doc. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

 

B-to-B marketing:

Strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí

 

    Zvyšující se dynamika technologických změn a exploze inovací vedou často k nárůstu překvapivých forem uspokojování potřeb zákazníků, k prohlubování diferenciace jejich požadavků, ke zkracování životních cyklů výrobků a k zostřování konkurenčního boje. Průmyslové podniky jsou nuceny v boji o přízeň zákazníků být stále pružnější a aktivnější.

  Prosazení marketingových přístupů v řízení podniků nemůže vyřešit vytvoření marketingového oddělení; marketingový přístup by se měl stát základní filozofií podniku. Vzhledem k tomu, že ne vždy se to daří a že manažeři pro vlastní realizaci v podniku nemají dostatečné znalosti, vydává nakladatelství Professional Publishing knihu doc. Ing. Hany Lošťákové, CSc. „B-to-B marketing: Strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí“.

   Jednotlivé kapitoly knihy vedou čtenáře od obecných principů strategického managementu podniku a jeho vývojových fází k vytváření strategické struktury podniku – strategických podnikatelských jednotek. Důležitou částí knihy jsou pasáže o strategické marketingové analýze, rámcové analýze tržního prostředí, analýze marketingového makroprostředí, velikosti a vývoje tržní poptávky po výrobcích a pozice podniku na trhu. Kniha se dále věnuje situační analýze současných a potenciálních trhů, analýze zákazníků a konkurence, pozornost je věnována segmentaci trhu podle potřeb a hodnoty zákazníků.

   Kniha je určena především těm, kteří se přímo podílejí na výzkumu tržního prostředí a na stanovování účinných strategií, vedoucích ke zvýšení konkurenčních schopností podniků, operujících na dnešních B-to B trzích.

 

B-to-B MARKETING: Strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí. Vydalo nakladatelství Professional Publishing, 188 stran, cena výtisku je 238.- Kč včetně DPH.

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ