Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

 

 VÝVOJ SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

 

    Kniha analyzuje základní etapy vývoje veřejné správy; je koncipována tak, aby čtenáře seznámila nejen s historií veřejné správy, ale také se základní terminologií, nutnou k pochopení principů veřejné správy a jejích základních činností.

   První část je věnována genezi obecných principů a historických vývojových forem veřejné správy od antiky až do počátku minulého století, druhá část historickým etapám vývoje správy a samosprávy v Českých zemích od prvních doložených informací o správních záležitostech a prvních legislativních aktů, upravujících správní záležitosti, až do období konce Druhé světové války. Pozornost je věnována jak právním úpravám a normám, které výkon veřejné (státní, municipální atd.) správy upravovaly, tak reálnému výkonu správních činností, přičemž zvláštní důraz je kladen na vývoj státní správy v letech První a Druhé Čs. republiky. Závěrečná část knihy věcně uvádí změny, které byly v oblasti veřejné správy realizovány po válce, i legislativní akty, o které se opíraly, přičemž pozornost je věnována správnímu uspořádání státu, vývoji samosprávných orgánů a jejich kompetencí.

   Vzhledem k tomu, že tato problematika nebyla u nás dosud přehledně zpracována, je kniha základní učebnicí nejen na středních, vyšších středních a vysokých školách, ale i základním studijním materiálem při vzdělávání úředníků státní správy; zvláště nyní, při vzniku nových krajů, se stává nepostradatelnou pomůckou pro legislativu a soudy (právníky, advokáty, soudce, poslance aj.).

Dotisk prvního vydání, A5, 120 stran, 128 Kč                  ISBN 80-86419-13-4

 

         LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ