O politice a diplomacii

(Lexikon citátů)
Vybral a sestavil prof. Zdeněk Veselý

Kniha přináší pohled na lidskou společnost se zaměřením na mezinárodní vztahy, politiku a diplomacii a jejich historii a současnost prostřednictvím pronesených či písemných vyjádření témeř 450 historických i současných osobností z řad filosofů, politiků, státníků, vojevůdců, diplomatů či literátů (E. Beneš, Bismarck, Caesar, K. Čapek, A. Einstein, H. Ford, M. Gándhí, W. Churchill, J. F. Kennedy, J. A. Komenský, A. Lincoln, Ludvík XIV., J. Masaryk, Napoleon, G. Orwell, F. Palacký, Tacitus, J. Verne, Voltaire…). Citáty jsou uvedeny s komentářem, pokud byly proneseny v konkrétní situaci nebo na ni odkazovaly. Pro oživení je text doprovázen fotografiemi a karikaturami jednotlivých osobností.

Formát 145×210 mm, 212 stran,198 Kč

ISBN 978-80-88260-73-8

Obálka ke stažení zde.

IT a anatomie firmy – nová edice publikací

Nakladatelství Professional Publishing spolu s VŠE Praha pokračuje v nabídce publikací v rámci edice „Otevřené knihy zdarma“, které jsou k dispozici na adrese http://www.mbi-af.cz. Přístup ke všem textům edice je zdarma.

 

 

Čtvrtá e-kniha má název IT a anatomie firmy – Oblasti a komponenty řízení a poskytuje komplexní přehled o řízení firmy. Text je určen pro byznys a datové analytiky, analytiky-vývojáře a manažery. Poskytuje analytické znalosti obsahu řízení firmy, posiluje invenci, kreativitu a intuici uvedených rolí a zvyšuje flexibilitu rolí vzhledem ke změnám a vývoji byznys a technologického prostředí.

Pátá e-kniha s názvem IT a anatomie firmy – Strojírenská firma poskytuje komplexní přehled o řízení výrobní, v daném případě strojírenské firmy, podle jednotlivých oblastí a komponent řízení. Poskytuje analytické znalosti obsahu řízení strojírenské firmy a klade si za cíl zvyšovat flexibilitu rolí zejména v různých typech výrobních firem.

 

Šestá e-kniha IT a anatomie firmy – Podniková analytika přináší mnoho inspirací jak přispět k celkovému zvyšování kvality podnikového řízení a tedy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Podniková analytika stále více významným způsobem efektivně podporuje řídicí, tedy analytické, plánovací a rozhodovací aktivity podnikových manažerů a specialistů, což dokumentují výsledky celosvětových průzkumů, prováděných renomovanými analytickými firmami.

Exaktní metody rozhodování

František Zapletal

Kniha se zabývá řešením různých typů rozhodovacích situací. Poskytuje podporu pro technické fáze rozhodovacího procesu (hodnocení významnosti kritérií, agregace názorů rozhodovatelů a samotné hodnocení variant). Poradí jak překonat těžkosti, spojené s různými podmínkami, které mohou proces rozhodování provázet. Z obsahu: Kritéria a jejich hodnocení (Bodovací metoda; Saatyho metoda; Metoda entropie; Metoda směrodatné odchylky; Metoda CRITIC); Metody hodnocení variant za jistoty (Metoda pořadí; TOPSIS; Hodnocení variant metodou AHP; PROMETHEE; Metoda párových výměn); Rozhodování za neurčitosti (Teorie fuzzy množin a fuzzy algebry; Fuzzy-WSA; Fuzzy- PROMETHEE; Fuzzy-AHP).

Formát 165 x 240 mm, 272 stran, 538 Kč
ISBN 978-80-88260-66-0

Obálka ke stažení zde.

VÁLKA

Třetí doplněné a aktualizované vydání!

Oskar Krejčí

Každá válka je projevem selhání lidského rozumu. Začala vždy proto, že se lidé nedokázali dohodnout o hodnotách, které byly předmětem sporu – proto sáhli k fyzickému násilí. Právě dnes je nutné zahájit diskusi o válce, a to zejména v podmínkách možného sebezničení lidstva. Kniha významného českého politologa a historika přináší úvahy o vzniku válek v minulosti, vedle otázek totální jaderné i omezené války, strategických zbraní a odstrašení se věnuje také válkám občanským. Přináší vymezení právních limitů užití síly, úvahy o povaze válečných zločinů a shrnuje představy o příčinách válek. Závěrečná kapitola je věnována úvahám o příčinách možných budoucích válek.

Formát 115 x 175 mm, 200 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-88260-61-5

Obálka ke stažení zde.

Statistika v ekonomii

Richard Hindls, Markéta Arltová, Stanislava Hronová, Ivana Malá, Luboš Marek, Iva Pecáková, Hana Řezanková
Význam statistiky v současném světě stále roste. Správný chod ekonomiky při maximalizaci její efektivnosti, při manažerském rozhodování, analýzách trhu či v pojistné a finanční matematice je nemyslitelný bez kvalitní informační soustavy, kde mimořádná role přísluší právě statistice. Zcela nová kniha předních českých autorů přináší vše potřebné pro pochopení principů statistiky a její praktické aplikace v denní praxi. Z obsahu: Popisná statistika; Pravděpodobnost (Diskrétní rozdělení, Spojitá rozdělení, Limitní věty atd.); Analýza dat z výběrových šetření; Analýza závislostí (Dvourozměrné třídění dat, Regresní a korelační analýza atd.); Časové řady; Metody statistického srovnávání (Indexy, Měření inflace atd.).

Formát B5, pevná vazba, 396 stran, 498 Kč
ISBN 978-80-88260-09-7

Statistika v příkladech

Luboš Marek a kol.
Další dotisk druhého vydání knihy obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez použití statistického softwaru; tam, kde to má smysl, je uváděno paralelní řešení v tabulkovém procesoru v MS Excel, takže kniha je využitelná pro široké spektrum uživatelů, aniž je nutné instalovat speciální statistický software. Kniha bude vynikajícím a praktickým partnerem zcela nové publikace Statistika v ekonomii.

Formát B5, pevná vazba, 404 stran, 398 Kč
ISBN 978-80-7431-118-5

IT a anatomie firmy – nová edice publikací

Nakladatelství Professional Publishing spolu s VŠE Praha přichází s nabídkou publikací v rámci edice „Otevřené knihy zdarma“, které jsou k dispozici portálu na adrese http://www.mbi-af.cz. Edice je zaměřena vydávání publikací nejen pro studenty, ale také pro odbornou veřejnost. Přístup ke všem textům edice je zdarma.

První dvě publikace edice jsou zaměřeny na pochopení obsahu a potřeb byznysu pro zejména pro potřeby návrhu informačních systémů nebo analytických řešení. Prezentují náplň řízení různých typů firem s respektováním významných aspektů spojených s uplatňováním IT, s analytickými a projektovými přístupy v informatice.

„IT a anatomie firmy – principy“, vychází ze zhodnocení podstatných problémů analýzy v současné praxi a na základě toho vymezuje podstatu anatomie firmy založené zejména na pochopení všech relevantních komponent řízení firmy a jejich vzájemných vazeb včetně vazeb k IT.

„IT a anatomie samosprávy“, text je určen současným i budoucím IT analytikům působícím v samosprávě, případně i specialistům a vedoucím pracovníkům v oblasti samosprávy. Cílem textu je proto poskytnout komplexní pohled na obsah a jednotlivé komponenty řízení orgánů samosprávy analytickým pohledem a přispívat tím v mezích možností ke zvyšování analytické a manažerské kvalifikace.

Třetí kniha – IT a anatomie firmy (Řízení IT služeb) – reflektuje fakt, že vývoj IT služeb je součástí aktuálního globálního trendu orientace ekonomik na služby. Jednotlivé kapitoly se zabývají návrhy a realizací IT služeb, plánováním rozvoje IT služeb na bázi projektů, obsahem úloh řízení prodeje a nákupu IT služeb, řízením kvality a bezpečnosti IT služeb atd. Bezplatně je možné text stáhnout na adrese http://www.mbi-af.cz.

 

Základy facility managementu

(3. opravené a doplněné vydání)

Ondřej Štrup
Ilona Štěpničková

Obor facility managementu (FM) se v posledních letech posunul výrazně vpřed. Významným podnětem pro jeho rozvoj je vydání nového standardu řady ISO 41000, který sjednocuje systém řízení FM na celém světě. Nová orientace FM se nyní zaměřuje na integrované zajištění služeb, které firma potřebuje k tomu, aby mohla kvalitně a efektivně vykonávat svoji hlavní činnost. Třetí , výrazně aktualizované vydání této knihy, je doplněno pasáží o ekonomických aspektech FM a ICT podpory ve FM, odpovídající současným trendům, včetně problematiky inteligentních budov a měst. Nová je kapitola, shrnující rizika, spojená s aplikací FM v praxi.

Formát 165 x 240 mm, pevná vazba, 224 stran, 498 Kč
ISBN 978-80-88260-55-4

Obálka ke stažení zde.

Návrhy a vyhodnocení průmyslových experimentů

Eva Jarošová

Navrhování experimentů představuje oblast matematické statistiky, jejímž obsahem je metodika efektivního získávání dat, umožňujících objektivně rozhodovat o platnosti hypotéz a konstruovat empirické modely. Zahrnuje nejen konstrukci plánů, ale i příslušné metody vyhodnocení získaných experimentálních výsledků a seznamuje s praktickými aspekty návrhů. K řešení je využíván statistický software Minitab, výjimečně i JMP.

Kniha je určena výzkumným pracovníkům, studentům technických oborů i odborníkům z průmyslové praxe. Doplňuje ji bohatý seznam další literatury, která  čtenářům umožní dále rozvíjet své znalosti v tomto oboru.

Formát 165 x 240 mm, pevná vazba, 322 stran, 588 Kč
ISBN 978-80-88260-54-7

Obálka ke stažení zde.

Století motocyklu

Martin Reissner

Třetí rozšířené vydání unikátní původní české publikace o technických, společenských, ekonomických a sportovních souvislostech a dějinách motocyklu od počátků 20. století dodnes, doplněné o podrobná pojednání o šestnácti nových značkách a typech motocyklů. Kniha mimo jiné mapuje teritoria Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických a Německa, rozsáhlý prostor je věnován strojům, vyráběným v českých zemích. Texty o osudech jednotlivých značek a typech motocyklů včetně jejich podrobného technického popisu doplňuje více než sto barevných fotografií a bohatý seznam další odborné literatury.

Formát 210 x 210 mm, pevná vazba s přebalem, 464 stran, 798 Kč
ISBN 978-80-88260-52-3

Obálka ke stažení zde.

Geopolitika Číny

Oskar Krejčí

Originální publikace, napsaná bez ohledu na ideologické předsudky a myšlenkové stereotypy, je věnována dějinám a současnosti Číny. Vysvětlení povahy čínské moci je spojeno s popisem geopolitických konstant Říše středu a národních zvláštností, ukazujících na odlišnost čínské civilizace a z ní vyplývajících forem vlády. Podrobně jsou vysvětleny počátky zahraniční politiky Číny, konfuciánského pacifismu a teorie války. Zvláštní pozornost je věnována tzv. Století ponížení, na historickém pozadí je dokumentováno, jak události novodobých dějin ovlivňují současnou politickou kulturu a státní ideu Číny. Kniha se nevyhýbá ani sporným tématům s geopolitickým přesahem (Tibet, Hongkong, Taiwan), doplňuje ji 60 tabulek, 21 map a 14 grafů.

Formát 165 x 240 mm, pevná laminovaná vazba, 492 stran, 688 Kč
ISBN 978-80-88260-51-6

Obálka ke stažení zde.

Vídeňské kavárny & spol.

Jana Geršlová

Vídeňská kavárna tvoří dodnes důležitou součást vídeňské tradice, patří dokonce k nehmotnému kulturnímu dědictví UNESCO. Tato kniha seznamuje čtenáře s tím, jak kavárna funguje a přináší informace o způsobech přípravy kávy. Popisuje historii a současnost nejdůležitějších vídeňských kaváren a známých Café-Konditorei, přináší informace o nejznámějších sladkostech a firmách, spojených s kávou i o významných osobnostech, které tyto kavárny navštěvovaly a navštěvují. Nepostradatelný pomocník pro všechny, kteří chtějí opravdu poznat Vídeň a okouzlující svět jejích kaváren. Půvabnou knihu doplňují ilustrace Jiřího Slívy.

Formát B5, pevná vazba, 236 stran, 348 Kč
ISBN 978-80-88260-50-9

Podnikatelka nebo Popelka?

Jana Geršlová

Dějiny podnikání znají řadu příkladů žen podnikatelek, které se staly průkopnicemi v řadě odvětví i přes množství tehdejších společenských předsudků či restrikcí. Tato kniha přináší příběhy šestnácti odvážných žen, které se svými nápady a svou prací trvale zapsaly do dějin podnikání (Marie Tussand, Melitta Benz, Anna Sacher, Coco Chanel, Aenne Burda, Helene Rubinstein, Elisabeth Arden…). Příběhy, napsané svěžím a čtivým stylem, nejsou jen dokumentem, měly by být také inspirací a poučením pro každého, kdo vidí svou budoucnost v podnikání.

Formát B5, pevná vazba, 262 stran, 528 Kč
ISBN 978-80-88260-47-9

Lidé v procesech řízení

(o kvalitě, znalostech, odpovědnosti a udržitelném rozvoji)

Růžena Petříková, Šárka Janků, Zdenka Hofbruckerová

Moderní řízení lidských zdrojů musí vést k vysoké kvalitě lidského potenciálu, schopného zvládat vysoké nároky neustále se měnícího podnikatelského prostředí.  Kniha analyzuje nové trendy v této oblasti a přináší souhrnný pohled na rozvoj a řízení lidských zdrojů v moderní době. Je určena nejen pracovníkům útvarů řízení kvality, ale i personalistům a představitelům vrcholového vedení firem, jakož i studentům vysokých škol. Z obsahu: Synergie v řízení; Komunikace a informace; Motivace a hodnocení pracovníků;  Výchova a výcvik pracovníků; Management znalostí; Společenská odpovědnost organizací; Nové trendy v řízení lidských zdrojů atd. Kniha vychází za podpory Rady kvality ČR.

Formát B5, 192 stran, pevná vazba, 488 Kč
ISBN 978-80-88260-43-1

Obálka ke stažení zde.

Vnější energetické vztahy Evropské unie a koncept energetického aktérství

Lukáš Tichý, Zbyněk Dubský (eds.)

Kniha se věnuje energetickému aktérství a vnitřní a vnější dimenzi energetické politiky Evropské unie. Přináší příklady energetického aktérství EU cíleného dovnitř, vůči členskému státu, především však ve vztahu ke stávajícím i potenciálním energetickým dodavatelům. Z obsahu:  EU jako energetický aktér; Energetická bezpečnost; EU jako uznaný energetický aktér ve vztazích s Ruskou federací, USA, státy Blízkého východu, severní a subsaharskou Afrikou.

Formát B5, 244 stran, 398 Kč
ISBN 978-80-88260-48-6

Obálka ke stažení zde.

Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti

Jaroslav Mužík, Radka Löwenhöfferová, Pavel Krpálek

Publikace přináší informace o vývoji univerzitního studia v minulosti a analyzuje současnou situaci v univerzitním vzdělávání z globálního, evropského i českého pohledu. Je určena především vysokoškolským pedagogům a funkcionářům univerzit všech oborů univerzitního studia, dále veřejným institucím a podnikatelské sféře, tedy hlavním subjektům, zaměstnávajícím absolventy vysokých škol. Cenné informace poskytne i odborníkům, podílejícím se na akreditačním procesu v našem vysokém školství.

Formát B5, 124 stran, 258 Kč
ISBN 978-80-88260-45-5

ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Petr Doucek, Martin Konečný, Luděk Novák
Stále větší pozornost se dnes obrací k informačním systémům a informačním a komunikačním technologiím (IS/ICT). Proces globalizace s sebou totiž přináší nové požadavky a nároky na ochranu dat a zajištění bezpečnosti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti. Kniha přináší obsáhlé informace z této oblasti, nezbytně potřebné pro ochranu dat a systémů v organizacích, analyzuje všechny normy a zákony, které je nutné dodržovat, aby tato ochrana přinášela pozitivní výsledky pro velké i malé organizace a správně instalované a chráněné informační systémy se staly trvalou konkurenční výhodou.

Formát B5, pevná vazba, 272 stran, 498 Kč
ISBN  978-80-88260-39-4

PODNIKÁNÍ V BETONOVÉM STAVEBNICTVÍ V TOKU ČASU

Jana Geršlová
Kniha se zabývá dějinami podnikání v betonovém stavebnictví v kontextu společenských a hospodářských souvislostí od jeho počátků až do šedesátých let 20. století a odbornými otázkami betonového stavebnictví vůbec. Velmi cenné jsou podrobné informace o podnikatelích a firmách, působících v oblasti betonového stavitelství, dále pak bibliografie významných osobností z oblasti teorie, architektury a bibliografie významných pedagogů a autorů převratných vynálezů a inovací.

Formát B5, pevná vazba, 232 stran, 468 Kč
ISBN 978-80-88260-42-4

SAMETOVÁ REVOLUCE

Oskar Krejčí
Druhé vydání knihy, která je osobním svědectvím přímého účastníka převratných událostí, které vedly ke změně režimu v Československu. Přináší řadu dosud málo známých skutečností, které bourají různé mýty a polopravdy, stále se šířící mezi lidmi, hledá příčiny revolučních změn, ale i jejich důsledky, směřující k naší dnešní nelehké situaci. Třicet let po revolučních změnách roku 1989 autor připomíná skutečné události i emoce oněch dnů a staví hráz legendám a mýtům. Prof. Krejčí se jako poradce Adamcovy a Čalfovy vlády podílel na jednání vlády s opozicí (iniciativa MOST), připravoval programové prohlášení vlády národního porozumění a byl hlavním redaktorem programového prohlášení federální vlády, vzešlé z voleb roku 1990.

Formát A5, 160 stran, 268 Kč
ISBN 978-80-88260-37-0

Století motocyklu

Martin Reissner
Unikátní původní česká publikace o technických, společenských, ekonomických a sportovních souvislostech a dějinách motocyklu od počátků 20. století dodnes. Kniha mimo jiné mapuje teritoria Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických a Německa, rozsáhlý prostor je věnován strojům, vyráběným v českých zemích. Text o jednotlivých značkách a typech motocyklů doplňuje více než sto barevných fotografií a barevná příloha.

Formát 210 x 210 mm, pevná vazba s přebalem, 352 stran, 648 Kč
ISBN 978-80-88260-33-2

Praktická učebnice fotografování

Stanislav Horný
Kniha krok za krokem provází čtenáře úskalími digitální fotografie, ukazuje cesty a problémy, které při fotografování mohou nastat a radí, jak se s nimi vypořádat. Jednotlivé kapitoly přinášejí cenné informace o digitálních fotoaparátech, pojednávají o problémech s expozicí, naučí fotografie digitálně upravovat a na konkrétních příkladech vysvětlují jak na fotografování portrétu, rodinného portrétu, krajiny, sportu, noční či zimní fotografování. Je to kniha pro každého, kdo nechce jen mačkat spoušť svého fotoaparátu, ale kdo chce mít kvalitní a pěkné fotografie.

Formát 165 x 240 mm, 100 stran, 178 Kč
ISBN 978-80-906594-1-4

Statistické úsudky

Ivana Malá
Kniha se zabývá teoretickými základy postupů statistické indukce, které čtenáři umožní lépe porozumět statistickým metodám, aktivně je aplikovat a správně interpretovat jejich výsledky. Podrobně jsou zkoumány především odhady parametrů (bodové i intervalové) a testování statistických hypotéz. První kapitola se věnuje náhodným výběrům a rozdělení výběrových statistik, druhá až čtvrtá kapitola obsahuje klasické parametrické metody, další kapitoly pak základy úsudků neparametrických. Příloha knihy obsahuje vzorce, potřebné k intervalům spolehlivosti a parametrickým testům.

Formát B5, 260 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-7431-127-7

Moderní informatika

Alexander Galba, Antonín Pavlíček
Lidé se s informačními technologiemi setkávají v různých rovinách, informační gramotnost je předpokladem úspěšného absolvování škol i úspěšného vykonávání pracovních činností. Znalost principu fungování informačních technologií je předpokladem jejich správného používání. Jednotlivé kapitoly (O počítačích; Algoritmy; Software; Databázové systémy; Internet; Sociální sítě; Nová média atd.) vysvětlují principy použití informačních technologií a umožňují čtenářům správnou orientaci v problematice. Velmi cenné jsou rovněž závěrečné přílohy (Použité zkratky a jejich vysvětlení; Slovníček důležitých pojmů; Měrné jednotky v ICT a další). Kniha, která by se mohla jmenovat i Základy informatiky, bude mít jistě široké použití v praxi i při výuce ve středních a vysokých školách.

Formát B5, 184 stran, 238 Kč
ISBN 978-80-7431-095-9

Reklub 1927 – 1949

(Kapitoly z dějin československé reklamy)

Dušan Pavlů
Druhé vydání úspěšné knihy se zabývá historií marketingových komunikací v Československu v první polovině minulého století, kdy dominantní místo v této oblasti zaujímal Reklamní klub československý. V osmi kapitolách se zkušenému autorovi podařilo zachytit velmi širokou činnost existence Reklubu, jeho úspěchy i problémy, ale především jeho přínos pro vývoj československé reklamy a marketingové komunikace (knihy o reklamě, analýzy výnosnosti reklamy pro zadavatele, bohatá přednášková činnost Reklubu, jeho aktivity v době před okupací českých zemí atd.). Inspirativní a originální dílo o dějinách reklamy u nás je v mnohém aktuální i dnes.

Formát B5, 296 stran, barevná příloha, 388 Kč,
ISBN 978-80-88260-31-8

Výročí 2018

Možnosti a meze evaluace kulturních událostí k oslavám výročí republiky
Jiří Patočka a kol.
Kniha je věnována problematice ekonomické evaluace kulturních událostí, které tvořily součást oslav výročí české státnosti v roce 2018. Hodnotí efektivitu užití prostředků vynaložených na podporu oslav a nabízí východiska evaluace kulturních událostí, zohledňující jak ekonomickou stránku jejich realizace, tak i jejich dopady sociální a kulturní. Závěr knihy tvoří výsledky dotazníkového šetření u událostí pořádaných jak municipalitami, tak institucemi místního a regionálního významu.

Formát B5, 132 stran, 258 Kč
ISBN 978-80-88260-30-1

Analýza obalu dat

Martin Dlouhý, Josef Jablonský, Petra Zýková
Hodnocení efektivnosti produkčních jednotek nachází široké uplatnění v soukromém i veřejném sektoru. Analýza obalu dat je nástroj, který je schopný úkoly, spojené s hodnocením efektivnosti, dobře splnit – umí určit míru efektivnosti a ukázat možnosti zlepšení. Z obsahu: Modely analýzy obalu dat; Modely pro uspořádání efektivních jednotek; Vývoj efektivnosti v čase; Síťové DEA modely; DEA modely v hlasovacích systémech s pořadím kandidátů; Alokace zdrojů; Softwarová podpora DEA modelů atd.

Formát B5, pevná vazba, 176 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-88260-12-7

Praktická učebnice tvorby multimediálního obsahu

Stanislav Horný, Petra Bedřichová
Multimédia jsou v současnosti nejvíce používaným prostředkem komunikace, využívajícím současného působení více prvků (fotografie, grafika, animace, video, text, zvuk). Publikace podává přehled o možnostech využití těchto nových technologií k prezentaci informací. Přináší přehled současných technologií a trendů při prezentaci a návody jak je samostatně aplikovat v praxi. Z obsahu: Produkce multimédií; Grafický design; Text, grafika; Fotografie a fotografování; Zvuk; Film a filmování atd. Velmi praktická pomůcka pro všechny, kteří se komunikací v praxi zabývají.

Formát B5, 124 stran, 248 Kč
ISBN 978-80-88260-29-5

Praktická učebnice typografie a sazby

Stanislav Horný
Publikace podává přehled o možnostech využití pravidel i nových technologií při prezentaci informací. Umožňuje poznat zásady, platné pro přípravu a tvorbu textových prvků dokumentů, přípravu obrazových předloh, typografickou úpravu dokumentů, zlom textu dokumentů a přehledně uvádí pravidla sazby textu (rozdělovník – pomlčka, interpunkční znaménka, zvláštní prvky sazby, používání zkratek, sazba čísel, cizojazyčná sazba, typografická úprava knih atd.). Nepostradatelná pomůcka pro všechny, kteří chtějí lépe zvládnout sazbu a typografickou úpravou dokumentů.

Formát B5, 124 stran, 248 Kč
ISBN 978-80-88260-27-1

Management a inženýrství údržby

Druhé doplněné vydání!
Václav Legát a kol.
Tato ojedinělá kniha, jejímiž autory jsou nejlepší čeští a slovenští odborníci a která byla vydána péčí České společnosti pro údržbu, komplexně pojednává o celé problematice údržby (strategie, řízení, práce s lidmi, technické informace, normy, zákonná opatření, vybavenost, externí kapacity, finanční zdroje, software aj.). Zcela jistě se stane nepostradatelným pomocníkem všem manažerům a technikům, přinese mnoho potřebných poznatků při řízení údržby jako významné součásti zvyšování konkurenceschopnosti podniků a excelence v oblasti managementu majetku. Z obsahu: Organizace a řízení údržby; Ekonomika a hodnocení výkonnosti údržby; Management kvality v údržbě; BOZP; Provozní spolehlivost strojů a zařízení; Management rizik v údržbě; Technická diagnostika; Technologie udržování a oprav strojů; Počítačová podpora řízení údržby. Druhé vydání je doplněno o texty Přírubové spoje tlakových zařízení v kritických aplikacích a Asset management.

Formát B5, pevná vazba, 624 stran, 598 Kč
ISBN 978-80-7431-163-5

Hodnocení a obnova vodárenských sítí

Marek Teichmann, František Kuda
Publikace pojednává o krizovém plánování se zaměřením na zásobování vodou, o vodním ekosystému v České republice a typech vodárenských systémů pro zásobování pitnou vodou, specifikuje základní rizika ohrožující vodohospodářské stavby a přináší jejich analýzu metodou FMEA (selhání a jejich dopady pomocí metody technických ukazatelů). Dále uvádí metody plánování financování obnovy vodovodů podle platné legislativy a konkrétní aplikace těchto metod na modelovém území. Cenné jsou přílohy – Vybrané metody analýzy rizik; Ukázky improvizovaných řešení; Pasport vodovodního řadu v modelovém území.

Formát B5, pevná vazba, 136 stran, 348 Kč
ISBN 978-80-88260-26-4

Data a analytika pro 21. století

David Slánský
Unikátní soubor pěti knih a pěti plakátů přináší kompletní informace o trendech a „megaproblémech“ při budování prostředí dat a analytiky pro finanční instituce, telekomunikační operátory, společnosti podnikající na poli energetiky a utilit, zdravotnické organizace, výrobní podniky a státní správu. Jednotlivé knihy ( 1. Trendy a megaproblémy; 2. Jak to dělají ostatní; 3. Architektura a governance; 4. Praktické příklady; 5. Nástroje) nabízejí možnosti řešení, osvědčené metody moderního způsobu řízení prostředí a desítky příkladů úspěšných aplikací v praxi.

Formát A5 v krabici, celkem 592 stran, 488 Kč
ISBN souboru 978-80-88260-25-7

Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize

Petr Sedláček
Kniha posuzuje prizmatem mezinárodního měnového systému soubor reforem, které byly přijaty v souvislosti s nedávnou globální finanční krizí. První část uvádí historický vývoj a dopad krizí na měnový systém, druhá část analyzuje opatření, přijatá pro zlepšení fungování jednotlivých oblastí systému, hodnotí jejich účinnost i možné cesty dalšího zkvalitnění. Poprvé u nás se tak mohou nejen profesionálové v oblasti státní správy i v soukromých finančních institucích, ale i studenti vysokých škol seznámit s aktuálními trendy reforem mezinárodního měnového systému a jejich dopadem na Českou republiku.

Formát B5, 232 stran, 388 Kč
ISBN 978-80-88260-18-9

Statistika v terénních průzkumech

(třetí přepracované vydání)
Iva Pecáková
Výzkumy veřejného mínění významně ovlivňují chování politických sil, průzkumy trhu se stávají přímou součástí rozhodovacího procesu ve firmách, nacházejí uplatnění u výrobců, prodejců, v reklamě, ve finančních institucích i ve službách. Praktická analýza údajů z terénních průzkumů, které často nemohou být zjišťovány jinak než dotázáním zkoumané osoby, je však dnes nemyslitelná bez využití výpočetních systémů. Již třetí, výrazně přepracované vydání knihy se zabývá pořizováním a především vyhodnocováním dat ve výzkumech trhu a veřejného mínění z pohledu statistika. Z obsahu: Pořizování dat; Rozsah výběru a kritéria jeho volby; Statistické zpracování primárních dat; Zobecňování z výběru na populaci; Srovnání dvou nebo více populací; Ověřování a modelování závislostí v kontingenčních tabulkách; Metody vícerozměrné statistiky; Faktorová analýza; Korelační analýza; Vícerozměrné škálování atd.

Formát B5, 256 stran, 398 Kč
ISBN 978-80-88260-10-3

Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe

Iveta Palečková
Monografie, psaná v angličtině, si klade za cíl odhadnout efektivnost a rentabilitu v bankovních sektorech v zemích střední a východní Evropy a prezentovat hlavní vývojové trendy v bankovnictví s důrazem na období globální krize a jejích následných efektů. Monografie dále zkoumá výkonnost komerčních bank v souvislosti s příslušností k finanční skupině, velikosti banky, stupněm kapitalizace a likvidity, přináší tedy ucelený pohled na výkonnost bank v zemích střední a východní Evropy.

Formát B5, 192 stran, 358 Kč
ISBN 978-80-88260-13-4

Historie voroplavby v Čechách

Jiří Svoboda
V krátké době už druhé vydání unikátní knihy, pojednávající o voroplavbě na českých řekách od 14. století až po dnešek. Čtenář se dozví mnoho zajímavého z historie plavení dříví, dopravy soli a dalšího zboží především po Vltavě, poutavé je vyprávění o vorařských hospodách, potahových stezkách a příbězích vorařů, důstojné místo je věnováno významným osobnostem, spojeným s vorařstvím (Jan Ferdinand Schor, František Herget, Kryšpín Fuk, Vojtěch Lanna). Druhá část je věnována vorařské technologii (příprava vorových tabulí a pramenů) a terminologii (šrek, joch, líhy, okovec, pančava, pup, ušák a dalších více než dvě stovky pojmů). Přílohu tvoří kompletní texty vorařských písní s notovými zápisy. Kniha je doplněna mnoha fotografiemi a barevnými kresbami či mapami.

Formát 210 x 210 mm, 224 stran + 20 stran barevná příloha, 388 Kč
ISBN 978-80-88260-07-3

Management ekonomiky správy majetku

František Kuda, Václav Beran, Petr Dlask, Eva Wernerová
Význam správy majetku v kontextu nákladů životního cyklu staveb stále roste. Kniha sumarizuje povinnosti vlastníků budov ve vztahu k stavební části a k zařízením techniky prostředí staveb, přináší standardní metody monitorování technického stavu budov, jejich systematické údržby a oprav. Bude sloužit k plánování a posuzování stavu údržby objektu jak jeho majiteli, tak případnému zájemci o jeho koupi. Z obsahu: Ekonomika správy majetku; Výkon správy majetku; Povinnosti vlastníka budov; Facility management ve správě majetku; Dokumentace managementu ekonomiky správy majetku; Stavební objekt v průběhu životního cyklu; Moderní postupy datové správy majetku atd. Knihu doplňuje mnoho barevných tabulek a grafů.

Formát 165 x 240 mm, pevná laminovaná vazba, 280 stran, 488 Kč
ISBN 978-80-88260-03-5

Matematika 2

pro Vysokou školu ekonomickou

Jindřich Klůfa, Irena Sýkorová
Kniha je určena nejen studentům VŠE, ale i těm, kteří budou matematiku na vysoké škole potřebovat a chtějí se připravit na přijímací testy. Z obsahu: Základy lineární algebry; Soustavy lineárních rovnic; Maticový počet; Vlastní čísla a vektory matice; Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné a více reálných proměnných; Integrály atd. Závěr každé kapitoly tvoří cvičení, které umožňuje ověřit si míru zvládnutí studované problematiky.

Formát 165 x 240 mm, 316 stran, 398 Kč
ISBN 978-80-88260-06-6

Evaluace v kultuře

Ekonomické hodnocení kulturních událostí a festivalů

Jiří Patočka a kol.
Ekonomická evaluace se zabývá vyhodnocováním efektivnosti vloženého kapitálu a energie. Stále častěji je vyžadována zřizovateli kulturních a uměleckých institucí jako nástroj k dosahování efektivnosti veřejných výdajů na kulturní aktivity. Veřejná podpora kultury by měla přinášet požadované a měřitelné výsledky ať už ekonomické, nebo při rozvoji vzdělanosti či nové kulturní tvorby naplněním principů účelnosti, účinnosti a hospodárnosti. Kniha analyzuje nové pohledy na tuto oblast a seznamuje s metodami, kterými lze kulturní festivaly objektivně zkoumat.

Formát 165 x 240 mm, 140 stran, 288 Kč
ISBN 978-80-88260-04-2

Stavební podnikání napříč Evropou

(Firma Pittel & Brausewetter v monarchii a mezi válkami)

Jana Geršlová
Kniha přináší na pozadí více než jednoho a půl století činnosti firmy Pittel & Brausewetter obraz vývoje stavitelství v českých zemích na pozadí hospodářského vývoje a vývoje stavebnictví všeobecně. Podrobně sleduje vývojové linie betonového stavitelství až do konce 30. let minulého století, ale také vývoj a rozvoj metod řízení (managementu) ve stavebnictví především v českých zemích, které se staly vzorem pro ostatní země při zavádění betonu a železobetonu jako základního směru ve stavebnictví. Knihu doprovází bohatý obrazový dokumentační materiál.

Formát 165 x 240 mm, pevná laminovaná vazba, 248 stran, 468 Kč
ISBN 978-80-88260-02-8

Moderní informatika

(druhé rozšířené vydání)

Antonín Pavlíček, Alexander Galba, Michal Hora
Informační gramotnost je podmínkou úspěšného absolvování škol i úspěšného vykonávání většiny pracovních činností. Znalost principu fungování informačních technologií je předpokladem jejich správného používání. Kniha, která by se mohla jmenovat Základy informatiky, bude mít široké použití v praxi i při výuce ve středních a vysokých školách. Z obsahu: Software; Podnikové informační systémy; Databázové systémy; Internet; Nová média; Sociální sítě; eGovernment; Zpracování účetnictví pomocí výpočetní techniky; Moderní trendy v informatice atd. Cenné jsou závěrečné přílohy (Třídicí algoritmy; Legislativní prostředí v ČR; Měrné jednotky v ICT atd.).

Formát B5, 200 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-906594-6-9

Geopolitika Ruska

Oskar Krejčí
Mimořádně aktuální kniha známého politologa je věnována nejkontroverznějšímu tématu současnosti – zahraniční politice Ruska v historii i současnosti. Pojednává o vzestupu a pádech ruské státnosti, přibližuje vliv geopolitických vektorů na dějiny Kyjevské Rusi, Moskevského carství, Ruského impéria a Sovětského svazu, přináší charakteristiku koncepcí, hledajících místo Ruska v dějinách (Třetí Řím, západnictví, panslovanství, eurasijství), analyzuje vztahy Ruska k blízkému zahraničí, k Západu, k Číně a Východu obecně v minulosti i současnosti.

Formát B5, pevná laminovaná vazba, 534 stran,
115 tabulek, 28 map, 24 grafů, 688 Kč

ISBN 978-80-906594-9-0

Analýza dat z dotazníkových šetření

(čtvrté přepracované vydání)

Hana Řezanková
Už čtvrté, výrazně přepracované vydání knihy si opět klade za cíl usnadnit odborníkům vyhodnocování dotazníkových šetření pomocí statistických metod, řešených jednak „ručními“ výpočty, jednak v programu IBM SPSS Statistics. Na přikladu konkrétního dotazníku se čtenář seznámí s jeho přípravou, popisem datového souboru, vyhodnocením odpovědí a zjišťováním vztahů mezi odpověďmi.

Formát B5, pevná vazba, 228 stran, 358 Kč
ISBN 978-80-906594-8-3

Průmysl 4.0

aneb Nikdo sám nevyhraje

Gustav Tomek, Věra Vávrová
Cílem čtvrté průmyslové revoluce je inteligentní firma, vyznačující se všestranností, účinným využíváním zdrojů, přizpůsobením produktů potřebám uživatelů za podmínek vysoké flexibility a oboustranně výhodného zapojení lidského činitele. Kniha Průmysl 4.0 jako první na našem trhu přináší mnoho praktických rad, jak by měla firma reagovat na výzvy současnosti a získat tak vedoucí postavení na trhu. Z obsahu: Analýza klíčového procesu; Nákup a kooperace; Nákupní marketing; Od štíhlé firmy k procesu spolupráce; Řízení podnikových sítí; Standardizace a flexibilní uspokojení trhu; Inovace – živá voda Průmyslu 4.0; Audit před velkými výzvami.

Formát 165 x 240 mm, pevná vazba, 200 stran, 378 Kč
ISBN 978-80-906594-4-5

Praktická učebnice tvorby firemního stylu

Stanislav Horný
Firemní styl je jedním z prvků komunikace uvnitř podniku a s okolím při vytváření obrazu firmy v očích veřejnosti. Publikace přináší přehled o základních pojmech v oblasti vizuální komunikace a o postupech tvorby firemního stylu. Čtenář získá přehled o současných trendech, tvorbě projektu a grafického manuálu firemního stylu a bude schopen tyto poznatky samostatně aplikovat. Z obsahu: Komunikace a propagace; Firemní identita a firemní styl; Projekt a vlastní tvorba firemního stylu; Manuál grafických standardů a jeho realizace atd.

Formát 165 x 240 mm, 188 stran, 258 Kč
ISBN 978-80-906594-3-8

Veřejné statky v zemědělství

(produkce, ocenění a podpora)
Lukáš Čechura, Zdeňka Žáková Kroupová, Michaela Havlíková, Pavlína Hálová, Michal Malý
Nepostradatelná publikace pro všechny, kteří se zabývají zemědělskou výrobou. Definuje veřejné statky, vymezuje metody jejich oceňování, informuje o jejich aktuální hodnotě a podpoře státu při zajištění produkce zemědělských veřejných statků. Poskytuje velmi cenné náměty na formy získávání dotační podpory od státu. Z obsahu: Měření hodnoty veřejných statků a metody jejich oceňování (výběrové modelování, stínová cenou, hédonické ceny, cestovní náklady, obranné výdaje, změny produktivity); Přímé a národní platby atd.

Formát 165 x 240 mm, 140 stran, 238 Kč
ISBN 978-80-906594-2-1

Sídla a produkční potenciál

(fungování a ekonomický potenciál obcí v ČR s příklady
z území Moravskoslezského kraje)

František Varadzin, Jiří Bečica
Kniha přináší široké spektrum výsledků výzkumu produkčního potenciálu sídel. Klade si za cíl stát se inspirujícím materiálem pro praxi obecních, okresních, krajských a regionálních úřadů při zkvalitňování života obyvatel – zabývá se produkčními ukazateli sociálního bytí a právními, kulturními, politickými a sociálně psychologickými aspekty. Z obsahu: Sídlo a veřejný sektor; Modely samosprávy; Produkční potenciál na úrovni sídel; Koncepce místního růstu a rozvoje; Charakteristika sídel v ČR; Hospodaření a rozpočet sídel; Orgány a působnost sídel atd.

Formát 165 x 240 mm, 180 stran, 288 Kč
ISBN 978-80-906594-0-7

Insolvenční řízení

Očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona
Luboš Smrčka, Jan Plaček, Jaroslav Schönfeld, Lee Louda
Publikace nabízí komplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti Insolvenčního zákona číslo 182/2006, Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Poskytuje pohled jak z ekonomické strany, tak i potřebné právní analýzy, zaobírá se postupem novelizací zákona a dalšími okolnostmi fungování celého insolvenčního systému. Detailně jsou rozebírány takové děje, jakými jsou tak zvané šikanózní návrhy, rozhodovací praxe jednotlivých insolvenčních soudů, doba trvání insolvenčních řízení, výnosy z těchto řízení pro jednotlivé typy věřitelů a řada dalších skutečností. Publikace se zabývá i problematikou kriminálních činů, provázejících insolvenční řízení. Jako datový základ studie slouží naprosto ojedinělé výzkumy, uskutečňované vědeckým týmem, pracujícím s podporou TA ČR na Vysoké škole ekonomické v Praze. Kniha je významným a aktuálním příspěvkem k problematice insolvenčních řízení, určená především specialistům v této oblasti, ale i studentům, zabývajícím se problematikou podnikové ekonomiky.

Formát B5, pevná vazba, 304 stran, 388 Kč
ISBN 978-80-7431-151-2

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích

Petr Fiala
Podstatným rysem dynamického charakteru ekonomického prostředí je stále rostoucí síťovost vztahů mezi ekonomickými subjekty, přičemž ne vždy jsou k dispozici dostatečné informace o různých hodnotách a vztazích. Kniha je věnována modelování a analýze dynamických procesů v síťových systémech, přináší zcela nové přístupy pro síťové prostředí, vyvinuté s využitím modelů a metod operačního výzkumu (vícekriteriální modely, modely teorie her, modely vyjednávání, kontraktů, aukcí, dodavatelských sítí, revenue a projektového managementu a modely investičního rozhodování).

Formát 165 x 240 mm, pevná vazba, 264 stran, 358 Kč
ISBN 978-80-7431-157-4

Lidské zdroje v produktovém managementu

(jak oslovit a vybrat ty nejlepší)
Zuzana Wroblowská
Publikace je věnována velmi aktuálnímu tématu – významu znalostních pracovníků při zvyšování konkurenceschopnosti firmy. Zhodnocuje výsledky dlouhodobého výzkumu a přináší mnoho praktických rad pro management firmy při hledání kvalitních produktových manažerů, kteří mohou významným způsobem ovlivnit prosperitu firmy. Z obsahu: Koncepce řízení podle kompetencí; Analýza práce a vytváření pracovních míst; Proces vyhledávání, získávání a výběru produktových manažerů; Požadavky kladené na produktové manažery; Pracovní role produktového manažera atd.

Formát 165 x 240 mm, 176 stran, 238 Kč
ISBN 978-80-7431-162-8

IT v řízení podniku

logo

Jan Dohnal, Jan Pour
Nikdo dnes už nepochybuje o tom, že správné využití informačních technologií (IT) může výrazně zvýšit konkurenceschopnost firmy. Stále více se informační technologie stávají přímou součástí byznysu a managementu firem. Kniha zkušených autorů, určená jak manažerům firem, tak manažerům IT útvarů a studentům vysokých škol, výrazně přispívá k pochopení principů řízení IT, ukazuje posuny v řízení IT s důrazem na digitální byznys a přináší nové pohledy na potřebnou kvalifikaci manažerů, analytiků, uživatelů i specialistů. Cennou součástí knihy je popularizace portálu mbi.vse.cz, který ojedinělým způsobem publikuje nejlepší praktiky řízení podnikové informatiky. Z obsahu: Řízení IT a požadavky byznysu; Řízení IT – objekty a struktury; IT a podpora byznysu; Řízení podnikové výkonnosti; Řízení pracovní síly v IT; Digitální byznys; Bimodální IT atd.

Formát 165 x 240 mm, pevná vazba, 250 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-7431-160-4

Marketing v pojišťovnictví

Jaroslav Mesršmíd
Kniha přináší komplexní pohled na současný marketing v pojišťovnictví, zaměřuje se nejen na soudobý marketing pojišťoven, ale i na marketing asociace pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a rovněž mezinárodní marketing v pojišťovnictví. Čtenář – a to nejen pracovník v oblasti pojišťovnictví, ale v marketingu obecně – zde najde mnoho inspirujících myšlenek, využitelných v každodenní praxi.

Formát 165 x 240 mm, pevná vazba, 264 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-7431-158-1

Geopolitika středoevropského prostoru

Pohled z Prahy a Bratislavy

Oskar Krejčí
Páté, rozšířené a aktualizované vydání knihy přináší analýzu dávných i nedávných období dějin české a slovenské státnosti v evropském kontextu a pojednává o principech zahraniční politiky malých států. Jednotlivé kapitoly přibližují etapy vývoje střední Evropy až do dnešních dnů (Pangermánská idea a Mitteleuropa, Panslovanská idea a federace, Rakouská federace a F. Palacký, Národní stát a T. G. Masaryk, Podunajská federace a M. Hodža, Moc a síla malého státu, NATO a střední Evropa, Evropská unie a střední Evropa, Státní idea a zahraniční politika atd.). Kniha byla vydána rovněž anglicky a rusky.

Formát 165 x 240 mm, 428 stran, 498 Kč
ISBN 978-80-7431-161-1

Revenue management

– modely a analýzy

Petr Fiala
Revenue management je procesem pochopení, odhadování a ovlivňování chování spotřebitele s cílem maximalizace příjmů (prodat správný produkt správnému zákazníkovi ve správném čase za správnou cenu pomocí správného prodejního kanálu). Je to umění i věda predikce zákaznické poptávky v reálném čase a optimalizace ceny a dostupnosti produktů vzhledem k poptávce. Kniha, určená především systémovým pracovníkům, manažerům a studentům ekonomických fakult, vás seznámí s metodami managementu poptávky, řízením cen, nadkapacitní rezervací, s metodami vyjednávání cen či aukcí i modelováním chování zákazníka.

Formát 165 x 240 mm, 160 stran, 258 Kč
ISBN 978-80-7431-115-4

Modely hodnocení efektivnosti a alokace zdrojů

Josef Jablonský, Martin Dlouhý
Kniha je zaměřena na modely a metody hodnocení efektivnosti a výkonnosti produkčních jednotek ve veřejném i soukromém sektoru. Cílem tohoto hodnocení by měla být hlubší analýza faktorů, které nejvíce ovlivňují efektivní či neefektivní chování sledovaných jednotek. Pozornost je v knize především soustředěna na produkční funkce, vícekriteriální rozhodování a modely analýzy obalu dat; kromě popisu jednotlivých metod a modelů je pozornost věnována programovým systémům pro jejich zpracování a reálným případovým studiím, zaměřeným na aplikaci hodnocení efektivnosti v různých oblastech ekonomického života. Z obsahu: Efektivnost a alokace zdrojů; Teorie her; Modely analýzy obalu dat; Dynamická analýza efektivnosti; Síťové DEA modely atd.

Formát 165 x 240 mm, pevná vazba, 200 stran, 288 Kč
ISBN 978-80-7431-155-0

Konkurenční struktury v dodavatelských řetězcích

Jan Zouhar
Státní regulace dodavatelských řetězců se stala aktuálním tématem na české politické scéně. Jedním z problémů při prosazování regulační politiky je zdůvodnění uvažovaných opatření z hlediska ekonomické teorie. Kniha přináší podrobnou mikroekonomickou analýzu tržní neefektivnosti, způsobené přítomností monopolních a oligopolních struktur v dodavatelsko-odběratelských vztazích a zdůrazňuje, že vhodně zvolená strategie při hledání pozice v síti dodavatelsko-odběratelských vztahů je jedním ze základních pilířů úspěšného vedení firmy. Z obsahu: PQ oligopol; Dynamické modely oligopolu; Herní procesy v dodavatelském řetězci; Cenové hry v monopolní struktuře atd.

Formát 165 x 240 mm, 200 stran, 288 Kč
ISBN 978-80-7431-154-3

Tristan a Isolda

O jednom kulturním námětu
Antonín Pešek
Kniha je široce pojatou studií, analyzující nejen motiv ztracené lásky v kontextu vývoje světového umění, ale především život a dílo Richarda Wagnera, milostná vzplanutí a jejich odraz v jeho uměleckých dílech a jeho dalších aktivitách. Nemalá pozornost je věnována též ohlasu Wagnerova díla a jeho následovníkům (Smetana, Fibich aj.). Druhé vydání je výrazně rozšířeno o podrobný poznámkový aparát. Z obsahu: V epoše měst, scholastiků a minnesängerů; Tristanovská předehra: Wesendoncklieder; Drama nenaplněné lásky a naplněné hudby; Zrození hudební moderny z tristanovského odkazu; Fibichův tristanovský triptych; Friedrich Nietzsche a kritická reflexe wagnerianismu; Wagnerovská dekadence v tvorbě Thomase Manna.

Formát 102 x 140 mm, pevná vazba, 532 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-7431-147-5

Pojišťovnictví v globálním prostředí

Jaroslav Mesršmíd
Globalizace jako dlouhodobý vývojový proces vyžaduje stále aktivnější zapojení států do systému světové ekonomiky. Kniha přináší aktuální pohled na pojišťovnictví jako samostatné i jako průřezové ekonomické odvětví v globalizovaném prostředí. Autor se zaměřuje na regulaci a dohled v Evropské unii i v České republice, porovnává různá tržní prostředí a poukazuje na jejich výhody a nevýhody a zaměřuje se na společné rysy, představující principy hodnocení úrovně regulace jednotlivých států a jejich očekávaný vývoj. Z obsahu: Světové pojišťovnictví; Pojišťovnictví v agendě mezinárodních organizací; Group 20 a činnost Rady pro finanční stabilitu; Globální regulace pojišťovnictví v 20. století. Důležitou součástí knihy jsou též přílohy (Incoterms 2010, obsah směrnice S II, ICPs – vybrané standardy).

Formát B5, pevná vazba, 224 stran, 288 Kč
ISBN 978-80-7431-150-5

Company Control and Takeovers as a Growth Strategy

Luboš Smrčka, Jan Plaček
Strategické rozhodovací procesy mají konkrétní problém – jsou neopakovatelné. Jejich měřítkem je nakonec vždy dolar, libra nebo euro a buď je vyděláte, nebo o ně přijdete. Kniha tyto procesy analyzuje a zkoumá, komu přináší transakce prospěch, kdo je jejím hybatelem a kdo nese její rizika, komu se fúze vyplatí a komu ne. Pohled na tyto procesy je v knize přímočarý a jednoduchý, někomu může připadat cynický, nemorální – je však jediný, který praxe uznává. Svět je plný morálních vítězů, kteří i po letech cítí hořkost „boží ruky“. Ano, je těžko akceptovatelné, když všichni hrají fotbal a jeden tým na chvíli tuto hru změní v házenou… Více v této knize, kterou vydalo anglické nakladatelství Oxford Tutorials a naše nakladatelství ji v rámci spolupráce nabízí českým zájemcům.

Formát B5, pevná vazba, 224 stran, 288 Kč
ISBN 978-0-9933254-0-3

Management transferu znalostí

Od prvního nápadu ke komerčně úspěšné inovaci
Zbyněk Pitra, Hana Mohelská a kol.
Inspirativní kniha provází čtenáře procesem přeměny tvůrčího nápadu v komerčně úspěšnou inovaci. Seznamuje čtenáře se základními metodami využívání kreativity pracovníků při využívání znalostí v zájmu dalšího rozvoje organizace a inovací jejího chování v reakci na vývoj vztahů s okolím. Jednotlivé kapitoly přinášejí informace o základních principech managementu znalostí, jeho vlivu na tvorbu inovací a metodologii zpracování inovačních projektů jako podkladu pro zvyšování podnikatelské výkonnosti. Dále je v nich věnována pozornost hlavním perspektivám realizace inovační strategie – hospodaření, vztahům se zákazníky, produktivitě interních operací, rozvoji nových profesních způsobilostí pracovníků a vztahům s externími partnery v rámci účelové strategické aliance – podnikatelského inovačního ekosystému.

Formát B5, pevná vazba, 336 stran, 468 Kč
ISBN 978-80-7431-145-1

Regulace pojišťovnictví v EU

Jaroslav Mesršmíd
Publikace pojednává o nejnovějším vývoji regulace v pojišťovnictví Evropské unie, jako jediná u nás přináší ucelenou podobu velmi obsáhlé regulace pojišťovnictví v EU. Specifikuje aktuální stav, klady a zápory dokumentu Solventnost II, problematiku Směrnice 2009/138/ES a činnosti EIOPA. Bude nepostradatelnou pomůckou pro všechny, kteří se v praxi zabývají problematikou implementace evropského práva k pojišťovnictví, pro právníky a další zainteresované zaměstnance pojišťoven, pro učitele a studenty vysokých škol.

Formát B5, 178 stran, 238 Kč
ISBN 978-80-7431-146-8

Základy Facility managementu

Ondřej Štrup
Řízení podpůrných služeb – Facility management – představuje zejména správu budov a majetku, kvalitní využívání prostor, zajištění bezpečnosti a podporu jednotlivce v jeho běžných činnostech (stravování, doprava, poštovní služby, recepce atd.). Kniha přináší celkový přehled o aktivitách Facility managementu a o jeho možných přínosech pro firmy. Z obsahu: Facility management (FM) a související obory; Definice a terminologie; Hlavní přínosy FM; Formy zajištění FM služeb; Životní cyklus a časové hledisko v FM procesech; Charakteristika služeb, spadajících do FM – prostorové a infrastrukturální služby, služby pro lidi a organizaci; Specifika veřejného sektoru; ICT podpora FM. Významnou součástí knihy je slovníček FM pojmů a přehled FM zkratek.

Formát B5, 156 stran, 258 Kč
ISBN 978-80-7431-143-7

Konkurenceschopnost regionů Visegrádské čtyřky

Jan Nevima
Publikace seznamuje čtenáře s širokým spektrem přístupů a metod, pomocí nichž je možné konkurenceschopnost regionů měřit a hodnotit. Prezentuje hodnocené regiony zemí Visegrádské čtyřky a demonstruje zdroje či bariéry jejich dalšího rozvoje, k čemuž využívá fakta z dlouholetého výzkumu konkurenceschopnosti regionů V4. Přináší mnoho zajímavých a užitečných údajů, které mohou sloužit nejen k dalším analýzám a následným koncepcím rozvoje jednotlivých regionů, ale mohou vytvářet vhodné prostředí pro jejich vzájemně výhodnou spolupráci.

Formát B5, 184 stran, 238 Kč
ISBN 978-80-7431-144-4

Facility management

Viera Somorová
V současnosti, kdy se pozornost podniků stále více zaměřuje na efektivnější řízení jejich hlavní činnosti, je Facility management (FM) nanejvýš aktuální, neboť vede ke značným úsporám provozních nákladů a rovněž ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců. Kniha přináší důležité informace o celém spektru Facility managementu a jeho výhodách pro moderní podniky. Z obsahu: Činnosti organizace ve stavebním objektu z aspektu FM; Prostor a infrastruktura; Údržba budov; Formy FM; FM a životní cyklus stavebního objektu; FM a udržitelné budovy; Evropská norma STN EN 15221 a FM atd.

Formát B5, pevná vazba, 168 stran, 258 Kč
ISBN 978-80-7431-141-3

Principy pojištění podnikatelů a právnických osob

Jiří Janata
Kniha přináší mnoho konkrétních a užitečných rad pro všechny, kteří mají zájem na tom, aby byli správně a efektivně pojištění. Je určena nejen pojišťovacím makléřům, ale především jejich klientům z řad podnikatelů, průmyslových podniků a dalších institucí, velmi potřebná bude i pro zaměstnance pojišťoven a studenty pojišťovnictví. Z obsahu: Charakteristiky pojištění a pojistných trhů; Pojistné trhy a makléři; Přehled pojistitelných rizik; Požár a účinná prevence; Chemický průmysl; Zpracování vzorového obchodního případu atd.

Formát B5, 136 stran, barevná příloha, 198 Kč
ISBN 978-80-7431-140-6

Facility management v technické správě a údržbě budov

František Kuda, Eva Beránková a kol.
Facility management (FM) je souborem navzájem integrovaných prvků, pokrývajících všechny činnosti, spojené s komplexní správou nemovitostí. Kniha, doprovázená množstvím barevných grafů a tabulek, přináší nejnovější informace o Facility managementu z pohledu technickoekonomické správy majetku a udržitelnosti užitku budov a bytového fondu. Je zaměřena na dva tematické okruhy – technickou správu budov a údržbu a obnovu budov. Z obsahu: FM – management příležitostí; Udržitelný rozvoj a udržitelná výstavba; Životnost a opotřebení stavebních objektů; Údržba budov; Technická zařízení budov; Provoz objektů; Dokumentace související s provozováním objektu; Pasportizace staveb; Odpadové hospodářství; Energetické aspekty správy budov; Softwarová podpora FM v technické správě a údržbě budov. Součástí knihy je i přehled dokumentace, nutné pro výkon správy objektu.

Formát B5, pevná vazba, 404 stran, 398 Kč
ISBN 978-80-7431-118-5

Pravděpodobnost

Luboš Marek
Mimořádná kniha svého druhu přináší teoretické základy počtu pravděpodobnosti. Jednotlivé kapitoly pojednávají o rozdělení pravděpodobnosti, náhodném vektoru, funkci náhodných veličin, vybraných diskrétních rozděleních, vybraných spojitých rozděleních a limitních větách. Mnoho obrázků a grafů přibližuje tvary pravděpodobnostní funkce, hustoty a distribuční funkce popisovaných pravděpodobnostních rozdělení.

Formát B5, pevná laminovaná vazba, 252 stran, 288 Kč
ISBN 978-80-7431-087-4

Zavádění Green ICT

Podpora udržitelného rozvoje podniků inovacemi v ICT

Josef Basl, Alena Buchalcevová, Libor Gála
Problematika trvale udržitelného rozvoje se dostává do popředí zájmu jako koncept, který pomáhá skloubit hospodářský růst se zachováním životního prostředí a zlepšováním kvality lidského života. Cílem knihy je podat aktuální pohled na stav a trendy v oblasti inovací podnikových IS a podnikového ICT, seznámit čtenáře se zprávami OECD, EU, WEF, normami a frameworky a poskytnout mezinárodní statistiky a porovnatelné indexy. Kniha rovněž poskytuje metodický rámec pro inovaci ICT v malých a středních podnicích.
Formát B5, 172 stran, 198 Kč ISBN 978-80-7431-133-8

Statistika v příkladech

Luboš Marek a kol
Další dotisk knihy, která obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez použití statistického softwaru; tam, kde to má smysl, je uváděno paralelní řešení v tabulkovém procesoru v MS Excel, takže kniha je využitelná pro široké spektrum uživatelů, aniž je nutné instalovat speciální statistický software. Vydání knihy podpořila firma Microsoft Česká republika.
Formát B5, pevná vazba, 404 stran, 398 Kč
ISBN 978-80-7431-118-5

Biografická identita v pohraničí

Teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech
Ondřej Roubal

V českém pohraničí došlo po II. světové válce k řadě významných změn v osídlení tohoto území. Kniha se zabývá hledáním teritoriální identity obyvatel, kteří přišli do severočeského pohraničí (dnešního euroregionu Nisa) po roce 1945 a už zde zůstali. Vlastní identita jako rozměr sebeuvědomění člověka ve světě, který jej obklopuje, je v knize zkoumána na základě analýzy a interpretace biografických rozhovorů s lidmi z nejstarší generace poválečných osídlenců pohraničního území.

Formát B5, 156 stran, 198 Kč
ISBN 978-80-7431-130-7

Analýzy v regionálním rozvoji

Bohumil Minařík, Jana Borůvková, Miloš Vystrčil
Regionální rozvoj regionu je proces, realizovaný za účelem zvýšení kvality života v regionu. Kniha přináší nové poznatky z využití exaktních nástrojů při kvantifikaci rozvoje regionů jak z hlediska průřezového, tak i z hlediska dynamiky. Z obsahu: Softwarová podpora analýz; Měření koncentrace, konvergence a podobnosti; Kompozitní indikátory; Informační zdroje pro analýzy. Cennou součástí knihy je třináct konkrétních aplikačních studií, dokumentujících konkrétní uplatnění metodických postupů, představených v předcházejících kapitolách.

Formát B5, pevná laminovaná vazba, 244 stran, 288 K
ISBN 978-80-7431-129-1

Matematika cenných papírů

Tomáš Cipra
Kniha, určená pracovníkům finančních institucí a vysokoškolským studentům, je věnována výpočetním aspektům cenných papírů. Text je rozdělen do tří základních částí (Dluhopisy, Akcie, Finanční deriváty – Forwardy, Futures, Swapy, Opce), dále je popsána řada dalších nástrojů speciálního či smíšeného typu. Každá část nejprve prezentuje cenné papíry z praktického hlediska v situacích, které jsou pro ně nejtypičtější, teoretické partie jsou vždy doplněny názorným numerickým příkladem.

Formát B5, pevná laminovaná vazba, 288 stran, 368 Kč
ISBN 978-80-7431-079-9

Finanční potenciál domácností

Jitka Bartošová
Publikace, určená především vědeckým pracovníkům a analytikům v oblasti společenských věd a v sociálním, ekonomickém a demografickém výzkumu, se zaměřuje na metody analýzy a modelování dat, jejichž obory hodnot jsou tvořeny kvantitativními i kategoriálními proměnnými. Poskytuje přehled vhodných statistických metod s ukázkami jejich praktického využití při konkrétních analýzách finančního potenciálu českých a slovenských domácností včetně interpretace získaných výsledků. Uvádí specializované modely, které umožňují s maximální přesností vystihnout situaci a citlivě reagovat na její globální i lokální změny.

Formát B5, 264 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-7431-107-9

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti

Eva Cihelková, Pavel Hnát, Ludmila Štěrbová. Dana Zadražilová a kolektiv
Kniha je obsáhlou analýzou konceptu governance jako nutného předpokladu jednotlivých forem vládnutí, vymezuje zásadní proměny, ovlivňující ekonomické a politické procesy probíhající ve světě a vytvářející nerovnovážný systém, jehož řízení vyžaduje nové, komplexní reakce aktérů vládnutí. Jejím cílem je umožnit kvalitní a fundovanou informovanost různých aktérů vládnutí a tím i včasnost a správnost jejich reakcí na aktuální výzvy globální ekonomiky. Závěrečná část přináší hodnocení ne vždy úspěšného vládnutí v České republice a doporučuje konkrétní opatření, která by posílila dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost a celkový společenský rozvoj. Knihu doplňuje obsáhlý seznam literatury, potřebné pro další studium.

Formát B5, 732 stran, 698 Kč
ISBN 978-80-7431-134-5

Management a inženýrství údržby

Václav Legát a kol.
Údržba představuje interdisciplinární proces, který je kombinací technických, technologických, řídicích, ekonomických a administrativních činností, směřujících k zachování nebo obnovení stavu, ve kterém hmotný majetek splňuje všechny požadované funkce. Tato ojedinělá kniha, jejímiž autory jsou nejlepší čeští a slovenští odborníci a která byla vydána péčí České společnosti pro údržbu, komplexně pojednává o celé problematice údržby (strategie, řízení, práce s lidmi, technické informace, normy, zákonná opatření, vybavenost, externí kapacity, finanční zdroje, software aj.). Zcela jistě se stane nepostradatelným pomocníkem všem manažerům a přinese mnoho potřebných poznatků při řízení údržby jako významné součásti zvyšování konkurenceschopnosti podniků a excelence v oblasti managementu majetku. Z obsahu: Organizace a řízení údržby; Ekonomika a hodnocení výkonnosti údržby; Management kvality v údržbě; BOZP; Provozní spolehlivost strojů a zařízení; Management rizik v údržbě; Technická diagnostika; Technologie udržování a oprav strojů; Počítačová podpora řízení údržby.

Formát B5, pevná vazba, 572 stran, 598 Kč
ISBN 978-80-7431-119-2

Zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie

Publikace přináší výběr z nejzajímavějších příspěvků, přednesených na VI. mezinárodní vědecké konferenci, pořádané Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Široký okruh projednávaných problémů umožňuje získat komplexní pohled na celou problematiku aktivit EU v této oblasti. Z obsahu: Limity dalšího rozvoje evropské integrace; Evropská integrace: verze EU/NATO; Dějiny a perspektivy evropské bezpečnosti; Nové výzvy – Evropa za 20 let; Aktivity EU v bezpečnostní oblasti v OBSE; Politika rozšiřování EU a vstup Turecka do EU; Cesta k řešení fiskální a dluhové krize v EU: pozice České republiky atd.

Formát B5, 148 stran, 198 Kč
ISBN 978-80-7431-128-4

Manažerské trumfy

Jiří Stýblo, Otto Hain
Kniha pro chytré manažery, kteří mají zájem na zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím lidského kapitálu a jeho podstatného fenoménu – leadershipu. Přináší mnoho inspirujících námětů jak efektivně využít znalostí a dovedností lidí, jak dokázat lidi motivovat, jak dosáhnout jejich pracovního i osobního uspokojení a jak se ve firmě v předstihu úspěšně vyrovnávat se změnami. Dominantními oblastmi knihy jsou: Činnost manažera při sestavení a vedení týmu; Účinná motivace; Kompetenční leadership; Komunikace jako kompas k srdci lidí; Aktuální trendy při práci s talenty.

Formát B5, pevná vazba, 172 stran, 248 Kč
ISBN 978-80-7431-103-1

Statistika v terénních průzkumech

Iva Pecáková
(druhé doplněné vydání)

Výzkumy veřejného mínění významně ovlivňují chování politických sil, průzkumy trhu se stávají přímou součástí rozhodovacího procesu ve firmách, nacházejí uplatnění u výrobců, prodejců, v reklamě, ve finančních institucích i ve službách. Praktická analýza údajů z terénních průzkumů, které často nemohou být zjišťovány jinak než dotázáním zkoumané osoby, je však dnes nemyslitelná bez využití výpočetních systémů. V krátké době již druhé vydání knihy se zabývá pořizováním a především vyhodnocováním dat ve výzkumech trhu a veřejného mínění z pohledu statistika. Z obsahu: Terénní průzkumy; Pořizování dat; Rozsah výběru a kritéria jeho volby; Statistické zpracování primárních dat; Zobecňování z výběru na populaci; Ověřování a modelování závislostí v kontingenčních tabulkách; Korelační analýza; Analýza rozptylu; Faktorová analýza; Vícerozměrné škálování atd.

Formát B5, pevná vazba, 236 stran, 278 Kč
ISBN  978-80-7431-039-3

Aktuální otázky světové ekonomiky proměny a governance

Eva Cihelková
Světová ekonomika je ve své aktuální podobě složitým sociálně ekonomickým systémem, který vytváří vnější prostředí pro mezinárodní aktivity národních, nadnárodních i subnárodních subjektů. Poznání proměn současné světové ekonomiky a dalších globálních systémů se stává předpokladem úspěšného vývoje každé národní ekonomiky včetně české. Kniha analyzuje hlavní tendence, které určují stále intenzivnější integraci světové ekonomiky, proměnu prvků, vztahů i mechanismů jejího současného fungování, poukazuje na problémy a nabízí cesty jak lépe porozumět souvislostem v rychle se měnícím světě.

Formát B5, pevná vazba, 248 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-7431-104-8

Informační management v informační společnosti

Petr Doucek, Miloš Maryška, Lea Nedomová a kol.
Zcela novou platformou, umožňující nárůst inovačního potenciálu světové ekonomiky při zajištění celkové udržitelnosti dalšího vývoje, je digitální revoluce, postavená na počítačových sítích v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Její realizace je především úkolem informačního managementu, který musí zajistit přechod většinou izolovaných a neintegrovaných agend ke globálnímu nasazení ICT. Kniha přináší aktuální informace o současné situaci ICT v České republice, návod jak aplikovat strategický koncept v podmínkách informační společnosti, přehled vybraných norem při řízení organizace, informuje o nových trendech v managementu ICT projektů, o úloze informačních služeb při řešení mimořádných událostí, o nových médiích i virtuálních komunitách v organizacích.

Formát B5, pevná vazba, 264 stran, 348 Kč
ISBN 978-80-7431-097-3

Vize tržního úspěchu

aneb 10 otázek a odpovědí jak chápat marketing budoucnosti
Gustav Tomek, Věra Vávrová
Kniha zkušených autorů přináší mnoho praktických rad a námětů jak zlepšit práci se zákazníkem. Jednotlivými kapitolami nás provázejí pánové Oříšek (klade otázky, které zajímají současný marketingový management) a Louskáček (odpovídá a nabízí řešení). Z obsahu: Orientace firmy na trh; Jak určit vlastní výchozí pozici?; Kdo je zákazník?; Analýza konkurence; Management produktu; Konkurenceschopnost inovací; Úspěšná marketingová komunikace se zákazníky i dodavateli atd. Jedna z nejlepších knih o moderním marketingu u nás.

Formát B5, pevná vazba, barevné přílohy, 264 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-7431-071-3

Management podnikové informatiky

Jiří Voříšek, Jan Pour a kolektiv
Kniha obsahuje originální popis struktury a obsahu modelu řízení podnikové informatiky (Management of Business Informatics, MBI). Přináší pracovníkům, kteří řídí informatiku v podnicích, pro něž nejsou informační technologie hlavním předmětem podnikání, konzistentní a flexibilní metodickou podporu řízení podnikové informatiky a nejlepší praktiky oboru. Aplikaci tohoto modelu by měl podnik dosáhnout zvýšení výkonnosti podnikové informatiky a tím i zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti v oblasti svého podnikání.

Formát B5, pevná vazba, 312 stran, 378 Kč
ISBN 978-80-7431-102-4

Leadership – realita nebo vize

Jiří Stýblo
Žijeme v období „konce lineárního myšlení“. Nastává velký přesun hodnot, budoucnost nabývá nových, nezvyklých podob. K vedení obrovského potenciálu, který se skrývá v lidech, je třeba komplexní osobnosti. Kniha je s ohledem na významné jevy současného a budoucího podnikatelského prostředí druhé a třetí dekády tohoto století zaměřena na působení leaderů jako vůdčích osobností ve světě znalostí, inovací, informačních technologií, talentů a lidského kapitálu. Z obsahu: Trendy a signály pro leadership; Ploché nebo strmé řízení; Leadership talentů; Kreativita svádí souboj s rutinou; Kondice leadera; Leadership v malých a středních firmách; Leadeři jako kompetentní osobnosti atd.

Formát B5, 164 stran, 198 Kč
ISBN 978-80-7431-105-5

Aukce – teorie a praxe

Petr Fiala
Aukce jsou důležitým tržním mechanismem, vyrovnávajícím poptávku a nabídku po zboží a službách. Dobrá aukční teorie umožňuje nalézt rozdíl mezi úspěšnými a katastrofálními aukcemi, popularita aukcí a požadavky elektronického obchodu vedou ke zvýšenému zájmu o vývoj komplexních modelů obchodování. Kniha obsahuje shrnutí teoretických poznatků a praktických zkušeností o jednoobjektových aukcích, hlavní pozornost je však věnována víceobjektovým aukcím. Z obsahu: Navrhování mechanismů aukcí; Analýza aukce první ceny; Analýza aukce druhé ceny; Typy kombinatorických aukcí (standardní, reverzní, dvojité); Nabídkové jazyky; Řešení kombinatorických aukcí; Iterační aukce; Aukce veřejných zakázek; Aukce v telekomunikačních sítích; Navrhování aukcí pro elektronický obchod atd.

Formát B5, pevná vazba, 180 stran, 258 Kč
ISBN 978-80-7431-099-7

Audit informačního systému

Vlasta Svatá
V krátké době druhé vydání knihy, zabývající se komplexním auditem informačního systému. Odpovídá na otázky: Co je audit a jak se liší od ostatních forem kontrol? Jaké jsou jeho vlastnosti? Co musíme znát, abychom se stali auditory IS? Jak vypadá postup auditu IS? Kniha zároveň přináší popis metodik (INTOSAI, COBIT, IT Assurance Guide, Val IT, Risk IT), které může auditor ve své práci využít. Z obsahu: Metodiky auditu IS/IT; Obecný popis provádění auditu a popis činností; Audit databáze; Audit procesu řízení změn; Audit projektu implementace ERP systému atd. Závěr knihy přináší mnoho návodů a příkladů z praxe.

druhé doplněné vydání
Formát B5, pevná vazba, 228 stran, 348 Kč
978-80-7431-106-2

Dějiny moderního podnikání

Jana Geršlová
Velmi inspirativní kniha, která nejen že přináší přehled dějin moderního podnikání, ale je i podnětem k přemýšlení o podnikání současném. Teoretická pojednání jsou doplněna o konkrétní příběhy významných světových firem (Adidas, Coca Cola, Davidoff, Dr. Oetker, Ford, Heinz, IBM, Jaguar, Levi Strauss, Maggi, Nestlé, Shell, Swarovski aj.), což umožňuje ověření teoretických postulátů v praxi. Jednotlivé kapitoly (Malé a střední podnikání versus velkopodnikání; Úloha rodinných podniků v historii a posun jejich rolí; Globalizace podnikání ve 20. století; Technický pokrok a inovace v dějinách podnikání; Vývoj marketingu, úloha značky a reklamy; Podnikatelská kultura a etika atd.) přinášejí významný informační potenciál nejen pro vědeckou sféru, ale především pro současné podnikatelské prostředí.

Formát B5, pevná vazba, 224 stran, 288 Kč
ISBN 978-80-7431-080-5

Business Intelligence v podnikové praxi

Jan Pour, Miloš Maryška, Ota Novotný
Business intelligence (BI) je v současnosti jednou z nejperspektivnějších oblastí podnikové informatiky. Je to dáno díky jejím možnostem efektivní podpory řídicích, tedy analytických, plánovacích a rozhodovacích aktivit podnikových manažerů a specialistů, čímž přispívá ke zkvalitňování práce podnikového managementu a tedy i zvyšování konkurenceschoopnosti podniku. Kniha přináší ve dvanácti kapitolách vše potřebné pro úspěšnou činnost v oblasti business intelligence v podniku (Hlavní komponenty řešení BI; Řešení úloh BI; Fáze a činnosti řešení BI projektů; Dimenzionální modelování; Implementace BI; Datová kvalita; Specifické analytické a implementační úlohy BI; Aplikace BI; Řízení podnikové výkonnosti; Dolování dat; Řešení projektů BI atd.

Formát B5, pevná vazba, 276 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-7431-065-2

Manažerské metody

Hana Mohelská, Zbyněk Pitra
Účelnost a efektivita působení manažera na rozvoj organizace jsou podmíněny tím, jak dokáže vhodně využívat manažerské metody a techniky, vycházející z teorie managementu organizací a prověřené praxí manažerských procesů. Kniha je věnována konceptům, principům a pravidlům aplikace manažerských metod v praxi manažerů podnikatelského i nepodnikatelského typu. Z obsahu: Metody manažerského rozhodování; Metody managementu rizika; Metody plánování a organizování; Vedení pracovníků; Kontrola a řízení pracovní činnosti; Hodnocení výkonnosti organizace. Cennou součástí knihy jsou případové studie a tzv. podněty k zamyšlení, které umožňují ověření teoretických principů na praktických případech.

Formát B5, pevná vazba, 344 stran, 388 Kč
ISBN 978-80-7431-092-8

Zákaznická strategie při správě společností

Jarmo R. Lehtinen
Publikace přináší bohaté zkušenosti autora, působícího nejen ve Finsku, ale i v Číně, USA a Malajsii. Její hlavní myšlenkou je potřeba orientovat práci představenstev ke strategii získávání zákazníků a práci s nimi ve společnostech, neboť veškeré prostředky společnosti pocházejí v konečné fázi od zákazníka. Velmi cenné jsou četné příklady a případové studie, které přibližují dobré a špatné zkušenosti v práci představenstev. Překlad Josef Bajer, předmluvu napsal prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

Formát B5, 96 stran, 148 Kč
ISBN 978-80-7431-094-2

Práce s požárními riziky a některé speciální rizikové zprávy

Jiří Janata
Požár zůstává stále velkým rizikem, které nelze v žádném případě podceňovat. Zkušený autor se v této knize zabývá různými aspekty požárního rizika, především v organizacích, kde by požár mohl způsobit velké škody. Analyzuje požární charakteristiky, požární legislativu a preventivní činnost, přináší konkrétní rady jak se v případě vzniku požáru chovat, ale především jak vzniku požáru bránit. Důležitou součástí požární prevence jsou proto periodické inspekce a nástroje boje proti vzniku požáru (manuál protipožárních opatření, zpracování kontrolních listů, periodické audity…). Druhá část knihy obsahuje dvě kompletní rizikové zprávy z fiktivních firem (holding a chemická výrobní jednotka). Tyto velmi návodné zprávy doprovází množství plánků a fotografií, cenný je rovněž slovník základních termínů z oblasti požárního rizika.

Formát B5, pevná vazba, 142 stran, 238 Kč
ISBN 978-80-7431-086-7

Lidé v průmyslovém podniku

Jiří Cienciala a kol.
Kniha vychází ze zkušeností managementu Třineckých železáren a přináší mnoho konkrétních příkladů pozitivního vztahu zaměstnanců ke své firmě. Jednotlivé kapitoly se zabývají problematikou lídrů a jejich působení ve firmě, postavením mistra v systému managementu, mezigeneračními problémy, spolupráci firmy se středními a vysokými školami při výchově a vzdělávání nových pracovníků, úlohou firemní kultury při vytváření vztahu zaměstnanců k firmě, podporou zlepšování a inovací a potřebou společenské zodpovědnosti firmy k regionu.

Formát B5, 156 stran, barevné přílohy, 198 Kč
ISBN 978-80-7431-083-6

Co se skrývá za značkou?

Jana Geršlová
Historická encyklopedie podnikatelů
Bohatě vypravená kniha přináší 111 příběhů slavných a dodnes platných značek významných firem, příběhů úspěšného podnikání. Klade si za cíl nejen seznámit s často dramatickými osudy firem a jejich zakladatelů, ale i poučit a přinést inspiraci podnikatelům současným i těm, kteří o budoucím podnikání uvažují. Mnoho barevných fotografií, bohatý seznam další studijní literatury.
Formát B5, pevná vazba, 376 stran, 398 Kč  
ISBN 978-80-7431-041-6

Dějiny českého státu v dokumentech

Zdeněk Veselý
Publikace je unikátní komentovanou edicí základních dokumentů k dějinám českého státu od jeho historických počátků až do současnosti. Editor čtenáři nabízí autentické texty v podobě dobových listin, záznamů, zákonů a dalších  písemných dokumentů. Každý dokument je uveden vstupním komentářem, postihujícím základní souvislosti jeho vzniku a jeho význam. Cenné jsou rovněž vysvětlující doprovodné poznámky a připojené přehledy (chronologie, přehled vlády nejvyšších  představitelů českého státu). Oproti předchozímu vydání před deseti lety editor publikaci doplnil o další dokumenty (např. visegrádské smlouvy z roku 1335, korunovační řád českého krále z roku 1347, sněmovní usnesení o českém jazyce z roku 1615, detronizace Habsburků v roce 1918, modus vivendi s Vatikánem z roku 1928 či protokol o rozpuštění Varšavské smlouvy z roku 1991). Publikace je doplněna bibliografickými, mapovými a obrazovými přílohami, které umocňují nejen její odbornou, ale i estetickou úroveň. Jedná se o mimořádné dílo, tvořící nezbytný doplněk všech  přehledných a syntetických zpracování českých dějin.

Formát B5, 880 stran, pevná laminovaná vazba, 788 Kč
ISBN 978-80-7431-064-5

Výpočty, svazek III

Michal Černý
Závěrečný svazek trilogie Výpočty se zabývá některými aplikacemi teorie, vyvinuté ve svazcích I a II. Hlavním tématem je algoritmický pohled na otázku řešitelnosti různých typů rovnic. Svazek se zabývá diofantickými rovnicemi, Matijasevičovou větou a některými speciálními typy diofantických rovnic, dále pak teorií reálně uzavřených těles, Tarského větou a teorií unimodulárních a hermitovských matic. Speciální část je věnována složitostnímu pohledu na lineární a celočíselné programování. S pomocí Chačijanova algoritmu je podán důkaz polynomiální řešitelnosti lineárního programování. Kniha se rovněž zabývá celočíselným programováním v pevné dimenzi.
Formát B5, pevná vazba, 284 stran, 368 Kč  
ISBN 978-80-7431-085-0

Výpočty, svazek II

Michal Černý
Druhá část trilogie VÝPOČTY se zabývá především otázkou existence omezených výpočtů s důrazem na existenci výpočtů omezené délky. Pojmům ve výpočetní složitosti je zde možné porozumět jako omezeným analogiím pojmů v rekursi, kniha často odkazuje na pojmy a věty z rekurse, studované ve svazku I.
Formát B5, pevná vazba, 404 stran, 468 Kč  
ISBN 978-80-7431-068-3   

Proměny ekonomické diplomacie v ČR a ve světě

Judita Štouračová a kol.
Kniha vychází v době intenzivní diskuse o potřebě aktivnější ekonomické diplomacie ČR v globálním ekonomickém prostředí. Analyzuje současné a budoucí potřeby v této oblasti, kriticky hodnotí ne vždy funkční spolupráci příslušných českých institucí rovněž z pohledu zástupců podnikatelů a ekonomických diplomatů, přináší informace o ekonomické diplomacii a jejich formách ve vybraných zemích EU.
Formát B5, pevná vazba, 252 stran, 258 Kč    ISBN 978-80-7431-081-2 

Energetická bezpečnost a mezinárodní politika

Sborník příspěvků z konference, pořádané Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Senátu Parlamentu České republiky, přináší názory českých a slovenských vědců a politologů na aktuální téma současnosti – problematiku bezpečného zásobování ropou, zemním plynem a elektřinou a jeho potenciálním rozvojem. Odborníci vyhodnocují možná rizika nových i stávajících dopravních cest energií právě ve vztahu k mezinárodně politickým problémům současnosti.
Formát B5, 160 stran, 198 Kč    ISBN 978-80-7431-075-1 

Modelování znalostí

Helena Brožová, Milan Houška a kol.
Kniha se zabývá systémovým přístupem k řešení problémů znalostí, znalostního managementu a modelování procesů v této oblasti. Autoři preferují potřeby reálného uživatele znalostí, který preferuje vyjádření myšlenek formou přirozeného jazyka. Z obsahu: Znalostní kontejnery a mapy; Tvorba předávání znalostí v rozhodovacím procesu; Kombinovaný model učení atd.
Formát B5, pevná vazba, 232 stran, 288 Kč    ISBN 978-80-7431-069-0