Zdeněk Veselý

 

DĚJINY ČESKÉ POLITIKY V DOKUMENTECH

 

 Publikace svým pojetím a způsobem zpracování navazuje na předchozí titul  téhož autora Dějiny českého státu v dokumentech. Obsahuje stěžejní dokumenty české politiky a politické publicistiky vztahující se k české státnosti a státněpolitické problematice. Pozornost je opět věnována i zahraničněpolitické dimenzi uvedené tematiky.

 Vybrané dokumenty jsou rozčleněny do tří základních částí, které vyjadřují obsahovou specifičnost jednotlivých dějinných etap vývoje české politiky ve vztahu k českému, resp. československému státu po dobu zhruba posledních dvou století. První část práce je pojímána jako ilustrativní expozice situace českého národa a státu z pohledu P. Stránského, J. A. Komenského a B. Balbína. Druhá část obsahuje dokumenty vztahující se k  úsilí českého národa o jeho politickou a státoprávní emancipaci od konce 18. století do vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Dominantní pozici v této části zaujímají především dokumenty s názory F. Palackého a T. G. Masaryka. Třetí část zahrnuje dokumenty z období dramatických let existence Československa, odrážející úsilí protikladných domácích i vnějších sil o podobu a podstatu státu. Sem patří dokumenty spojené především s představami, úsilím a činností E. Beneše a představitelů komunistické strany. V závěru jsou zařazeny dokumenty spojené s obnovou demokratických poměrů v Československu po roce 1989 a se směřováním samostatné České republiky do evropských a euroatlantických struktur v rámci  Evropské unie a NATO.

 Doc. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc., (1950) se odborně zabývá dějinami českého státu, jeho zahraniční politikou a dějinami mezinárodních vztahů. Z této problematiky jako samostatné monografie publikoval Dějiny českého státu v dokumentech (1994, 2003), Smlouvy, pakty, dohody (2002), Mezinárodní vztahy 20. století v datech (2003). Spoluautorsky a edičně se podílel na publikacích Dějiny bankovnictví v českých zemích (1999), Pocta Janu Masarykovi (1999), Geneze a současnost evropské integrace (2000), Zahraniční politika České republiky (2002), Edvard Beneš – Československo – Evropa (2005). V rámci svého pedagogického působení též vydal řadu titulů ke studijním účelům, např. přehledy dějin českého státu, dějin české zahraniční politiky a dějin mezinárodních vztahů, edice dokumentů k české a československé zahraniční politice, k česko-slovenským vztahům a ke světové politice.

 

 O B S A H

 Úvod                                           

 Dokumenty

 

I.   Historická východiska české politiky (expozice)

(1634), 1643 Pavel Stránský - Český stát (III. O státoprávním postavení Čech) 

1648, 11. říjen Dopis J. A. Komenského švédskému kancléři A. Oxenstjernovi  

1672 Bohuslav Balbín o úpadku Českého království a českého jazyka      

 

 II.   O politickou a státoprávní emancipaci  moderního národa (konec 18. stol. - 1918)

1791, 25. září Projev J. Dobrovského k císaři Leopoldu II.             

1846, 15. únor - 12. březen Karel Havlíček Borovský - Slovan a Čech       

1846, 27. prosinec František Palacký - Pamětní spis o proměnách české ústavy zemské (Psaní hraběti Bedřichu Deymovi)    

1848, 17. březen Karel Havlíček Borovský Korouhev naše             

1848, 22. březen Návrh hraběte Bedřicha Deyma na svolání generálního sněmu českých zemí 

1848, 6. duben Ozvání lidu moravského                       

1848, 9. duben Protest Spolku Němců z Čech, Moravy a Slezska proti pražským peticím    

1848, 11. duben František Palacký - O poměru Čech i Rakouska k říši Německé (Psaní do Frankfurtu)   

1848, 14. duben Moravský sněm proti státoprávnímu spojení českých zemí   

1848, 6. květen Manifest českého Národního výboru o žádoucím spojení zemí moravské a slezské s Korunou českou

1848 7. červen Hlavní zásady budoucí ústavy Českého království

1848, 12. červen Prohlášení Slovanského sjezdu k evropským národům

1848, září Palackého návrh rakouské ústavy

1849, 10. leden Řeč F. L. Riegra na říšském sněmu k základním právům občanů 

1849, 23. leden Návrh F. Palackého na rozdělení rakouské monarchie

1860, 20. prosinec Program Národních listů

1863, 17. červen Vyhlášení pasivní rezistence českých poslanců říšské rady

1865 Jan Harrach - Spása Rakouska

1865, 9. duben – 16. květen František Palacký - Idea státu rakouského

1866, červenec Antonín Kotík - Pláč koruny české

1866, červenec / srpen Program slovanských federalistů v Rakousku

1868, 10. květen Rezoluce z tábora lidu na Řípu

1869, 2. červenec Memorandum F. L. Riegra císaři Napoleonovi III.

1870, 8. prosinec Memorandum českých poslanců o zahraniční politice

1874, 27. prosinec Program národní strany svobodomyslné (mladočeské)

1876 Naše politika - otevřený list E. Grégra F. L. Riegrovi

1879, 17. listopad Čtyři memoranda českých poslanců

1895 T. G. Masaryk k politické samostatnosti národa (Česká otázka)

1896 K. Kramář - České státní právo

1897, 30. březen Protistátoprávní prohlášení českých sociálních demokratů na říšské radě

1899, 20. květen Svatodušní program německých stran v Rakousku

1913, 9. prosinec Rezoluce sociální demokracie o poměru k Rakousko-Uhersku  

1914 , květen Kramářův návrh Ústavy slovanské říše

1914, 17. květen Manifest českých státoprávníků Evropě

1915, květen Masarykovo memorandum "Samostatné Čechy"

1915, 15. listopad Program českých politických stran o společném postupu

1916, 18. listopad Ustavení Českého svazu a Národního výboru

1917, 31. leden Prohlášení Českého svazu k válečným cílům Dohody

1917, 30. květen Prohlášení českých poslanců na říšské radě

1918, 28. květen Prohlášení Zatímního výboru o vystoupeni československých legií proti sovětské moci v Rusku

1918, říjen T. G. Masaryk - Nová Evropa (Demokratický mír a jeho podmínky - resumé)    

1918, 14. říjen Proklamace pracujícího lidu                     

1918, 19. říjen Prohlášení Národního výboru k manifestu císaře Karla I.     

1918, 26. říjen Prohlášení kongresu Demokratické unie stř. Evropy        

1918, 31. říjen Dokumenty ženevských jednání delegace Národního výboru a Č. svazu s delegací zahr. odboje vedenou E. Benešem

 

 III.   O podstatu a podobu státu (1918 - 2003)

1918, 22. prosinec Poselství prezidenta T. G. Masaryka Národnímu shromáždění    

1919, 9. leden Program první československé (Kramářovy) vlády         

1921, 14. květen Referát Bohumíra Šmerala na ustavujícím sjezdu Komunistické strany Československa   

1929, 21. prosinec První parlamentní řeč Klementa Gottwalda          

1930, 14. červenec Československé stanovisko k memorandu francouzské vlády o vytvoření unie evropských států     

1938, 28. březen Záznam o poradě K. Henleina u A. Hitlera            

1938, 15. květen Manifest „Věrni zůstaneme !“                   

1938, 30. září Projev předsedy vlády J. Syrového k přijetí mnichovského diktátu     

1938, 5. říjen Rozhlasový projev E. Beneše po abdikaci z prezi-dentské funkce 

1938, 13. prosinec Vládní prohlášení R. Berana                   

1939,16. březen Projev E. Háchy k německé okupaci                

1939, 16. březen Protest E. Beneše Společnosti národů proti okupaci českých zemí Německem     

1941, jaro Za svobodu do nové Československé republiky             

1941-1942 Představy E. Beneše o poválečné reorganizaci Evropy         

1942, 19. leden Československo-polská deklarace o konfederaci          

1943, říjen Emanuel Vajtauer - Český mýtus (Náš pól činu)            

1943, listopad Plán E. Beneše na poválečný transfer Němců a Maďarů z Československa    

1943, 21. prosinec Dopis Klementa Gottwalda československým komunistům ve Velké Británii    

1944, počátek Memorandum M. Hodži o středoevropské federaci         

1944, 5. listopad Názor E. Beneše na poválečné uspořádání Československa a česko-slovenské vztahy    

1945, 30. duben Programové provolání České národní rady            

1947, 10. červenec Odmítnutí Marshallova plánu                  

1948, 21. únor Projev Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí v Praze 

1948, 23. únor Dopis vedení národně socialistické strany o demisi ministrů prezidentu republiky   

1949, 25. květen Referát Kl. Gottwalda na IX. sjezdu KSČ             

1952, 17. květen Program Rady svobodného Československa           

1952, 16. prosince Kl. Gottwald k politickým procesům na celostátní konferenci KSČ  

1960, 7. července Usnesení celostátní konference KSČ               

1968, 5. duben Akční program KSČ                         

1968, 27. červen Dva tisíce slov                            

1968, 21. srpen Prohlášení předsednictva KSČ k invazi vojsk Varšavské smlouvy    

1970, 11. prosinec „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII sjezdu KSČ“  

1977, 1. leden Prohlášení Charty 77                         

1985, 11. březen Pražská výzva Charty 77                      

1987, 24. březen Politická zpráva ÚV KSČ XVII. sjezdu KSČ           

červen 1989 Několik vět                                

1989, 26. listopad Programové zásady Občanského fóra              

1989, 19. prosinec Programové prohlášení vlády národního porozumění     

1993, 1. leden Projev předsedy vlády V. Klause při vzniku samostatné České republiky     

1997, 21. leden Česko-německá deklarace                      

1998, 15., 30. duben Souhlas Parlamentu České republiky s přístupem k Severoatlantické smlouvě  

1998, 9. červenec Opoziční smlouva                         

2002, 24. duben Usnesení Poslanecké sněmovny k dekretům prezidenta republiky    

2003, 16. duben Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii       

 Přílohy                           

Chronologický přehled českých politických dějin od konce 18. stol.       

Bibliografie (výběr)                                  

Seznam obrazových příloh

Seznam dokumentů                                  

Jmenný rejstřík                                    

Cizojazyčná resumé

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ