František Varadzin, Olga Březinová:

Hledání ve světě ekonomie (věda, metologie, ekonomie).

Jaká je dnešní ekonomie?

 

      Základním problémem současné ekonomie jako vědy je pochopení logiky a systému ekonomických tvrzení. Volba vědeckých metod, vedoucích k tomuto pochopení, není vždy záležitostí pouze jedné vědní disciplíny, neboť každý předmět zkoumání si vyžaduje jednak specifický přístup, jednak obecnější přístupy filozofické. Je dobře, že se v české ekonomické literatuře, částečně rozkolísané zrychlenou ekonomickou realitou, po delší době opět objevuje metodologická práce, a to jako výraz nutnosti syntetizovat vědecké myšlení a pokusit se vymezit širší souvislosti ekonomie jako vědy s jinými obory.

     Také proto vydává pražské nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING knihu autorů Františka Varadzina a Olgy Březinové „Hledání ve světě ekonomie (věda, metodologie, ekonomie). Autoři v knize akcentují skutečnost, že ekonomické myšlení není autonomní ve smyslu nezávislosti na obecnějších filozoficko-metodologických postulátech, ale že jde o relativně samostatnou odnož myšlení, řešící praktické problémy člověka v oblasti tvorby statků. Snaží se vytvořit koncepci historicky podmíněné ekonomické teorie, jejíž vývoj je dán nejen změnou ekonomické reality, ale též celkovým myšlenkovým prostředím ve společnosti.

     Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají teorií vědy a její strukturou, výstavbou a vývojem vědecké teorie, používáním dat a pramenů ve vědecké teorii a vědeckými metodami (induktivní, deduktivní, fenomenologická, semiotická, axiomatická a historická); tyto obecné postuláty pak autoři konkretizují při analýze vztahů ekonomie a filozofie a akcentují některé metody myšlení a poznání v ekonomické teorii (klasické, marxistické a institucionální ekonomické myšlení). Závěr knihy je věnován analýze Marshallovy metody neoklasické analýzy. Autorům přitom nejde o diskusi o závěrech provedených jednotlivými ekonomy, o jejich adekvátnosti či rozšířenosti v soudobé ekonomii. Centrem jejich pozornosti je poukázat na proces utváření myšlenek, tedy proč ekonomové dospívají k určitým závěrům. Celé zpracování monografie je vedeno snahou nevyhýbat se problémům a zaujímat k nim svůj postoj, autoři se však nesnaží vnutit čtenáři ucelenou  kriteriální koncepci. Je to dáno obecnějším stavem soudobého myšlení, kdy megateorie 19. století jsou prověřovány obrovskou akumulací poznatků 20. století a v soudobé vědě převládá opatrnost při jejich interpretaci.

Kniha, doplněná bohatým poznámkovým aparátem a obšírným seznamem literatury, je svým charakterem určena všem zájemcům o ekonomii, kteří ji nechtějí chápat jako souhrn definic a pouček a mají snahu nejdříve porozumět důvodům pro rozdílná tvrzení dříve, než k nim zaujmou svůj vlastní postoj. Tím se snaží doplnit standardní učebnice, které již ze své podstaty musí vykládat definice a zákony, viděné často jednotným pedagogickým přístupem.  

V roce 2004 vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 1. vydání, cena 358 Kč včetně DPH.  ISBN 80-86419-56-8

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ