriticky analyzuje čtyři problematické oblasti dobývání renty: Invence a inovace, finanční sektor (daňové úlevy, státní podpora), penzijní reformy (povinné spoření na důchod u soukromých penzijních fondů) a příprava na zavádění eura. Formát B5, 108 stran, 168 Kč  ISBN 80-86946-24-X VAŠE CENA: 158.–

PETR FIALA

MODELOVÁNÍ DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ

 

Řízení dodavatelských řetězců je dnes považováno za vedoucí prvek strategie a za efektivní způsob vytváření hodnoty pro zákazníka. Řešení problémů dodavatelských řetězců je výzvou pro využití modelových a optimalizačních technik.Kniha analyzuje základní koncepce řízení dodavatelských vztahů. Přináší modely a analýzy dílčích efektů v rámci řetězců, navrhuje modelový rámec, zahrnující síťové, dynamické a neurčité prostředí, systémovou optimalizaci a faktory více kritérií a více rozhodovatelů v dodavatelských řetězcích.

 

Formát B5, měkká vazba, cca 300 stran, cca 338 Kč ISBN 80-86419-62-2 VAŠE CENA: 298.–

Emil Svoboda, Libor Bittner, Patrik Svoboda

MODERNÍ PŘÍSTUPY V ŘÍZENÍ PODNIKŮ

V NOVÉM PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ

Kniha akcentuje moderní a málo známou metodu využití účetních dat pro manažerské rozhodování. Netradičně, a to nejen pro manažery, ale i pro odborníky v účetnictví, jsou zpracovány kapitoly, popisující vypovídací schopnost účetních výkazů a jejich zpracování v informačním systému.

Formát B5, pevná vazba, 218 stran, 248 Kč ISBN 80-86946-12-6 VAŠE CENA: 228.–

Václav Liška, Miroslav Sedláček

EKONOMIE PRO TECHNIKY              Třetí doplněné vydání!

Kniha, která by též mohla nést název Ekonomie pro neekonomy nebo Základy ekonomie, je určena všem, kteří mají zájem poznat principy ekonomie, její oblasti a procesy (Dělba práce a tržní mechanismus, Poptávka a nabídka, Výroba a produkční funkce, Náklady, příjmy a zisk, Trh půdy a pozemková renta, Trh práce a mzda, Peníze v tržní ekonomice, Makroekonomické veličiny a hospodářský cyklus, Inflace…). Kniha bude dobrým pomocníkem nejen pro všechny zájemce o základy ekonomie, ale především vynikající učebnicí základů ekonomie pro vyšší a vysoké školy neekonomického směru.

Formát B5, 156 stran, 188 Kč ISBN 978-80-7431-005-8  VAŠE CENA: 168.–

Ing. Jiří Janata:

Pojištění a management majetkových podnikatelských rizik

Podnikání nepřináší jen úspěchy, ale je potřeba být připraven i na řešení obtížných situací. Tato kniha je první česky napsanou publikací, aplikující na míru českým podmínkám teorii rizikového managementu na konkrétní návody, jak zpracovat základní dokumenty, sloužící pro přijetí rizik z průmyslové a podnikatelské sféry do oblasti pojištění. Rizikový manažer podniku se v knize dozví o metodologii rizikové inspekční správy, o posuzování jednotlivých tipů rizik v různých oborech a o principech likvidace pojistných událostí, pokud dojde k realizaci pojištěného rizika.

Formát A5, 90 stran, 128 Kč   ISBN 80-86419-64-9  VAŠE CENA: 118.-

VÁCLAV LIŠKA, DANIEL STAVÁREK

SVĚTOVÉ A REGIONÁLNÍ FINANČNÍ INSTITUCE

 

 Podrobné a aktuální informace o významných světových a regionálních finančních institucích (Mezinárodní měnový fond, Světová banka, EBRD, instituce Evropské unie, finanční instituce Asie, Afriky a Ameriky). Určeno pro bankovní sektor, top management větších podniků; vynikající učebnice pro vyšší střední a vysoké školy ekonomického zaměření. Formát A5, 156 stran, 168 Kč ISBN 80-86419-40-1   VAŠE CENA: 152.-

Eva Klvačová, Jiří Malý, Karel Mráček

ZÁKLADY EVROPSKÉ KONKURENCESCHOPNOSTI

Kniha se zabývá konkurenceschopností České republiky v rámci Evropské unie, způsoby hodnocení konkurenceschopnosti, problémy se zavedením eura v ČR a evropskými inovačními politikami ve vztahu k inovační výkonnosti ČR v mezinárodním kontextu.

Formát B5, 120 stran, 158 Kč ISBN 978-80-86946-54-2 4 VAŠE CENA: 142.-

Milan Vošta, Josef Bič, Jan Stuchlík

ENERGETICKÁ NÁROČNOST:

DETERMINANTA ZMĚN TOKŮ FOSILNÍCH PALIV A IMPLIKACE PRO EU A ČR

Kniha věnuje pozornost hlavním momentům toků fosilních paliv (ropa a plyn) ve světové ekonomice, posouzení vlivu energeticky úsporných opatření na konkurenceschopnost ekonomik, v závěru analyzuje vývoj v zemích, které jsou z pohledu evropského regionu klíčové.

Formát B5, pevná vazba, 176 stran, 268 Kč ISBN 978-80-86946-83-2  VAŠE CENA: 228.–

Petra Růčková a kol.

CORPORATE GOVERNANCE V ČESKĚ REPUBLICE

Kniha pro zástupce vlastníků a management akciových společností a pro studenty vysokých škol pojednává o systému, jímž jsou řízeny veřejně obchodovatelné společnosti. Jednotlivé kapitoly se zabývají dividendovou politikou akciových společností, bankovními úvěry jako zdroji financování, úvěrovým rizikem, finančním řízením korporací, zdaněním v ČR a korporačním auditem jako součástí Corporate Governance.     Formát B5, pevná vazba, 252 stran, 298 Kč ISBN 978-80-86946-87-0  VAŠE CENA: 228.–