Jan Truneček

 Znalostní podnik ve znalostní společnosti

 

      Ve znalostní společnosti, do které v současné době vstupujeme, dochází k posuvu od tradiční hegemonie výrobců k trvalé nadvládě zákazníka a spotřebitele. V tomto prostředí se znalosti stávají nejdůležitější formou kapitálu. Z dlouhodobého hlediska podnik jejich prostřednictvím vytváří vlastní bohatství. Znalostním podnikem v nejširších souvislostech se rozumí organizace založená na znalostech, operující v podmínkách znalostní společnosti, využívající všech pozitivních vývojových trendů více méně prověřených časem a v řídící praxi už  implementovaných některými podniky světové třídy.  Kniha charakterizuje zákonitosti, kterými se management řídí dnes a snaží se objevit trendy, kterými se bude ubírat zítra. Zároveň přináší odpověď na otázku, co jsou  pozitivní vývojové trendy a jak je rozeznat od  těch negativních, nepravých, módních, pseudorevolučních.

I když se značná část knihy věnuje managementu znalostí a
jeho aplikaci v praxi, znalostní podnik je chápán v širokých souvislostech,
jako komplexní uplatnění všech principů řízení. Řízení znalostí a principy učícího se podniku prostupují všemi podnikovými činnostmi, integrují veškeré dění a vytvářejí synergický efekt.

Tento typ publikace, řešící problematiku učícího se podniku a řízení znalostí ve všech podnikových souvislostech, na našem trhu doposud chybí. Knihu uvítají zejména pracovníci zavádějící v podniku principy znalostního managementu a učícího se podniku. Je určena také studentům vysokých škol a všem, kdo se chtějí seznámit s posledními vývojovými trendy v oblasti systémů podnikového řízení, založených na znalostech.

 

         LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ