Jiří Janata

 

Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy

 

Obsah

1 Úvod  ...........................................................................................    7

 

 2 Živelní rizika aneb zásah vyšší moci.......................................     11

 2.1 Požár..............................................................................    11

 2.1.1 Zábranná opatření proti požáru.................................     21

 2.1.2 Technické protipožární prostředky.............................    24

  Požární detektory.........................................................   24

  Stabilní hasicí zařízení.................................................   25

  Ochrana proti explozi..................................................    29

 2.1.3 Požární komplexy.........................................................    30

 2.2 Povodeň.........................................................................    32

 2.2.1 Nedávná historie...........................................................    32

 2.2.2 Rozbor, omezování a eliminace rizika povodní..........    33

 2.2.3 Hodnocení rizika povodně...........................................    35

 2.3 Vichřice...........................................................................    37

 2.4 Další živelní rizika........................................................    38

 2.5 Sanace po požáru a záplavě..........................................     40

 2.6 Porovnání základních živelních rizik..........................  42

 

 3 Rizika s přímým vlivem lidského faktoru..............................   43

 3.1 Ochrana před bezpečnostními riziky..........................  43

 3.1.1 Zásady bezpečnosti........................................................   47

 3.1.2 Ukládání cenností do trezoru......................................    49

 3.1.3 Příklady požadavků pojišťoven na zabezpečení...........   58

 3.2 Trhliny ve stavebních strukturách.................................    59

 3.2.1 Příčiny vzniku trhlin.......................................................   60

 3.2.2 Trhliny a inspekce rizika................................................   62

 3.3 Technická rizika...............................................................   63

 3.3.1 Strojní rizika...................................................................   63

 3.3.2 Rizika elektroniky...........................................................   65

 3.3.3 Rizika pro stavbu a montáž............................................   65

 3.3.4 ALOP................................................................................  67

 3.4 Rizika plynoucí z odpovědnosti za škody.....................    67

 3.4.1 Rozdíly mezi odpovědnostním a majetkovým poj....     67

 3.4.2 Základní typy odpovědnostních rizik.........................    68

 3.4.3 Pojistné pro odpovědnostní pojištění.........................    70

 3.4.4 Největší světové obchody v podnikatelské oblasti....     70

 3.5 Přerušení provozu........................................................     72

4 Zprávy pro upisovatele rizika................................................   75

 4.1 Základní informace......................................................     75

 4.2 Zpráva pro odpovědnostní rizika...............................  77

 4.2.1 Náhrady pro zaměstnance..........................................    77

 4.2.2 Obecná odpovědnost...................................................    79

 4.2.3 Odpovědnost za výrobek.............................................    80

 4.2.4 Odpovědnost za ekologické škody..............................    80

 4.3 Riziková zpráva - majetek...........................................     81

 4.3.1 Konstrukce....................................................................   81

 4.3.2 Expozice........................................................................   82

 4.3.3 Běžná nebezpečí............................................................   82

 4.3.4 Speciální nebezpečí.......................................................   83

 4.3.5 Ochrana prostřednictvím veřejných institucí...........  84

 4.3.6 Ochrana z vlastních zdrojů...................................   84

 4.3.7 Zásobování požární vodou.....................................   85

 4.3.8 Systémy automatických sprinklerů......................   85

 4.3.9 Speciální hasicí zařízení..........................................  85

 4.3.10 Požární detekce.......................................................     85

 4.3.11 Přenosné hasicí přístroje........................................  85

 4.3.12 Suchovody a hadice................................................     86

 4.3.13 Závodní tým pro rychlý zásah v ohrožení............   86

 4.3.14 Inspekce, zkoušky a údržba zařízení.....................  86

 4.3.15 Přerušení provozu .................................................  86

 4.3.16 Celkové zhodnocení................................................     87

 4.4 Stanovení maximálních škod..................................   89

 4.5 Riziková zpráva pro výstavbu a montáž................    92

 4.5.1 Periodické prohlídky v průběhu stavby a montáže.....    93

 

 5 Příklady rizikových zpráv..........................................................97

 5.1 Riziková zpráva – majetek strojírenského závodu.......     97

 5.2 Riziková zpráva  - majetek nemocnice........................     106

 5.3 Úvodní riziková zpráva – CAR/EAR...........................     116

 

 6 Literatura.....................................................................   129

 

 Slovníček základních termínů.............................................    131

 

 Resumé...................................................................................   132

 

 

 Úvod

 

 Rada, kterou dával již více než před sto lety svým klientům americký makléř Henry Marsh, zůstává v platnosti i dnes a bude mít svoji váhu i v budoucnu. Naším problémem jsou rizika. Je nutné s nimi pracovat - nejprve je identifikovat, následně klasifikovat, stanovit jejich velikost (jinými slovy: měřit je) a pravděpodobnost frekvence výskytu. Vyplatí se, aby rizika byla buď eliminována, nebo aby byly alespoň zmírněny jejich možné dopady na podnikatelský subjekt.

 

 Jedním z nejdůležitějších dokumentů, se kterým se lze setkat na neživotních pojistných trzích v oblasti pojištění majetku a podnikatelských rizik, je zpráva o riziku. Jejím cílem je podat informaci o rizicích, plynoucích z existence majetku a činnosti navštíveného hospodářského subjektu. Na jejím základě stanoví upisovatel s ohledem na popsanou rizikovou situaci sazbu pojistného. Bez rizikové zprávy (tak se v běžné praxi ne úplně přesně označuje zpráva o riziku) by se proto neměl obejít žádný makléřský obchod většího rozsahu. 

 

 V současné době již existují zákony, které činnost pojišťovacího makléře upravují. Jedná se především o zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích makléřích a samostatných likvidátorech škod, který vymezuje odpovědnost zprostředkovatele a jeho povinnosti vůči klientovi a klade základní požadavky na jeho kvalifikační předpoklady. Tento zákon má návaznost na zákon o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. i na zákon o pojišťovnictví č. 369/1999 Sb. I když je po legislativní stránce vše v pořádku, přesto stále ještě nedosáhla role makléře patřičného ocenění, jakého by si zasloužila.

 

 Makléřské rizikové zprávy nejsou českým pojistným trhem přijímány bez výhrad. Rizikový specialista pojišťovny se zpravidla s touto prací nespokojí a chce se s klientovým majetkem a riziky seznámit osobně. Nikdo se přitom nepozastaví nad skutečností, že jde o plýtvání prostředky. Jinak se v době doznívající finanční krize stále krátí veškeré výdaje na minimum.

 

 V zahraničí jsou výrazně odlišné poměry. Vždyť např. světoznámé sdružení pojistitelů Lloyd‘s of London uzavírá veškeré své obchody výhradně přes makléře. Využívají se však jen služby prověřených firem, nesoucích označení Lloyd’s Broker. Zrovna tak likvidace pojistných událostí se svěřuje samostatným likvidátorům (Loss Adjuster). Upisovatel Lloyd’s může pohodlně sedět ve své kanceláři a nemusí za obchodem vycházet do ulic.

 

 Makléř zpracovává dva základní dokumenty, které mají značný význam pro další průběh řízení: je to nejprve již zmíněná riziková zpráva, věnovaná přehledu veškerého nebo alespoň nejvýznamnějšího majetku a z něho vyplývajícího popisu rizik. Na ni navazuje pojistný program, který soustřeďuje veškerá pojištěná rizika, pojistné částky, spoluúčasti, popř. další podmínky. 

 

 Upisovatelé k vybraným pojistným nebezpečím v programu doplní sazby, se kterými se snaží uspět při výběrovém řízení, popř. je doplní komentářem s podmínkami jejich platnosti. Makléř provádí rozbory jednotlivých návrhů a jejich hodnocení. Výběr optimální varianty probíhá v úzké spolupráci mezi ním a jeho klientem. Konečné rozhodnutí zůstává v rukou klienta. Přitom je nutné respektovat skutečnost, že pojištění je komplexní úloha, při níž jsou cenové otázky významným, nikoli však jediným kritériem. Je potřeba nalézt přijatelný kompromis mezi cenou a rozsahem pojistné ochrany. Schválený pojistný program pak slouží jako podklad pro vypracování smlouvy.

 

 Předložená práce se soustřeďuje na podrobný popis postupu vytváření rizikové zprávy pro upisovatele. Jak již bylo zdůrazněno, tato zpráva pro pojistitele znamená vodítko ke stanovení sazby pojistného. Byla už předtím využita při vypracování pojistného programu. Pro klienta představuje riziková zpráva pohled nezávislého odborníka z oblasti rizikového managementu na souhrn výrobních činností a zavedené postupy. Obsahuje též náměty ke zlepšení rizikové situace, které by současně měly vyhovovat požadavku efektivního využití finančních prostředků. Stanoví se pravděpodobnosti materializace rizik, na které je potřeba se předem připravit, aby jejich důsledky co nejméně ovlivnily spolehlivost operací výroby i obchodu.

 

 Tato kniha vychází z rozboru rizik, rozdělených do dvou hlavních skupin, a sice na případy, vyvolané (a) přírodními silami, a (b) přímým působením člověka. Přitom budou sledovány i možnosti nápravných opatření nebo zmírnění dopadu příslušného rizika. Pozornost se soustředí především na podmínky v České republice. Autor si ještě dovoluje vyslovit neskromné přání, aby se tato publikace stala jedním z podkladů pro jednotný formát rizikové zprávy, který už dlouhá léta na našem trhu chybí.

 

 Při psaní této práce se mnoho úsilí soustředilo na to, aby nesloužila jen upisovatelům a rizikovým inženýrům, ale aby byla zajímavá pro všechny, kteří participují na neživotních pojistných trzích, případně i pro ty, kteří využívají jejich služeb.

 

 

 „Your problem is not insurance;

Your problem is risk“

Henry Marsh, 1901

 

 

 

 

 

 

Formát B5, pevná vazba, 142 stran, 228 Kč  ISBN 978-80-7431-032-4

 

 

 

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ