Ing. Eva Klvačová, CSc., a kol. :

Prohlubování evropské integrace (Rozebráno)

 

EVROPSKÁ INTEGRACE V PRAXI

    Vstup do Evropské unie s sebou přináší nejen očekávání, ale též pochybnosti o tom, zda se můžeme či dokážeme prosadit jako suverénní stát, zda dokážeme využít všech možností, které Evropská unie nabízí. Abychom se opravdu v nové Evropě neztratili a využili nabízených možností, potřebujeme především kvalitní informace, s postupem času stále podrobnější, konkrétnější a aktuálnější.

   Právě proto vydává nakladatelství Professional Publishing ve spolupráci s Institutem integrace ČR do evropské a světové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze obsáhlou publikaci doc. Evy Klvačové a kol.: „PROHLUBOVÁNÍ EVROPSKÉ INTEGRACE, přinášející v sedmi kapitolách aktuální informace o některých aspektech evropské integrace a roli České republiky v ní.

   Úvod knihy (Petra Beranová) se zabývá strukturálními fondy jako nástroji realizace myšlenky sociální soudržnosti a kromě výčtu fondů přináší mnoho potřebných informací pro všechny, kteří mají zájem nabízených výhod těchto fondů využít. Další část publikace podrobně analyzuje hospodářský růst a jeho sociální aspekty v zemích Evropské unie (Ivana Dostálová), modely hospodářské a sociální politiky v jednotlivých státech EU a dokazuje, že sociální politika je v Evropské unii pojímána jako produktivní faktor, mající významný vliv na hospodářský růst zemí. Mnoho konkrétních údajů o sociální politice v nejvýkonnějších a nejméně výkonných zemích EU otevře oči nadšencům i skeptikům.

   Velmi poučná je kapitola o historických proměnách evropské sociální politiky (Eva Klvačová). Ozřejmuje podstatu tří modelů evropské sociální politiky, přináší podrobné informace o Evropské sociální chartě a analyzuje zakotvení sociální politiky v Evropské ústavě.

   Další část (Jiří Malý) na faktech dokazuje, že výrazný euroskepticismus před naším vstupem do EU se nenaplnil a že přijetí eura je a bude pro přistoupivší země velmi potřebné. Euro se stává nástrojem pro kvalitní fungování jednotné Evropy.

   Zvláště pro manažery firem je zajímavá kapitola Podpora růstu konkurenceschopnosti podniků a ekonomiky prostřednictvím zvyšování inovační výkonnosti (Karel Mráček). Na příkladech inovační politiky zemí EU autor ukazuje několik cest, kterými je možné se dát, využít možností podpory EU a dosáhnout výrazného zvýšení konkurenceschopnosti, bez něhož není téměř možné se v hospodářském prostředí EU prosadit. Inovujících subjektů je v ČR zatím málo, i když možností, které EU nabízí, je nohem více. Inspirací k vypracování projektů v našich firmách je zcela jistě i tato kniha.

   Závěrečná část (Petr Wawrosz) se věnuje rozboru Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Zvláště nyní, v období diskusí o evropské ústavě, je tato kapitola velmi užitečná.

 

Vydalo nakladatelství Professional Publishing v roce 2005, cena výtisku je 288.- Kč včetně DPH.

                                                       LÉKAŘSKÁ                      EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ