Liběna Tetřevová

 

        Financování projektů

 

      Financování projektů představuje velice aktuální téma, jehož důležitost nabývá na významu zejména v současné době, a to především v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a stále sílícími globalizačními a integračními tendencemi. Nutnost realizovat a tím i financovat často rozsáhlé projekty se projevuje jak v rámci podnikové sféry, tak v rámci neziskového sektoru. Bohužel, realita je často taková, že chybějí znalosti, potřebné pro řízení a financování projektů a výsledkem je cosi polovičatého či naprostý neúspěch.

      Aby se bylo možné včas a dobře připravit na realizaci jednotlivých projektů, vydává nakladatelství Professional Publishing knihu doc. Ing. Liběny Tetřevové, CSc., Financování projektů. Autorka v přehledně řazené a praktické knize, která je konkrétním průvodcem pro všechny, kteří se financováním projektů zabývají či chtějí zabývat, postupuje krok za krokem: od přiblížení pravidel financování a optimální finanční struktury přes zásady investičního rozhodování a realizaci restrukturalizačních projektů přechází k interním a externím zdrojům financování (bankovní úvěry, finanční leasing, kmenové akcie, prioritní akcie); v dalších kapitolách uvádí konkrétní možnosti financování investičních projektů prostřednictvím podnikových dluhopisů (jejich klasifikace a charakteristiky, emise dluhopisů, přednosti a problémy). Závěrečná, devátá kapitola knihy pak pojednává o moderních PPP projektech (Public Private Partnership), neboli o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.

      Každá kapitola této praktické knihy je zakončena shrnutím, kontrolními otázkami a bohatým přehledem literatury, potřebné pro podrobnější studium této problematiky.

 

 Doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.: FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ. Vydalo nakladatelství Professional Publishing, cena výtisku je 238.- Kč včetně DPH.

 

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

                                                      DOMŮ