Ing. Vlastimil Vyskočil, CSc., Ing. Ondřej Štrup a Ing. Marek Pavlík

 

Facility management

a Public Private Partnership

 

    Rozvoj tržního hospodářství přináší do všech jeho odvětví tvrdý konkurenční boj. Cesty ke zvyšování dlouhodobé efektivnosti a prosperity podnikatelské činnosti nutí hledat rezervy v systému řízení práce a tak rozvíjet své podnikatelské aktivity, posilovat postavení na trhu a zvyšovat zisk.

   Aby podnikání přinášelo patřičný efekt, musí probíhat v odpovídajícím prostředí. V něm však funguje široká škála podpůrných činností, které představují značné nákladové zatížení. Právě tato oblast však je značným zdrojem rezerv a tedy pozornosti managementu firem na všech úrovních řízení. Management hledá cesty jak činnosti, které si až dosud firmy zajišťují samy, smluvně svěřit profesionálům, kteří jsou schopni jednak držet krok se světovou špičkou a odevzdávat kvalitní práci za menší náklady, než tomu bylo dříve. Konkurenceschopnost se stala východiskem strategických záměrů států, odvětví i firem. Zaměření se na trvalé získávání konkurenčních výhod znamená kvalitní řízení podpůrných procesů v rámci hodnotového řetězce firemních činností. Problematika výrazného snižování režijních nákladů v podnikatelských subjektech představuje v současné době významný stimul, nutící manažery hledat taková řešení, která přinesou absolutní snížení těchto nákladů aniž dojde ke snížení objemu řady činností z oblasti podpůrných procesů.

   Facility management (FM) je stále více se prosazující metoda řízení podpůrných procesů, které tvoří podporu vlastní realizace podnikatelského záměru, a to jak výroby, tak i služeb. Jde o promyšlený způsob, který vede podnik k uvědomělému procesnímu a projektovému řízení.

   Public Private Partnership (PPP) představuje zajištění investic do podpůrných procesů a služeb v celospolečenském smyslu a to ve fázích přípravy, vlastní realizace a provozování veřejných služeb.

   Vlastní Facility management je příkladem „štíhlého řízení“ v oblasti provozních nákladů týkajících se všeho, co není považováno za hlavní předmět činnosti. Jeho podstatou je úsilí o efektivní hospodaření výrobními, ale i kancelářskými prostory, kde nejde jen o pořizovací, ale i o udržovací (provozní) náklady (vytápění, bezpečnost, údržba, úklid atd.).

 

   Z obsahu: Ekonomické základy FM; Vize a mise managementu; Konkurenceschopnost a FM; Neziskové organizace a sociální činnost; Subjekty veřejných služeb – možné oblasti zájmu PPP; Formy a finanční aspekty PPP; Výhody a rizika projektů PPP.

 

   Kniha autorů Ing. Vlastimila Vyskočila, CSc., Ing. Ondřeje Štrupa a Ing. Marka Pavlíka, kterou v květnu 2007 vydalo nakladatelství Professional Publishing, přináší nejaktuálnější informace o formách úspěšné aplikace FM a PPP v praxi, řadu příkladů úspěšných řešení i návody, jak prakticky při realizaci FM a PPP postupovat. Text doprovází řada grafů, tabulek a fotografií. Kniha má formát B5 (170 x 240 mm), pevnou laminovanou vazbu, její cena je 298 Kč. Je určena top-managementu a manažerům, kteří hledají cesty zvýšení konkurenční schopnosti firmy prostřednictvím „chytrých řešení“ při snižování režijních nákladů.

Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, cena výtisku je 298.- Kč včetně DPH.

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ