Obsah

 

 Úvod: Il mondo va da se                                      9

 Předmět teorie spontánního řádu                                 9

1.2 Metody zkoumání spontánních řádů                            22

 2. Život                                            29

 2.1 Přírodovědecká východiska vysvětlení spontánního řádu života               29

2.1.1 Úvod: K problému definice života                             29

2.1.2 Entropie v klasické termodynamice                             45

2.1.3 Entropie v rámci statistické termodynamiky                          54

2.1.4 Erwin Schrödinger: Co je život?                              59

2.1.5 Entropie a nerovnovážná termodynamika                          71

2.1.6 Nelineární nerovnovážná termodynamika                          76

2.1.7 Deterministický chaos                                   89

2.1.8 Entropie a informace                                   96

2.1.9 Hledání fundace časové nevratnosti dění: Prigoginův pokus o statisticko-probabilistickou rekonstrukci klasické mechaniky125

2.1.10 Dekoherentismus: 4. (a poslední) revoluce ve fyzice ve XX. století             145

2.1.10.1. Úvod                                         145

2.1.10.2. Elementární prolegomena k teorii dekoherence                     151

2.1.10.3. Teorie dekoherence                                  166

2.1.10.4. Kvantová teorie nevratných procesů                           176

2.1.10.5. Kvantová logika a klasická logika                           181

2.1.10.6. Korespondence mezi kvantovou a klasickou fyzikou                    192

2.1.10.7. Měření a fakticita                                   199

2.1.10.8. Neseparovatelnost                                   213

2.1.10.9. Prigoginův pokus o kvantově-mechanickou fundaci časové nevratnosti           224

2.1.10.10 Závěr: Metodologické implikace Omnèsova dekoherentismu              227

2.2 Filosofické reflexe spontánního řádu života                          239

2.2.1 Kant                                           239

2.2.1.1 Nezbytný úvod do filosofické reflexe spontánního řádu a Kantovy filosofie zvlášť       239

2.2.1.2. Kantovo pojetí organična                                252

2.2.2 Fichte a Schelling                                     263

2.2.3.Hegel                                           272

2.2.3.1. Logika a spontánní řád                                 272

2.2.3.2. Jak absolutní idea ze sebe svobodně propouští přírodu                  292

2.2.3.3. Pojem a organismus                                   297

2.2.3.3.1 Život jako objektivizovaný pojem                           297

2.2.3.3.2 Život a subjektivní pojem                               313

2.2.3.4. Pojem a absolutní idea; typy sebediferenciace                       317

2.2.3.5. Hranice moci pojmu                                  319

2.2.3.6. Smrt přírody a zrození ducha                              323

2.2.3.7. Závěr                                         330

2.3 Co je živý organismus                                    333

2.3.1 K pojetí živého organismu jako kruhového sebevztahu v současné biologii         333

2.3.1.1 Autopoiesis                                      333

2.3.1.2 Stuart Kauffman: Autonomní agenti a „čtvrtý zákon“ termodynamiky          335

2.3.2 Živý organismus ve světle teorie spontánního řádu                    349

2.3.2.1 Výchozí model struktury kruhového sebevztahu                     349

2.3.2.2 Zákony a podmínky                                  352

2.3.2.3 Růst negentropie prostřednictvím růstu entropie                     367

2.3.2.4.Jménem života je luk…                                379

2.3.2.5 Absolutní a relativní nahodilost                            384

2.3.2.6. Definice živého organismu                              390

2.3.2.7. Nástin ontologického výkladu darwinismu                        395

2.4 Život a vědomí                                      417

Život jako potence vědomí                                  417

2.4.1.1 Společné východisko vědy a metafyziky:potenciální energie               417

2.4.1.2 Aristoteles: Duše a DYNAMIS TOY POIEIN                      436

2.4.1.3 Hegel: Hra sil a nitro                                 436

2.4:1.4 Qualium                                       450

2.4.2 Hayekův Sensory Order                                 460

2.4.2.1 Úvod: Neuropsychologie jako strašidlo determinismu                  460

2.4.2.2  Fenomenální a fyzický řád                               462

2.4.2.3  Mapa a model                                    471

2.4.2.4  Důkaz absolutní nemožnosti detailní explanace lidského mozku lidským mozkem    481

2.4.2.5. Závěr: Fundamentum inconcussum libertatis                      487

2.5 Život a sebeuvědomění: Hegelova dialektika pána a raba                492

3. Spontánní řád jazyka                                   496

 3.1 Důkaz spontánního charakteru geneze  jazyka                     496

3.2 Karel Engliš: Apriori myšlenkových řádů

      přirozeného jazyka                                   499

3.3 Zpět k Adamu Smithovi!                                507

 4. Spontánní geneze mravního a právního řádu                       510

 4.1 Smithova Teorie mravních citů                             510

4.2 O Hayekově teorii spontánního geneze

      pravidel a o nedorozuměních, která kolem ní vznikla                  530

 5. Spontánní řád tržního hospodářství                           559

 5.1 Adam Smith                                      559

5.1.1 O významu Smithova Bohatství národů                         559

5.1.2 Je Adam Smith „problémem“?                              564

5.1.3 Teoreticko-historická metoda a Dějiny

        astronomie                                       570

5.1.4 Spontánní řád trhu jako kruhový sebevztah                        588

5.2 Současná metodologická východiska  poznání spontánního řádu trhu          617

5.2.1 Apriorismus                                       615

5.2.1.1 Úvod: Na obranu (nikoliv příliš) extrémního apriorismu                 615

5.2.1.2 Misesovský apriorismus a jeho kantovská východiska                  618

5.2.1.3 II. Gossenův zákon                                  633

5.2.1.4 Barry Smith: Na obranu extrémního (fallibilistického) apriorismu            650

5.2.1.5 O možnostech aplikace fenomenologického apriorismu v návaznosti na Smithovu

            teoreticko-historickou metodu                             655

5.2.1.6 Příloha: Matematický důkaz platnosti II. Gossenova zákona               663

5.2.1.7 Apriorismus a kompozitivní metoda: Böhm Bawerkův koňský trh            667

5.2.1.8 Apriorismus a matematizace fungování spontánního řádu trhu              670

5.2.1.9 Frédéric Bastiat: Apriorismus vs ekonomická sofismata                   681

5.2.1.9.1 Geneze a struktura ekonomických sofismat                      681

5.2.1.9.2 Apriorismus jako východisko vyvracení ekonomických sofismat           686

5.2.2 Hayekův liberalismus jakožto striktní věda a její vztah k liberální ideologii         691

5.2.2.1 Termín „ideologie“: středobod zmatků, nejasností a propagandistických manipulací   691

5.2.2.2. Síla a slabost liberální ideologie                            698

5.2.2.3. Hayekova vědecká legitimizace liberalismu                      704

5.2.2.4. Hayekova tour de force: vědecká obhajoba nezbytnosti liberální ideologie        712

5.3 Etika, ekonomie, ekonomika                                  723

5.3.1. Úvod: „scientia“ ad nauseam                              723

5.3.2. O možnosti intersubjektivního srovnávání užitků                     724

5.3.3. Smysl života vs peněžní profit                              728

5.3.4 O agatologii a hodnotové neutralitě                           733

5.3.5 James Buchanan: Etika liberálního řádu                         738

5.3.6 G. Becker: De gustibus non est disputandum                       741

 6. Spontánní řád v dějinách a v politice                           747

 6.1 Kantova idea věčného míru a Evropská unie                      747

6.2 Univerzalismus versus nacionalismus                          768

6.3 Hegelova „věc, o kterou běží“                               785

6.4 Rysy spontánního řádu ve fungování liberální demokracie                787

6.5 Hegelovské pojetí liberální demokracie: Francis Fuku-yama a konec dějin        795

 

 

         LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

                         DOMŮ