Doc. Ing. Václav Liška a kol.

 

 MAKROEKONOMIE

 

Firmy, které už vstoupily nebo v blízké budoucnosti (v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie) vstoupí na evropské a tím i světové trhy, vstoupí samozřejmě do skutečného makroekonomického prostředí. Budou se muset naučit v něm pohybovat a budou muset vědět, jaké podnikatelské prostředí a okolí je čeká. I proto – po úspěchu rozebraného prvního vydání - vychází v nakladatelství Professional Publishing již druhé, výrazně doplněné vydání knihy MAKROEKONOMIE autorského kolektivu pod vedením doc. Dr. Václava Lišky, CSc. (Ilona Bažantová, Jan Frait, Jan Gazda, Martin Macháček, Lenka Spáčilová a František Varadzin), knihy zkušených autorů, kteří jednak přednášejí na řadě českých vysokých škol a zároveň jsou aktivní v aplikaci teoretických poznatků v české ekonomické praxi.

Tato kniha důsledně ve svém oboru preferuje českou realitu. Každý oddíl obsahuje reminiscenci dané problematiky v ekonomické teorii (vznik, vývoj názorů na daný problém), a poté příklady z vývoje v ČR a Evropě, event. porovnání dané situace v USA či Japonsku.

    První část knihy stručně uvádí základní pojmy z oblasti potřeb člověka, dělby práce, směny produktů, tržních vztahů i jednotlivých tržních subjektů. Cenný je poměrně obsáhlý přehled českých národohospodářů – předchůdců dnešních makroekonomů, podrobně jsou zde popsány vznik a funkce peněz, existence různých typů bankovních soustav a role centrální banky v tržní ekonomice.

   Kniha dále pojednává o roli peněz a bank (struktura a subjekty finančního trhu, bankovní soustava, peněžní teorie) a kapitálovém trhu (cenné papíry, burza, kolektivní investování). Následuje objasnění jednotlivých makroekonomických ukazatelů (agregátní poptávka a nabídka, makroekonomické agregáty, hospodářský růst, inflace a nezaměstnanost), dále pak vysvětlení jednotlivých částí hospodářského cyklu a zejména možnosti ovlivňování jeho vývoje ze strany monetární a fiskální politiky.

         Závěrečné části obsahují řešení otázek a pojmů z kapitálového trhu a oblasti zahraničně ekonomických vztahů (měnové kurzy, platební bilance atd.). Zvláštní pozornost je věnována stále málo dostupným informacím a analýzám, dotýkajícím se činnosti mezinárodních organizací (skupina Světové banky, Mezinárodní měnový fond, Unido či OECD) a otázkám  globalizace světových vztahů.

            Celá publikace je provázena tzv. dodatky, které hlouběji analyzují problematické otázky, na které není dosud v ekonomické teorii jednotný názor, a přílohami, které na konkrétních příkladech z české ekonomické praxe přibližují dané teoretické okruhy. Je třeba ocenit i přílohu, vysvětlující původ slov, nejčastěji se vyskytujících v ekonomii, rejstřík klíčových pojmů, otázky k diskusi za každou kapitolou a průběžně v knize uveřejňované zprávy fiktivní „Agentury Macronews“, které napomáhají čtenáři v orientaci, zda danou problematiku dobře pochopil.

 

II vydání, B5, pevná vazba, 560 stran, 598 Kč                               ISBN 80-86419-54-1

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ