Doc. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc

 

Projektové řízení

(modely, metody, analýzy)

 

    Současný vývoj je charakterizován zkracováním životních cyklů produktů a změnami v produkčních procesech. Pro řízení změn a zavádění nových produktů a procesů se úspěšně využívá projektového řízení, tedy způsob řízení pomocí projektů. Je to vysoce účinný nástroj řízení změn, komplexní koncepce efektivního dosahování projektových cílů, která umožňuje manažerům dosáhnout odpovídající kvality výstupu s minimálními nároky na čas, finance a ostatní zdroje.

   Z rozdílů mezi projektovým řízením a konvenčním řízením vyplývá potřeba specifických nástrojů a technik. Projektové řízení využívá specifických nástrojů, technik, znalostí a dovedností k dosažení stanovených cílů, je řízením týmu. Při řešení problémů řešitelským týmem dochází k synergickému efektu, kdy výkon týmu je vyšší než souhrn výkonů jednotlivců, kteří by řešili problém izolovaně.

   Pro všechny, kteří se řízením projektů zabývají, vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING knihu Petra Fialy PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (modely, metody, analýzy). Jsou v ní shrnuty základní rysy projektového řízení, jsou zde analyzovány organizace a úlohy jednotlivých účastníků projektového řízení a jsou uvedeny modely a metody pro analýzy projektu. Hlavní důraz je kladen na nástroje a techniky pro jednotlivé analýzy oblastí znalostí a základní procesy projektového řízení. Techniky jsou popisovány pomocí požadovaných vstupů, transformace a jejich výstupů a zahrnují širokou škálu od jednoduchých až po sofistikované. Součástí jsou nejen klasické nástroje, ale i moderní, jako je metoda kritického řetězce, vycházející z teorie omezení.

   Pro projektové řízení se s úspěchem využívá řada programových produktů. Jako standard v této oblasti je považován program Microsoft Project. Součástí knížky je popis základních možností programu tohoto software pro plánování, sledování realizace a analýzy projektů.

   Kniha je určena především pro manažery, systémové pracovníky, studenty ekonomických a technických vysokých škol a fakult.

 

 Doc. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc.: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. V roce 2004 vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 1. vydání, cena 288 Kč včetně DPH.

  

                                                       LÉKAŘSKÁ                      EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ