Ing. Roman Zuzák

Krizové řízení podniku  (dokud ještě není v krizi)

  Krize podniků byla v Československu do konce 80. let minulého století pouze pojmem ve vzpomínkách pamětníků na období před 2. světovou válkou nebo v médiích strašidlem tržního systému. V 90. letech se však stala realitou. Příčiny krizí byly specifické podmínkám, v kterých se nacházel svět transformujících se ekonomik a zároveň i specifické českému prostředí s právním a eticko podnikatelským vakuem. Po 15 letech transformačního, a dá se říci i potransformačního období, dochází k přiblížení českého tržního systému k tržnímu systému zemí, kde má dlouholetou tradici. Proto i krize, které budou české podniky postihovat, budou stále více vycházet z těchto podmínek a vstup do Evropské unie tento proces přibližování ještě více urychlil.

   Krize postihuje v současném světě podniky bez rozdílu velikosti a dřívější úspěšnosti. Řada dříve úspěšných podniků, figurujících na předních místech top žebříčků, mizí z podnikatelské scény nebo z předních míst v těchto žebříčcích. Větší nebo menší krizi se dnes nevyhne žádný podnik, musí být na její možný vznik připraven a úspěšně ji zvládnout. Přitom česká odborná literatura je k podnikovým krizím velmi skoupá a v posledních letech vyšlo jen několik knižních titulů s touto tématikou, z toho se asi v polovině vydání jednalo o překlady. Řada manažerů se často chová tak, jako by se jich krize netýkala a vzdělávací agentury se téměř neodvažují zařadit semináře o krizích do svých programů, nebo vypustí z názvů slovo krize. Aby mohli manažeři lépe analyzovat vznikající příčiny krize a na jejich odstranění se lépe připravit, vydává nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING knihu Ing. Romana Zuzáka, CSc., „KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU (dokud ještě není v krizi).

   Ve většině odborné veřejnosti je totiž krize podniku spojována se stavem, kdy podnik není schopen dostát svým finančním závazkům, je předlužen a v tomto okamžiku se nastartuje krizové řízení, jehož výsledkem je buď revitalizace podniku, nebo jeho likvidace. Krize podniku však převážně nastává mnohem dříve, než je identifikována ve finanční oblasti. To je již vyvrcholení krizového vývoje a v této fázi je podnik oslaben, jeho záchrana je podstatně obtížnější a s časem prudce klesá úspěšnost záchranného procesu.

   Proto je důležité zahájit proces krizového řízení ještě dříve, než finanční krize nastane. Takový systém zahrnuje souhrn opatření, vedoucí k eliminaci vzniku některých krizových situací, a pokud nastanou, tak k eliminaci jejich negativních účinků a vytváření systémů včasného varování, kterými lze identifikovat některé situace, které by mohly vést ke krizi.

   Krize je pro podnik zlomovým obdobím a při určitých podmínkách se může stát i příležitostí k dosažení vyšší úrovně, než na které byl podnik před krizí. Publikace přináší nový a inspirující přístup ke krizi podniku a krizovému řízení, a to z pohledu na krizové řízení ještě dříve, než je podnik v krizi a z pohledu na filozofii krize jako na příležitost.

 

 Ing. Roman Zuzák, CSc., KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU (dokud ještě není v krizi). Vydalo nakladatelství Professional Publishing v roce 2004, cena výtisku je 288.- Kč včetně DPH.

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ