Richard Bébr, Petr Doucek

 

Informační systémy pro podporu manažerské práce.

 

 Publikace se zabývá systémy, které poskytují manažerům informace, potřebné k jejich práci. Text, který nevyžaduje speciální vysoce odborné znalosti, je zaměřen zejména na řadové i řídicí pracovníky různých oborů, kteří přicházejí nebo v budoucnu přijdou do styku s přípravou a budováním manažerského informačního systému. Účelem knihy není naučit někoho projektovat informační systém, ale spíše upozornit na zásadní (i méně známé) problémy, o kterých je nutno vědět a které je nezbytné při projektu a budování systému brát v úvahu. Protože u klíčových otázek většinou neexistují jediné jednoznačné odpovědi, přináší kniha náměty, jak k různým situacím přistupovat a jakým způsobem hledat rozumná řešení. Přitom se text zabývá jak interními informačními systémy podniků a organizací, tak i veřejnými systémy, které produkují informace pro potřeby jiných subjektů.

V první části se publikace zabývá základními východisky k poznání problematiky informačních systémů. Popisuje historii používání informací v dějinách lidstva, charakterizuje, objasňuje a vysvětluje známé i méně známé základní pojmy a uvádí jejich vztah k návrhu a realizaci různých informačních systémů. Důraz je tu kladen i na jednotné ucelené názvosloví, které je důležité pro pochopení výkladu v dalších částech publikace a v praxi bývá často opomíjeno (což způsobuje mnohé dorozumívací problémy). Publikace v této části rozebírá základní přístupy k informacím, komunikacím a posléze i k informačním systémům. Upozorňuje též na zajímavé a důležité rozdíly mezi veřejnými a interními (podnikovými) systémy.

V druhé části jsou rozebrány různé konkrétní otázky návrhu a realizace manažerských informačních systémů. Probírají se jednak přístupy (zejména pak systémový přístup) a podrobně jsou popsány vztahy mezi partnery při projektování a budování systémů. Důležité je zde objasnění principu „rolí“, které přebírají jednotliví pracovníci i skupiny pracovníků. Jsou zmíněny i zásady výběru dodavatele a důležitá pravidla pro úspěšnou spolupráci.

V této části uvádí publikace i podrobný výklad koncepčních přístupů, metod řešení a otázek dokumentace, propagace a prezentace systémů. Jsou popsány chyby v systému a jejich dopady i prevence a detekce chybových stavů. Ve stati o komunikaci s uživatelem jsou uvedeny zásady komunikace i jazykového prostředí informačního systému. Stručně jsou naznačeny principy vícejazyčných systémů. Dále se zkoumá význam dat a datových bází se zvláštním zřetelem k ukládání a uchování dat i k aktualizaci jakožto klíčovému prvku úspěchu systému. Téma je doplněno pojednáním o významu a zásadách tvorby číselníků. Tuto část publikace uzavírá pojednání o bezpečnosti a ochraně informačního systému.

Třetí část se zabývá aplikacemi, současným stavem informačních systémů pro podporu manažerské práce. Probírají se technologie manažerských aplikací, multidimenzionální databáze, datové sklady a základní principy data miningu. V závěru je pak věnována pozornost řízení práce se zákazníky, řízení dodavatelských řetězců a řízení informatiky.

Jako celek publikace objasňuje východiska přístupu k manažerským informačním systémům, popisuje jejich reálný stav, upozorňuje na klíčové problémy projektování a realizace a dává náměty k samostatnému přemýšlení všem, kteří se o tyto systémy zajímají. ISBN 80-86419-79-7 Formát B5, 224 stran, 248 Kč

 

     LÉKAŘSKÁ                      EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ