Petr Doucek:

 

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

 

        Rozvoj výrobních sil a s ním spojený postupný přechod od ekonomiky zbožní k ekonomice znalostí mění celou společnost a podporuje vznik a rozvoj řady jevů. Jedním z jevů, s jejichž důsledky se setkáváme prakticky na každém kroku, je výrazné rozšiřování informatiky a její pronikání prakticky do všech oblastí lidského konání. Smyslem a cílem řízení projektů informačních systémů ve firmách je provést účelnou kombinaci technických prostředků, programového vybavení, vnitrofiremních procesů, zkušeností a schopností pracovníků tak, aby výsledný informační systém byl schopen efektivně podporovat hlavní cíle firmy.

   Kniha doc. RNDr. Petra Doucka, CSc., „Řízení projektů informačních systémů“, kterou vydalo nakladatelství Professional Publishing, je praktickým a poučeným manuálem pro všechny, kteří projekty informačních systémů realizují v praxi nebo kteří se s celým procesem chtějí blíže seznámit. Jednotlivé kapitoly seznamují s projekty IS/ICT a jejich řízením v managementu firmy, referenčním modelem řízení informatiky a jeho významu pro proces řízení IS/ICT, s metodikou řízení projektů včetně vymezení pravidel, postupů, rolí, pravomocí a odpovědností a určením periodizace projektu. Další kapitoly pojednávají o rolích jednotlivců v projektech, o různých modelech životního cyklu projektu, o členění řízení projektů IS/ICT na různé roviny a o reengineeringu těchto projektů.  Závěrečná kapitola poskytuje přehled o způsobech a možnostech testování projektů IS/ICT (druhy testů, řízení testů, rizika a problémy testování).

   Kniha je určena všem, kteří si uvědomují, že právě kvalitní informační systémy jsou významnou konkurenční výhodou a to jak v oblasti podnikání, tak v oblasti státní správy a samosprávy, kde celoevropské projekty e-government – elektronické veřejné a státní správy – jsou velkou výzvou současné doby. Brzy totiž informační technologie propojí nejen podnikatelský sektor se státní správou a samosprávou, ale i jednotlivé podnikatelské subjekty mezi sebou; funkční projekty informačních systémů se stanou přirozenou součástí každodenní praxe a budou přinášet výhody těm připraveným.

 

 

V roce 2004 vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 1. vydání,

cena 198 Kč včetně DPH.  ISBN 80-86419-71-1

 

         LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ