Prof. Ing. Zdeněk Souček, DrSc.

 

 Úspěšné zavádění strategického řízení firmy

 

    Kniha jednoho z nejvýznamnějších teoretiků i praktiků strategického řízení firem profesora Zdeňka Součka je vyvrcholením autorovy dosavadní práce. Shrnul zde své poznatky, které získal ve stovkách českých i zahraničních firem, na stážích a pobytech v 75 státech světa, v diskusích s předními světovými odborníky a při konkrétní implementaci strategie v desítkách českých i zahraničních podniků. Ve své knize přináší profesor Souček konkrétní rady jak formulovat a implementovat takovou strategii, která v nových, podstatně tvrdších a náročnějších podmínkách 21. století povede k vytvoření a trvalému zachování celosvětové konkurenceschopnosti firmy.

  

   Jde o strategii zcela nového typu, která umožňuje firmám nejen velmi rychle reagovat na probíhající změny, ale tyto změny předvídat a dokonce je vytvářet. Nastupuje nové, mnohem složitější období. Na světové trhy intenzivně vstupují celé nové kontinenty a některé regiony musí úporně bojovat o udržení svého dosavadního postavení. Vzniká velká převaha nabídky a tím i nadvláda zákazníka nad dodavatelem. Vznikají také zcela nové metody managementu; management je stále obtížnější a složitější.

  

   První část knihy se zabývá definicemi principů strategického myšlení a základními tendencemi vývoje světa. Druhou část knihy tvoří charakteristiky postupových kroků, které je nutné realizovat při konkrétním zavádění nové strategie ve firmách. Kniha je doprovázena mnoha příklady z praxe, které mohou firmy poučit a inspirovat k vytváření specifických předností, vedoucích ke zvýšení konkurenční schopnosti a k odlišení se od konkurence.

  

   Široký záběr, autorův nadhled a jeho tvůrčí schopnosti tak přinášejí v této knize unikátní a velmi potřebné návody jak zachovat a posílit konkurenční schopnost výtečných českých firem nebo těch, které se jimi chtějí v dohledné době stát.

 

    Kniha je určena především těm, kteří chtějí a mohou určovat strategii firem v dnešním globálním prostředí – tedy top manažerům, členům představenstev, dozorčích rad a všem vzdělaným a osvíceným manažerům, kteří mají zájem na prosperitě firmy. Bude součástí řady kurzů pro top manažery, v prodeji bude ve všech významných knihkupectvích s odbornou literaturou v České republice, prodávána bude i na Slovensku.

 

 Z obsahu:

Postup zpracování strategie a její zavedení do praxe

Pojem strategie a strategického řízení

Specifické rysy strategických procesů

Strategické myšlení

Segmentace a určení zájmových regionů

Analýza okolí

Metody PEST a 4C

Analýza konkurence

Analýza vlastní firmy

Formulace mise, vize, strategických cílů a velitelského rozhodnutí

Cenová strategie a určení cílových cen

Určení krycího příspěvku nebo zisku

Stanovení a zavedení účinné stimulace

Simulace důsledků jednotlivých variant strategie

Výběr varianty strategie k realizaci

Strategické operace

Implementace strategie.

 

         LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ