Alois Holub (vedoucí autorského kolektivu), Lenka Adamcová, Antonín Brůžek, Radka Bicanová, Jan Drda, Oldřich Mesároš, Luděk Toman, Karel Zeman:

 

Česká ekonomika na cestě do EU 

Vstup České republiky do Evropské unie byl a bude provázen řadou konkrétních kroků, na které je třeba se připravit a které je třeba kvalifikovaně v kratším či delším časovém horizontu realizovat tak, aby bylo možné co nejdříve přejít od učení se k efektivní a plnohodnotné spolupráci. O úspěchu či neúspěchu této cesty nebudou rozhodovat jen politické špičky, stále více bude potřeba dělat konkrétní a poučená strategická a ekonomická rozhodnutí na úrovni regionálních celků a jednotlivých podniků.

     Publikace Česká ekonomika na cestě do Evropské unie (se zaměřením na mezinárodní podmínky), kterou pod vedením doc. Ing. Aloise Holuba, DrSc., napsal kolektiv Institutu integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze, je právě tím materiálem, jehož studium umožní manažerům a politikům podívat se na strategické souvislosti a lépe poznat hlavní tendence strukturálních změn, vývozu a dovozu zboží, mezinárodních kapitálových toků a řadu dalších oblastí, v nichž se bude náš vstup do EU realizovat.

       Kniha je vnitřně strukturována do osmi kapitol; první kapitola analyzuje hlavní tendence ekonomického růstu, vývoje počtu pracovníků a odvětvových makrostrukturálních změn v České republice, druhá kapitola se především věnuje rozboru konkurenční schopnosti v našem zpracovatelském průmyslu, třetí kapitola pak vývoji objemu a změnám v komoditní a teritoriální struktuře zahraničního obchodu, a to nejen v České republice, ale i ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou struktury mezinárodních kapitálových toků se zaměřením na USA a EU, pátá se zaměřuje na největší ekonomiky EU a jejich zpomalení na počátku 21. století. Aktuální a často diskutované problematice Evropské měnové unie a Evropské centrální banky se věnují šestá a sedmá kapitola; závěrečná je pak věnována ekonomickým vztahům Evropské unie a rozvojových zemí.

Pestré tematické spektrum tvoří z knihy cenný informační zdroj pro všechny, kteří mají nebo budou mít potřebu poznat ekonomické souvislosti našeho vstupu do Evropské unie a budou se chtít včas seznámit se současnými vývojovými trendy a kvalifikovanými názory našich předních odborníků.

   Kniha je provázena řadou tabulek, každá kapitola má své české a anglické summary a obsáhlý přehled další doporučené literatury.

 

    Česká ekonomika na cestě do Evropské unie (se zaměřením na mezinárodní podmínky). Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING v roce 2003, vydání první, cena výtisku je 268 Kč včetně DPH.

   

   LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ

 

 

česká ekonomika na cestě do EU