Doc. Ing. Václav Liška, Mgr. Zdeněk Fiala

Právo pro techniky

 

      Každý člověk se ve svém soukromém životě i ve své práci setkává s právním prostředím, s vyhláškami a zákony, často tak složitými, že pouze právně vzdělaní lidé mohou s větším či menším úspěchem všechny právní souvislosti akceptovat a poradit těm, kteří příslušné právnické vzdělání nemají.

      Základy právního systému České republiky (Evropské unie) by však měl ovládat každý odpovědný občan, zvláště pak ten, kterému je svěřena odpovědnost za hospodářské výsledky, za správný chod firem, za řízení lidí či systémů, jednotlivých provozů či nových staveb.

      Právě proto vydává nakladatelství Professional Publishing knihu Václava Lišky a Zdeňka Fialy PRÁVO PRO TECHNIKY. Jsou to vlastně základy práva, platného v České republice jako členské zemi Evropské unie. Jednotlivé kapitoly jsou psány tak, aby jim porozuměl nejen každý technik, ale každý člověk bez příslušného právnického vzdělání; aby se dozvěděl základy jednotlivých právních odvětví a aby věděl, kam se v případě potřeby dalších právních informací obrátit.

      První kapitola se zabývá ústavním právem a legislativním procesem v České republice a Evropské unii (principy tvorby práva, moc výkonná a zákonodárná, Evropská ústava a evropské instituce), druhá pak občanským právem hmotným (zásady soukromého práva, občanskoprávní vztahy, promlčení a prekluze, věcná práva, závazkové právo, odpovědnost za škodu, dědické právo). Obsahem třetí kapitoly je rodinné právo, čtvrté pak obchodní právo (obchodní firma, obchodní rejstřík, obchodní společnosti - založení, vznik a zánik, druhy obchodních společností – smlouvy, jejich principy a jejich tvorba), pátá kapitola přináší zásady pracovního práva (základní práva chráněná zákoníkem práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, skončení pracovního poměru), šestá pak zásady občanského práva procesního (civilní proces, soudy, žaloba, dokazování, rozhodování, odvolání, výkon rozhodnutí).

      Sedmá až dvanáctá kapitola informují o mezinárodním právu soukromém, trestním právu hmotném (trestné činy, druhy trestů), trestním právu procesním (zadržení a vazba, procesní práva obviněného, řízení před soudem), o správním právu, finančním právu, právu životního prostředí a mezinárodním právu veřejném.

      Kniha si klade za cíl stát se nepostradatelným pomocníkem všem, kteří se s právem setkávají a nemají potřebné právnické vzdělání. Čím vyšší postavení má člověk ve firmě, tím větší jsou dopady jeho rozhodnutí a tím více je třeba uvědomovat si právní důsledky takových rozhodnutí a to dříve, než bude pozdě.

 

 Doc. Ing. Václav Liška, Dr., Mgr. Zdeněk Fiala: PRÁVO PRO TECHNIKY. Vydalo nakladatelství Professional Publishing, 114 stran, cena výtisku je 148.- Kč včetně DPH.

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

                                                                    DOMŮ