Prof. Ing. Zbyňek Pitra, CSc.

 

Základy managementu

(Management organizací v globálním světě 21. století)

 

   Kniha je věnována problematice managementu a rozboru úlohy manažera, který má v každé organizaci významnou roli při ovlivňování chování a činnosti lidí, kteří v organizaci působí. Obecné zásady managementu jsou shodné pro různé typy organizací, uplatňují se shodně v podnikatelských subjektech v průmyslu, ve službách, v neziskových organizacích, působících např. ve školství, zdravotnictví i kultuře, v institucích státní správy a regionální či lokální samosprávy. Manažer musí znát obecné zásady managementu a musí je umět uplatnit ve specifických podmínkách fungování organizace.

    Moderní management, který usměrňuje chování organizací a v nich působících lidí, je založen na hlubokém pochopení toho, čeho lze dosáhnout při hledání cest k úspěšnému překonání problémů, které změny v globálním světě vyvolávají. Hlavní doménu pro uplatňování metod moderního managementu představují organizace podnikatelského typu, aplikační oblast je však mnohem širší. Smyslem managementu je tedy ovlivňování jakékoliv lidské činnosti, aby její provádění bylo účelné a efektivní a přitom směřovalo k předem vytyčenému cíli.

   Kniha je dělena do tří základních částí: Principy managementu, Procesy managementu a Praxe managementu. V první části se autor zabývá základními pojmy managementu, rozvojem podnikatelských způsobilostí organizace, podnikatelským myšlením manažerů a odbornými, osobnostními i vůdcovskými schopnostmi manažera. Druhá část se věnuje tvorbě marketingových plánů, vedení pracovníků a kontrolnímu působení manažerů (manažerské informační systémy, interní audit, řízení kvality aj.). Třetí část se zabývá především manažerským rozhodováním, dále pak působením manažerů na vývoj firemní kultury, věnuje se i komunikaci v organizaci, budování pozice manažera, metodám vyjednávání a řešení konfliktů. Každá část má v závěru kontrolní otázky, stručný souhrn poznatků, přílohy a případovou studii.

 

Kniha jedné z největších současných osobností české teorie managementu prof. Ing. Zbyňka Pitry, CSc., „Základy managementu“ má 278 stran formátu B5 (170 x 240 mm), její předností je didaktická propracovanost textu, vycházejícího z praxe a  praxi určeného. Bude účelnou pomůckou manažerů, stane se i platnou učebnicí pro vysokoškolské studenty.

Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, cena výtisku je 338.- Kč včetně DPH.

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ