prof. Ing. Jan Truneček, CSc.,

Interní manažerský audit

 

     Velké mezinárodní účetní skandály, které v poslední době vyvolaly značnou pozornost veřejnosti, obrátily pozornost nejen k auditorům externím, ale i k auditorům interním, kteří – pokud jsou uvnitř podniků opravdu nezávislí – mohou a mají informovat vedení o nesprávných postupech a hrozících krizích. Specifickým případem interního auditu je tzv. manažerský audit, někdy nazývaný jako audit operací. Cílem tohoto auditu je neustále ověřovat funkčnost systému podnikového řízení, navrhovat zlepšení a odstranění zjištěných nedostatků. Mělo by se tak dít nikoliv v konfrontačním prostředí, ale ve vstřícné spolupráci s auditovanými autory. Vždy to však není jednoduché, interní auditoři jsou často chápáni jako něpřátelé, ohrožující (často pohodlnou) existenci manažerů. I když kvalitních interních auditorů je spíše méně než více, přesto si interní manažerský audit získává stále více příznivců mezi odpovědnými a konstruktivními manažery, kteří mají zájem na prosperitě a zvyšování konkurenční schopnosti podniků.

 

   Jako pomoc pro interní auditory a manažery vydává nakladatelství Professional Publishing knihu jednoho z našich nejvýznamnějších teoretiků managementu, prof. Ing. Jana Trunečka, CSc., INTERNÍ MANAŽERSKÝ AUDIT (napsanou ve spolupráci s Ing. M. Růžičkou a Ing. J. Mirovským).

 

   Kniha nejprve seznamuje s obecnými přístupy k internímu auditu, charakterizuje jeho postavení v organizační struktuře podniku a popisuje pracovní postup interního auditu. Významná část knihy podrobně vysvětluje metodiku provádění interního manažerského auditu a na příkladech ilustruje postup jeho realizace v podniku. Třetí část knihy ukazuje na konkrétních příkladech, tabulkách a grafech způsoby řízení českých podniků, jednotlivé používané subsystémy a metody, silné a slabé stránky řízení.

 

   Tato publikace má tři přednosti: na relativně malé ploše systematicky shrnuje teoretické poznatky z oblasti interního manažerského auditu, snoubí dosavadní zkušenosti s praktickým přístupem při aplikaci poznatků do praxe a navíc přináší vlastní, v praxi ověřený a vyzkoušený metodický postup permanentního zlepšování systému řízení podniků.

 

   Prof. Ing. Jan Truneček a kol.: INTERNÍ MANAŽERSKÝ AUDIT. Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING v roce 2004, cena výtisku je 168.- Kč včetně DPH.

 

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ