HUŠEK, R. – PELIKÁN, J.:

 

 APLIKOvaná ekonometrie:

 Teorie a praxe

 

 Publikace obsahuje vybrané teoretické problémy, ale zejména ilustrace metod i technik aplikované ekonometrické analýzy. Uspokojí především zájemce o metodologii aplikované ekonometrie, a to jak vysokoškolské studenty, tak i pracovníky ekonomické praxe. Jejím cílem je usnadnit čtenáři vstup do reálného světa ekonomického výzkumu, vyžadujícího konfrontaci teoretických východisek s ekonomickou realitou. Obsahem i zaměřením se autoři snaží přiblížit studium ekonometrie konkrétním problémům a jejich praktickému řešení. Jejich pojetí pomůže i zájemcům, kteří nejsou specialisty v oblasti ekonometrie, ale setkávají se ve své praktické činnosti s potřebou využívat ekonometrické modely a metody, ať již při kvantitativní ekonomické analýze nebo v ekonomickém prognózování či při výběru hospodářské politiky. Předpokládanému širšímu využívání této publikace odpovídá i její struktura, vycházející z kombinace úloh základního, resp. jednoduchého typu s problémy obtížnějšího charakteru, takže čtenář má možnost seznámit se s řešením konkrétní problematiky při aplikaci jak jednodušších, tak i sofistikovanějších postupů.

Zvolené případové studie a ilustrační příklady v textu jsou výběrem z naší i zahraniční hospodářské praxe a odborné literatury a týkají se problémů z oblasti ekonometrické analýzy poptávky po předmětech dlouhodobé spotřeby, statických a dynamických produkčních funkcí, spotřebních funkcí, modelů poptávky po penězích, dynamiky inflace, Phillipsových křivek, pravděpodobnostních modelů diskrétní volby, ale i konstrukce, odhadu a využití vícerovnicových makroekonometrických modelů, především soustav lineárních simultánně závislých rovnic. Každá kapitola obsahuje klíčové pojmy, příklady a cvičení i vyčerpávající seznam literatury. Součástí publikace je také disketa s daty a řešenými příklady. Formát souborů: .xls, .doc, .txt, .out, .sal, .sac.