Prof. Ing. Zdeněk Souček, DrSc., MUDr. Jan Burian:

 

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

      Vznik konkurenčního prostředí ve zdravotnictví způsobuje, že řízení zdravotnických zařízení je stále náročnější. Dosavadní metody řízení již nestačí. Každé zdravotnické zařízení, ať již jde o soukromou ordinaci nebo velkou nemocnici, musí mít určitou představu (vizi) o svém budoucím vývoji. Ta se musí opírat o předpověď budoucího vývoje poptávky, léčebných metod, způsobu financování. Musí také brát v úvahu zdroje, které má k dispozici, stanovit si cíle, které chce dosáhnout a určit, jakými cestami tyto cíle dosáhne. Odborně řečeno, každé, i to nejmenší zdravotnické zařízení musí mít svou strategii. Proto vydalo nakladatelství Professional Publishing knihu průkopníka strategického řízení prof. Dr. Zdeňka Součka, DrSc. a ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Jana Buriana „Strategické řízení zdravotnických zařízení“. Cílem publikace je ukázat, jak takové strategie zpracovávat a uvádět do života.

     Obsah publikace je zaměřen na tři problémové okruhy: první část objasňuje pojem strategie a strategického řízení, jeho specifické rysy a principy strategického myšlení se zvláštním zaměřením na problematiku zdravotnických zařízení; druhá část ukazuje konkrétní postup při zpracování strategie zdravotnického zařízení a třetí část popisuje proces implementace strategie ve zdravotnickém zařízení. Všechny tři části jsou doprovázeny množstvím praktických příkladů z oblasti zdravotnictví.

     Autoři publikaci, určenou všem, kteří řídí nebo vlastní zdravotnická zařízení či jejich části, napsali tak, aby čtenáře inspirovala ke zpracování strategie, pomohla jim řešit problémy rozvoje jejich zařízení a dosáhnout co nejlepší medicínské i ekonomické efekty.

Prof. Ing. Zdeněk Souček, DrSc., MUDr. Jan Burian: Strategické řízení zdravotnických zařízení. Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING v roce 2006, cena výtisku je 268.- Kč včetně DPH.

 

 

       LÉKAŘSKÁ                      EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ